bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Положення про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ»

Положення про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ»

Положення про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ»
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 24 січня 2018 року

СУЯ ХАІ-НМВ-П/010:2017

Дата введення 01 лютого 2018 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ» (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Колективного договору між ректором і трудовим колективом в особі голови профспілкової організації Університету й Статуту Університету і визначає номінації й процедуру визначення переможців.

1.2 Конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ» (далі - конкурс «Ікари ХАІ») проводиться між представниками різних категорій працівників Університету з метою їх заохочення до творчого ставлення до праці, формування почуття патріотизму і гордості за свою працю і Університет.

1.3 Конкурс «Ікари ХАІ» проводиться за результатами трудової діяльності за навчальний рік.

1.4 Вимоги цього Положення поширюються на усіх працівників Університету.

2. Мета й завдання конкурсу «Ікари ХАІ» 

2.1 Метою конкурсу «Ікари ХАІ» є удосконалення професійної майстерності працівників Університету, виявлення та поширення кращого досвіду, інноваційних форм і методів навчання і праці, стимулювання творчого зростання працівників Університету.

2.2 Завдання конкурсу:

- удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти;

- виявлення і поширення інноваційної педагогічної діяльності, формування новітнього сучасного педагогічного мислення;

- пошук форм і методів діагностування параметрів сучасного рівня викладання;

- реалізація творчих педагогічних пошуків науково-педагогічних працівників і удосконалення їх фахового рівня;

- забезпечення незалежного експертного оцінювання педагогічної діяльності;

- підвищення соціального статусу науково-педагогічного працівника і фахівця за професіями, їхньої державної та громадянської підтримки;

- забезпечення належного оцінювання понаднормової роботи співробітників, виконання додаткових обов’язків та ініціативність у своїй професії;

- підвищення ефективності в роботі усіх структурних підрозділів університету;

- мотивування працівників до якісного та відповідального виконання своїх обов’язків.

3. Номінації конкурсу «Ікари ХАІ» 

3.1 У рамках конкурсу «Ікари ХАІ» запроваджуються 10 номінацій:

1) кращий науковець;

2) кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін;

3) кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін;

4) кращий молодий науково-педагогічний працівник;

5) кращий наставник студентства;

6) кращий фахівець із забезпечення навчального процесу;

7) кращий фахівець з організації і методичного забезпечення;

8) кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення;

9) кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб;

10) кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення.

3.2 За необхідності назва, кількість й перелік номінацій можуть бути змінені за рішенням ученої ради Університету і погодженням з профспілковою організацією Університету.

4. Організація і порядок проведення конкурсу «Ікари ХАІ» 

4.1 Для підготовки і проведення конкурсу «Ікари ХАІ» створюється організаційний комітет Університету у кількості 11 осіб.

До складу організаційного комітету входять ректор, проректори, голова профспілкової організації, голова студентського самоврядування.

Головою організаційного комітету є ректор Університету.

Персональний склад оргкомітету затверджується наказом ректора за погодженням з профспілковою організацією.

4.2 Оргкомітет здійснює роботу з формування списків учасників конкурсу, опитування суспільної думки, вносить пропозиції щодо нагород переможцям і організує заключну церемонію вшановування переможців.

4.3 Для проведення конкурсного відбору номінантів створюються дві конкурсні комісії відповідно до номінацій:

Перша комісія за номінаціями:

- кращий науковець;

- кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін;

- кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін;

- кращий молодий науково-педагогічний працівник;

- кращий наставник студентства;

- кращий фахівець із забезпечення навчального процесу;

- кращий фахівець з організації і методичного забезпечення;

Друга комісія за номінаціями:

- кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення;

- кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб;

- кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення.

Персональний склад конкурсних комісій затверджується наказом ректора Університету за поданням організаційного комітету.

4.4. У кожній номінації щорічно організаційний комітет затверджує список структурних підрозділів, які мають право брати участь у цій номінації, і згідно з ним приймає подання від структурних підрозділів.

4.5 Конкурсні комісії визначають кількість учасників у кожній номінації, організують процедуру визначення переможців і призерів конкурсу.

4.6 Для номінацій «Кращий науковець», «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін», «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін», «Кращий молодий науково-педагогічний працівник», «Кращий наставник студентства», «Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу» і «Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення» до складу конкурсної комісії входять проректори з науково-педагогічної роботи і навчальним напрямом, по роботі з іноземними студентами, з виховної роботи, проректор з наукової роботи, декани факультетів і по одному представнику профспілкових організацій працівників і студентів Університету, студентського самоврядування.

4.7 Для номінацій «Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення», «Кращий фахівець інженерно- експлуатаційних служб», «Кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення» до складу конкурсної комісії входять проректори з науково-педагогічної роботи, представник профспілкової організації працівників Університету, а також можуть долучатися начальники відповідних структурних підрозділів.

4.8 Конкурс «Ікари ХАІ» проводиться у один етап за такою процедурою:

- структурні підрозділи Університету (факультети, кафедри, відділи) висувають кандидатури з поданням до оргкомітету конкурсу короткої характеристики (одна машинописна сторінка) із зазначенням основних досягнень і заслуг номінанта, особливо за останній навчальний рік, і номінації (додаток А);

- на підставі поданих пропозицій Оргкомітет конкурсу формує список номінантів і організую перевірку поданої інформації по кожному номінанту;

- після остаточного формування списків номінантів оргкомітет передає їх у відповідні конкурсні комісії;

- конкурсні комісії на своїх зборах після обговорення відкритим голосуванням визначають можливих переможців у кожній з номінацій;

- за визначеними призерами у кожній номінації конкурсні комісії проводять відкритим голосуванням і визначають переможців та розподіл місць серед них;

- результати розподілу місць серед номінантів і передають до Оргкомітету, зберігаються у таємниці й оголошуються тільки на заключній церемонії вшановування переможців конкурсу;

- всі матеріали голосування зберігаються в Оргкомітеті конкурсу протягом одного року.

4.9 Засідання конкурсних комісій вважається легітимним, коли на його засіданні присутні не менш ніж 3/4 від затвердженого складу.

4.10 Рішення конкурсних комісій вважається правомірним, коли за нього проголосувало не менш ніж 2/3 присутніх на засіданні.

5. Процедура визначення номінантів і переможців конкурсу «Ікари ХАІ» 

5.1 Вимоги до номінантів конкурсу за окремими номінаціями встановлено у п.5.2 - 5.8.

5.2 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий науковець» (подання за додатком А.1).

5.2.1 Обсяг участі у наукових роботах повинен становити не менш ніж 200 годин за навчальний рік (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.2.2 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- видані монографії, навчальні посібники, підручники тощо;

- робота у складі редколегії наукових збірок, журналів тощо;

- участь у наукових роботах і проектах;

- отримання патентів, свідоцтва на твір тощо;

- видання наукових праць, тез конференцій із зазначенням їхнього рівня;

- рецензування монографій, підручників, дисертацій тощо;

- участь в організаційних чи наукових комітетах конференцій;

- робота в експертних комісіях ДАК, НМК МОНУ;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- здобуття наукового ступеня;

- отримання вченого звання;

- отримання Державної премії, почесного звання;

- отримання іменних стипендій;

- отримання членства у галузевих або національній академіях наук;

- отримання відомчих нагород;

- отримання грантів.

5.3 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінаціями «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» і «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін» (подання за додатком А.1).

5.3.1 Обсяг викладання професійно-орієнтованих дисциплін чи фундаментальних або гуманітарних дисциплін, відповідно, повинно становити не менш ніж 2/3 від загальної кількості годин, що викладається номінантом (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.3.2 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- видані монографії, навчальні посібники, підручники тощо;

- робота у складі редколегії наукових збірок, журналів тощо;

- участь у наукових роботах і проектах;

- отримання патентів, свідоцтва на твір тощо;

- видання наукових праць, тез конференцій із зазначенням їхнього рівня;

- рецензування монографій, підручників, дисертацій тощо;

- участь в організаційних чи наукових комітетах конференцій;

- керівництво роботою студента призерам олімпіад, особистих стипендій тощо;

- робота в експертних комісіях ДАК, НМК МОНУ;

- участь у доуніверситетській підготовці молоді;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- участь у роботі відбіркових(приймальних) комісій;

- здобуття наукового ступеня;

- отримання вченого звання;

- отримання Державної премії, почесного звання;

- отримання іменних стипендій;

- отримання членства у галузевих або національній академіях наук;

- отримання відомчих нагород;

- отримання грантів;

- отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

5.4 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий молодий науково-педагогічний працівник» (подання за додатком А.3).

5.4.1 Беруть участь науково-педагогічні працівники віком до 35 років (включно).

5.4.2 Враховуються досягнення як у педагогічній, так і науковій діяльності (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.4.3 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- видані монографії, навчальні посібники, підручники тощо;

- робота у складі редколегії наукових збірок, журналів тощо;

- участь у наукових роботах і проектах;

- отримання патентів, свідоцтва на твір тощо;

- видання наукових праць, тез конференцій із зазначенням їхніх рівнів;

- рецензування монографій, підручників, дисертацій тощо;

- участь в організаційних чи наукових комітетах конференцій;

- керівництво роботою студента призером олімпіад, особистих стипендій тощо;

- робота в експертних комісіях ДАК, НМК МОНУ;

- участь у доуніверситетській підготовці молоді;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- участь у роботі відбіркових (приймальних) комісій;

- здобуття наукового ступеня;

- отримання вченого звання;

- отримання Державної премії, почесного звання;

- отримання іменних стипендій;

- отримання членства у галузевих або національній академіях наук;

- отримання відомчих нагород;

- отримання грантів;

- отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

5.5 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий наставник студентства» (подання за додатком А.4).

5.5.1 Особисті досягнення в організації виховної роботи за минулий навчальний рік на факультеті (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.5.2 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- керівництво роботою студента призером олімпіад, особистих стипендій тощо;

- участь у доуніверситетській підготовці молоді;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- участь у роботі відбіркових(приймальних) комісій;

- куратор академічних груп.

5.6 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу» (подання за додатком А.5).

5.6.1. Особисті досягнення у роботі за минулий навчальний рік (визначаються у поданні структурного підрозділу).

5.6.2. Якість виконання працівником своїх обов’язків і завдань із забезпечення навчального процесу.

5.6.3. Обсяг виконаних робіт за період оцінювання.

5.6.4. Особистий внесок у організаційну роботу кафедри.

5.6.5. Стаж роботи не менш ніж 5 років на кафедрі.

5.7 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення» (подання за додатком А.6).

5.7.1. Особисті досягнення у роботі за минулий навчальний рік (визначаються у поданні керівника структурного підрозділу).

5.7.2. Якість виконання працівником своїх обов’язків і завдань із організаційного і методичного забезпечення навчального процесу.

5.7.3. Обсяг виконаних робіт за період оцінювання.

5.7.4. Особистий внесок у організаційну роботу підрозділу.

5.7.5. Стаж роботи не менш ніж 5 років у відповідному підрозділі.

5.8 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінаціями «Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення», «Кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб» і «Кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення» і визначаються у поданнях керівників структурних підрозділів (подання за додатком А.7).

5.8.1. Особисті досягнення у роботі за період оцінювання з урахуванням досягнень за період роботи у підрозділі.

5.8.2. Якість виконання працівником своїх обов’язків і завдань.

5.8.3. Обсяг виконаних робіт за період оцінювання.

5.8.4. Особистий внесок у організацію роботи свого підрозділу.

5.8.5. Стаж роботи працівника не менш ніж 5 років у підрозділі.

5.8.6. Виконання додаткової роботи.

6. Заохочення учасників і переможців конкурсу «Ікари ХАІ» 

6.1 Переможці в кожній з номінацій нагороджуються пам’ятним знаком, дипломом і грошовою премією.

Порядок виплати і розмір грошової премії визначається згідно з Колективним договором за наказом ректора Університету.

6.2 Учасники, що зайняли призові другі та треті місця у відповідній номінації, нагороджуються дипломами і грошовою премією.

Порядок виплати і розмір грошової премії визначається згідно з Колективним договором за наказом ректора Університету.

6.3 Усі інші учасники конкурсу, що потрапили в число номінантів, нагороджуються дипломами лауреатів.

6.4 Переможці в кожній з номінацій нагороджуються грошовою премією у розмірі 200% від мінімальної заробітної плати.

Учасники, що зайняли призові другі місця у відповідній номінації, нагороджуються грошовою премією у розмірі 150% від мінімальної заробітної плати.

Учасники, що зайняли призові треті місця у відповідній номінації, нагороджуються грошовою премією у розмірі 100% від мінімальної заробітної плати.

Виплата грошових премій здійснюється відповідно до Колективного договору і Положення про преміювання працівників Університету на підставі наказу ректора Університету, який видається за поданням організаційного комітету.

6.5 Відомості про перемогу в конкурсі заносяться до трудової книжки працівника відповідно до трудового законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1 Положення розглядається і затверджується вченою радою Університету і вводиться у дію наказом ректора Університету.

7.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету за погодженням с профспілковою організацією і вводиться в дію наказом ректора Університету. 

 

Додаток А

Форми подання для участі працівників університету у конкурсі «Ікари ХАІ»

А.1 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий науковець»

 

А.2 Форма подання для участі працівника у номінаціях «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» і «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін»

 

А.3 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий молодий науково-педагогічний працівник»

 

А.4 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий наставник студентства»

 

А.5 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу»

 

А.6 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення»

 

А.7 Форма подання для участі працівника у номінаціях «Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення», «Кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб» і «Кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення»

 

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути