Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та/або вчене звання та/або є практиками у галузі права та відповідають ліцензійним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 року, № 1187 (зі змінами)).

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічна база кафедри права дозволяє забезпечити підготовку фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за ОПП:

- забезпеченість комп'ютерними робочими місцями та безперешкодним доступом до дистанційної платформи Mentor для здійснення усіх форм освітнього процесу;

- усі комп’ютери кафедри під’єднанні до локальної мережі університету з можливістю виходу в глобальну мережу Інтернет, а також локальні мережі Університету;

- для ведення документації та забезпечення навчально-методичними матеріалами освітнього процесу кафедра в достатній кількості забезпечена оргтехнікою (принтерами, МФУ, сканерами, проектором мультимедійним, проекційним екраном, тощо);

- навчальні аудиторії оснащені технічними засобами та необхідними приладами та обладнанням для здійснення освітнього процесу.

Освітній процес буде здійснюватися у спеціалізованих навчальних аудиторіях корпусів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківській авіаційний інститут».

Відповідає матеріально-технічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30 грудня 2015 року, № 1187 (зі змінами)).

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Основними джерелами інформаційного забезпечення є методичний фонд кафедри, бібліотеки університету з їх фондами та електронні засоби інформації. Доступ до фахових періодичних видань професійного спрямування, упровадження електронного каталогу та можливість роботи з електронними підручниками здійснюється за рахунок фондів Науково-технічної бібліотеки Університету. Відповідає інформаційним та навчально-методичним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 року, № 1187 (зі змінами)).

Предметні олімпіади у форматі НМТ