Правила прийому | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаВступникуПравила прийому

 

Правила прийому до
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2024 році

І. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – ХАІ) здійснюється відповідно до ліцензії наданої Міністерством освіти і науки України згідно наказу № 180-л від 18.08.2017 р., яка розміщена на офіційному веб-сайті МОН України та ХАІ, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії.

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією ХАІ (далі – Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році Затвердженого Наказом МОН України 06 березня 2024 року № 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 р. за № 379/41724 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 15 березня 2024 року № 326). 

2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття вищої освіти є ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України та затверджені вченою радою ХАІ Правила прийому. 

3. Прийом до ХАІ здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування. 

4. Організацію прийому вступників до ХАІ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ХАІ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ХАІ, затвердженим вченою радою ХАІ відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ХАІ оприлюднено на офіційному веб-сайті ХАІ.

Ректор ХАІ забезпечує дотримання законодавства України, зокрема цих Правил, Порядку прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання до ХАІ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті ХАІ не пізніше наступного дня після їх прийняття. 

5. У цих Правилах терміни вжито відповідно до пункту 5 розділу І Порядку прийому.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти в ХАІ

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

вступники на основі ПЗСО – для здобуття ступеня бакалавра;

вступники на основі НРК5 – для здобуття ступеня бакалавра, зокрема зі скороченим строком навчання, з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

вступники на основі НРК6 або НРК7 – для здобуття ступеня магістра;

вступники на основі НРК7 – для здобуття ступеня доктора філософії.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані до зарахування або після зарахування, але не пізніше періоду проведення атестації здобувачів вищої освіти. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступникам на основі НРК5 ХАІ може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за відсутності стандарту – не більше 60 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання.

Для здобуття ступеня бакалавра за нерегульованими спеціальностями на основі НРК6, НРК7 особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК6, НРК7 за спеціальностями, необхідними для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання (ХАІ може перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ПЗСО або НРК5, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на такій самій основі за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 762), та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затвердженим наказом Міністерства освіти у науки України від 01 лютого 2021 року № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за № 454/36076.

4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій або активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа раніше не отримала документ про освіту відповідно до законодавства України), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726) (далі – наказ № 271).

5. Особливості прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав ХАІ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії);

за ваучерами.

2. Громадяни України мають право безоплатно (за кошти державного або місцевого бюджету) здобувати вищу освіту, в ХАІ, який дотримується законодавства України про формування та розміщення державного (регіонального) замовлення та індикативної собівартості, на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, за умови, що певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше.

Фінансування навчання за державним або регіональним замовленням здійснюється в межах строку навчання за навчальним планом відповідної освітньої програми.

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

3. Особа може вступити до ХАІ для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, здобутого за іншою спеціальністю (з урахуванням вимог абзацу шостого пункту 1 розділу II цих Правил), за умови успішного проходження вступних випробувань. ХАІ не встановлює додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов'язкових освітніх компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей знань.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ХАІ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту певного рівня за другою спеціальністю у ХАІ:

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням, можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до законодавства.

6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

7. Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітніми програмами за державним або регіональним замовленням.

8. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Ця вимога при переведенні на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 10 розділу VIII цього Порядку.

9. Прийом на навчання вступників за спеціальностями 081 «Право» за державним або регіональним замовленням для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти не проводиться. Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції за цими спеціальностями за зазначеними рівнями та формою здобуття вищої освіти не формуються, зарахування (переведення) на навчання на місця за державним (регіональним) замовленням не проводиться.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення, розміщення державного (регіонального) замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на рівні, спеціальності (галузі знань) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Формування та розміщення державного та регіонального замовлення може здійснюватися за предметними спеціальностями та спеціалізаціями відповідно до Переліку наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 3 до цих Правил).

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття вищої освіти, визначені рішенням регіонального замовника для кожного закладу вищої освіти.

Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням може здійснювати ХАІ, який отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2023 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 24 червня 2024 року.

3. У межах сформованих у встановленому порядку обсягів державного (регіонального) замовлення розміщення місць в закладах вищої освіти здійснюється на конкурсній основі шляхом:

розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії державного (регіонального) замовника;

критеріального розподілу бюджетних місць;

широкого конкурсу.

Розподіл бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії використовується при розміщенні державного (регіонального) замовлення для здобуття вищої освіти за регіональним замовленням.

Критеріальний розподіл бюджетних місць при розміщенні державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України (крім спеціальностей галузей знань, зазначених в абзаці одинадцятому цього пункту) здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 625/32077, з урахуванням таких особливостей: коефіцієнт К4 для відповідних закладів вищої освіти прирівнюється до передбаченого Порядком прийому регіонального коефіцієнту; критерій чисельності іноземних студентів розраховується станом на 01 грудня 2021 року за вибором закладу вищої освіти. Інші державні замовники також можуть використовувати критеріальний розподіл бюджетних місць при розміщенні державного замовлення на підготовку магістрів відповідно до законодавства.

Розподіл місць між фіксованими конкурсними пропозиціями в разі використання критеріального розподілу бюджетних місць або розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії ХАІ здійснюють самостійно, якщо такий розподіл не передбачений у рішенні відповідної конкурсної комісії.

Широкий конкурс використовується при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття:

ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5;

ступеня магістра зі спеціальностей:

051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека та захист інформації, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування.

Перелік та структура широких конкурсів на рівнях вищої освіти наведені в додатку 4 до цих Правил.

4. Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням у ХАІ проводиться за результатами адресного розміщення бюджетних місць, які формуються в ЄДЕБО та відображаються в електронному кабінеті вступника.

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає ХАІ у межах різниці між обсягом прийому на конкурсну пропозицію та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ХАІ або переведення до ХАІ з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає ХАІ у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті ХАІ та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника). 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавр

Для вступу на перший рік навчання для здобуття бакалавра на основі ПЗСО та НРК5:

Етапи вступної кампанії 2024

Денна форма здобуття освіти

Денна (2 хвиля) та заочна форма здобуття освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01.07 – 31.10

Реєстрація заяв на участь у співбесідах для вступу на місця державного або регіонального замовлення

03.07 – 10.07

(до 18-00)

 

Реєстрація заяв на участь у співбесідах для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

03.07 – 25.07

(до 18-00)

02.09 – 19.09

Співбесіди для вступу на місця державного або регіонального замовлення

08.07 – 19.07

 

Співбесіди для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

08.07 – 31.07

09.09 – 20.09

Реєстрація заяв вступників

19.07 – 31.07

(до 18-00)

02.09 – 20.09

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше

05.08

 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

08.08

(до 18.00)

 

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше

09.08

не пізніше 23.09

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 10.08

 

Надання підтверджуючих документів для переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15.08

 

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

17.08

 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

30.08

не пізніше 27.09

5.2. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на денну та заочну форму навчання для здобуття ступеня магістр

1. Для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Етапи вступної компанії 2024

Денна та заочна форми здобуття освіти

Реєстрація заяв на участь в основній сесії ЄВІ та ЄФВВ

07.05 –29.05 (до 18-00)

Реєстрація заяв на участь в додатковій сесії ЄВІ та ЄФВВ

17.06 – 21.06

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ

24.06 – 15.07

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01.07 – 31.10

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування

01.07 – 27.07 (до 18-00)

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ для вступу за всіма джерелами фінансування

17.07 – 28.07

Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ

31.07 – 14.08

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01.08 – 22.08  (до 18-00)

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01.08 – 16.08 (до 18:00)

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 24.08

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

26.08  (до 18-00)

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням

27.08

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 28.08

Надання документів для переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30.08

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 31.08

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30.09

2. Додаткові строки для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня магістра на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі НРК6 та НРК7:

Етапи вступної компанії 2024

Денна та заочна форми здобуття освіти

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ

25.09 – 16.10

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ

01.10 – 17.10

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01.10 – 18.10

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21.10

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25.10

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 31.10

VІ. Порядок реєстрації заяв для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти

1. Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації особа зазначає такі дані:

адресу особистої електронної пошти, до якої особа має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;

тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

ХАІ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги особам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Особи можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти.

Особи, які реєструють кабінет вступника, самостійно створюють особистий електронний кабінет вступника в ЄДЕБО в консультаційному центрі будь-якого закладу освіти:

за наявності розбіжностей в даних особи в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо);

у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу);

у даних учасників ЗНО / НМТ/ ЄФВВ / ЄВІ;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

2. Зазначені особою, яка реєструє кабінет вступника дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних особи у документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з даними сертифіката ЗНО / сертифіката НМТ, а в разі їхньої відсутності – з даними документа, що посвідчує особу, що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні документа про базову, повну загальну середню освіту.

У разі збігу цих даних на зазначену особою адресу електронної пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження), особа, що реєструє кабінет вступника додатково зазначає дані одного із документів, що міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних особа отримує відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення невідповідності.

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв'язку ХАІ з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифіката ЗНО /ЄФВВ, сертифікатів НМТ/ЄВІ різних років відповідно до Порядку прийому.

Особистий електронний кабінет вступника може бути заблокований технічним адміністратором ЄДЕБО у разі виявлення скомпрометованого логіну (за поданням Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA), зазначеного вступником при реєстрації електронного кабінету вступника.

3. Для здобуття вищої освіти особи (вступники) подають заяви:

в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки в паперовій формі (у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до встановлених цими Правилами строків подання електронних заяв /роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ХАІ.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до п’ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

У заяві вступники вказують:

рівень вищої освіти;

основу вступу,

конкурсну пропозицію із зазначенням  освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності),

форму здобуття освіти,

інформацію про вступника.

Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальних умов вступу на навчання за державним або регіональним замовленням фіксується кожною поданою заявою вступника.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми  інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» фіксується в заяві вступника.

Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування права на спеціальні умови підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у даних фізичної особи в ЄДЕБО.

До кожної заяви вступник додає текст мотиваційного листа, додатки до мотиваційного листа приймаються на електронну скриньку відбіркової комісії обраного вступником факультету.

Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника у ХАІ, де міститься мотиваційний лист.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2024 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

ХАІ не встановлює перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Подана вступником заява відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад освіти, обраний вступником, зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО».

5. Заява зі статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається уповноваженою особою приймальної комісії ХАІ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

6. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії ХАІ (за згодою ХАІ або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв'язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» вступник додає такі документи:

копія паспортного документа іноземця або особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;

довідка про звернення за захистом в Україні.

7. У разі участі вступника у вступних випробуваннях ХАІ при присвоєнні заяві, поданої в електронній формі, статусу «Підтверджена у закладі освіти» зазначає час, дату та місце проведення вступного випробування. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. При поданні заяви у паперовій формі час, дата та місце проведення вступного випробування повідомляються вступнику особисто або електронною поштою.

8. Приймальна комісія ХАІ приймає рішення про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти за підсумками розгляду поданої вступником заяви, доданих до неї документів, результатів вступних випробувань. На підставі рішення заяві вступника присвоюється один з таких статусів: «Допущено до конкурсу»; «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)»; «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

9. Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому заяві присвоюється один із статусів:

«Скасовано вступником»;

«Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)».

Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Заяву у паперовій формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано ХАІ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. При цьому заяві присвоюється статус "Скасовано закладом освіти".

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

10. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

11. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

12. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них».

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, а також розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами випадках:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра – відповідно до цих Правил за результатами НМТ або ЗНО, з можливим додатковим використанням ЄФВВ за вибором вступника, Egzamin maturalny (далі – матуральний іспит) для громадян Республіки Польща, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра – за результатами ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ, фахового іспиту, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках.

У разі подання документів на участь у вступних випробуваннях особами з особливими освітніми потребами ХАІ забезпечує відповідні умови для проходження ними співбесід, фахових іспитів та вступних іспитів для іноземців.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів відповідно до цих Правил та Порядку прийому.

3. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

або НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО;

або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5, за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та двох додаткових предметів (історія, іноземна мова, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;

вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених цими Правилами.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управління та адміністрування додатково зараховується бал передбаченого цими Правилами ЄФВВ в разі реєстрації вступника для його проходження. Реєстрація вступника для участі в ЄФВВ здійснюється на добровільних засадах.

У передбачених цими Правилами випадках, результати співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість НМТ.

Переведення тестових балів НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, результатів матурального іспиту до шкали 100 – 200 здійснюється відповідно до таблиць, наведених у додатку 5 до цих Правил.

4. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали): 

1) для вступу на спеціальності 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека та захист інформації, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування:

ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);

ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (крім вступників на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);

вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених цими Правилами.

У передбачених цими Правилами випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту;

2) для вступу на спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»:

ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 274 «Автомобільний транспорт», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року) або фаховий іспит (для інших вступників);

вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених цими Правилами.

У передбачених цими Правилами випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови; 

3) для вступу на інші спеціальності:

ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту;

вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених цими Правилами.

У передбачених цими Правилами випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови. 

5. Умови конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії зазначені у Додатку 12 до цих Правил. 

6. Конкурсний бал розраховується: 

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024 року, матурального іспиту, а також у передбачених цими Правилами випадках ЄФВВ за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + К4 + КЄФВВ) + ОУ,

де 

П1, П2, П3, П4 – оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цими Правилами випадках);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ для вступу до ХАІ за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до цих Правил). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 оцінок предметів для кожної спеціальності, визначені в додатку 7 до цих Правил; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цими Правилами випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках);

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років або ЗНО 2021 року, матурального іспиту, а також у передбачених цими Правилами випадках ЄФВВ за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + КЄФВВ) + ОУ,

де

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Для осіб, які вступають з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271, П1, П2, П3 – оцінки з першого (українська мова), другого (математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія), третього (історія України) предметів. Другий предмет визначається цими Правилами (математика);

БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цими Правилами випадках);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ для вступу до ХАІ за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до цих Правил). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3 оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку 7 до цих Правил; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цими Правилами випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках); 

3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2021 року з двох предметів а також у передбачених цими Правилами випадках ЄФВВ за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + КЄФВВ) + ОУ,

де

П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів;

БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цими Правилами випадках);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ХАІ для вступу до ХАІ за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до цих Правил). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2 оцінок предметів для кожної спеціальності визначені в додатку 7 до цих Правил; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цими Правилами випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках).

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження ХАІ дорівнює 1,07.

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

4) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка ЄФВВ (ЄДКІ) або оцінка фахового іспиту в передбачених цими Правилами випадках.

Оцінка ЄДКІ за шкалою 200 – 400 перераховується в оцінку П3 за шкалою 100–200 шляхом множення балу ЄДКІ на:

0,5 для спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації»;

0,625 для спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт».

Якщо після множення оцінка П3 перевищує 200, вона встановлюється такою, що дорівнює 200.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

5) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до цих Правил.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7. ХАІ визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, відповідно до Порядку прийому.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування.

8. Тестові завдання з обов’язкових навчальних предметів НМТ укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти (українська мова (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), математика (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513), історія України (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 1, 6–32))).

Тестові завдання з таких навчальних предметів НМТ, як біологія, географія, іноземна мова, українська література, фізика, хімія, укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з біології, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2018 року № 1426, Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з географії, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (частина «Українська література»), Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з фізики, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696).

Тестові завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

Тестові завдання тесту з іноземних мов ЄВІ укладаються відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.

Перелік предметних тестів ЄФВВ для спеціальностей 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 081 Право, 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 125 Кібербезпека та захист інформації, 126 Інформаційні системи та технології, 281 Публічне управління та адміністрування наведений у додатку 8 до цих Правил. Перелік предметних тестів ЄФВВ для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 для спеціальностей Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управління та адміністрування наведений у додатку 9 до цих Правил. Тестові завдання ЄФВВ укладаються відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 Право, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 року № 107, Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 153, Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 154, Програми предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 155, Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 157, Програми предметного тесту з педагогіки та психології єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, Програми предметного тесту з інформаційних технологій єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, Програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 156, Програми предметного тесту з економіки та управління єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5, Програми предметного тесту з аграрних наук єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5.

9. Співбесіди з предметів для вступників на основі ПЗСО та НРК5, які вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО. Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра на основі НКР6 та НРК7 проводяться за програмою ЄВІ з іноземних мов. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати критерії оцінювання та структуру оцінки.

Програми фахових іспитів, програми інших вступних випробувань затверджує голова Приймальної комісії ХАІ впродовж місяця після набрання чинності Порядку прийому. Не допускається включення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних випробувань обов'язково оприлюднюються на вебсайті ХАІ не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються наведено у додатку 11 до цих Правил та оприлюднюються на вебсайті ХАІ не пізніше 01 червня.

У випадку використання мотиваційних листів для конкурсного відбору ХАІ проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений).

10. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених ХАІ, розглядає апеляційна комісія ХАІ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про результати вступних випробувань у ХАІ додатково оприлюднюються на офіційному вебсайті.

13. Рішенням приймальної комісії результати вступних випробувань у ХАІ на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ХАІ.

14. Для конкурсного відбору осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, які вступають на основі вже здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зараховуються результати фахового іспиту та розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

VІІІ. Спеціальні умови участі у вступній кампанії

1. Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;

спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються для рівнів, спеціальностей та форм здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано у встановленому законодавством порядку.

2. Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються:

лише до заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції,

якщо вступники не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення,

за винятком випадків, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

3. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:

участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ.

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 є участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ.

4. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 є:

зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі за квотою-1, квотою-2;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цими Правилами випадках.

Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним або регіональним замовленням на основі НРК6 або НРК7 є переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цими Правилами випадках.

5. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки співбесіди, користуються:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

6. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ, спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, здобуття доктора філософії у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 5 цього розділу (під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7);

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року / рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);

особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії ХАІ документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).

Для участі в індивідуальній усній співбесіді в дистанційному форматі вступник повинен мати можливість підключитись через мережу Internet до системи дистанційного складання вступних випробувань ХАІ, з обов’язковим використанням вебкамери, мікрофону та динаміків. Після приєднання до відеоконфереції вступник повинен пройти процедуру ідентифікації. Для цього знадобиться документ, що посвідчує особу та екзаменаційний лист вступника (паперовий або в електронному виді). Процес проведення індивідуальної усної співбесіди підлягає обов’язковій відеофіксації, відмова вступника від здійснення відеозйомки автоматично позбавляє вступника права складати співбесіду дистанційно. У разі неможливості завершення співбесіди з форсмажорних обставин – співбесіда вважається такою, що не відбулася, вступнику дозволяється перереєструватися на нову дату та час.

7. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ,

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2 користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.

Співбесіда проводиться у відповідності до абзацу сьомого пункту 6 цього розділу.

8. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 користуються:

особи, зазначені в абзацах другому, четвертому – шостому пункту 6 цього розділу;

особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії ХАІ документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

9. Особи, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 або квотою-2, і не були рекомендовані на місця державного (регіонального) замовлення за відповідними спеціальними умовами, мають право брати участь у конкурсі на загальних умовах відповідно до конкурсного бала.

10. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення в обов'язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;

діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).

11. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, зазначені в абзацах третьому – п'ятому пункту 8 цього розділу;

особи, зазначені в абзацах другому, третьому пункту 6, пункті 7 цього розділу;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

12. Під час вступу для здобуття вищої освіти ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступники на основі НРК7 (крім спеціальності 081 Право) на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами не передбачають складання ЄФВВ, можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну (-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит в ХАІ.

13. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 у формі надання рекомендації для зарахування на основі здобутого у 2024 році ступеня бакалавра користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2024 року, і перебувають на ній, або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним або регіональним замовленням у формі надання рекомендації для зарахування на основі здобутого у 2024 році ступеня бакалавра користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2024 року, і перебувають на ній, або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до абзацу другого цього пункту та які підтверджують навчання, перевищує 30 відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти має право звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань;

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою2;

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою1;

вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання на загальних умовах.

2. Список вступників, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами співбесіди, впорядковується за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом (за наявності) – від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця за державним та регіональним замовленням);

за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами – з предмета з меншим номером (для вступників на основі ПЗСО та НРК5) (за наявності) – від більшого до меншого;

за результатом ЄФВВ (ЄДКІ) або фахового іспиту замість ЄФВВ у передбачених цими Правилами випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких він використовується в конкурсному балі) – від більшого до меншого;

за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цими Правилами випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) – від більшого до меншого;

за результатом тесту з іноземної мови ЄВІ або співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цими Правилами випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) – від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів – перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі – результати розгляду мотиваційних листів.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, основа вступу;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами співбесіди;

пріоритетність заяви (на місця за державним та регіональним замовленням);

ознака застосовування спеціальних умов участі у вступній кампанії, квоти для іноземців.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів віднесених до території активних бойових дій чи активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів віднесених до території активних бойових дій чи активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) та які переселилися з неї в період від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах за зверненням вступників.

4. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому на навчання для здобуття вищої освіти формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним у заявах, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році (далі – Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 16 до цих Правил.
Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому пропонується на вибір (в межах поданих вступником заяв) надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших закладах вищої освіти, в яких прохідний бал є меншим, таким самим або більшим в межах 5 балів порівняно з попередньо обраним закладом.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання (додаток 16 до цих Правил), затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті ХАІ відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил. Інформація про надання рекомендації до зарахування відображається в особистому електронному кабінеті вступника. Рекомендованим до зарахування вступникам відбіркові комісії надсилають повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до цих Правил.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним (регіональним) замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)».

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту ХАІ), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цих Правил, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ХАІ.

Виконання вимог до зарахування передбачає подання вступником військово-облікового документа (у військовозобов’язаних та резервістів – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків, передбачених законодавством.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між ХАІ та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов'язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів, зокрема шляхом акцептування публічної оферти.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній, можуть виконати вимоги до зарахування та укласти договір про навчання в ХАІ впродовж трьох місяців після початку навчання. Відсутність договору про навчання чи невиконання вимог до зарахування не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, підтвердили вибір місця навчання, виконали вимоги до зарахування та уклали договір про навчання, підлягають зарахуванню.

Після виконання вступником вимог цих Правил уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)», статус його інших заяв, поданих на відкриті та/або фіксовані конкурсні пропозиції для вступу на навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично змінюється на «Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)».

Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) користувачем ЄДЕБО, зокрема представником Приймальної комісії, за зверненням вступника для встановлення заявам статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цих Правил, втрачають можливість зарахування в поточному році на навчання для здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця.

У цьому разі заяві встановлюється статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)». За рішенням приймальної комісії цей статус заяви може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

3. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб передбачає підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування, підлягають зарахуванню.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Після виконання вступником вимог цих Правил уповноважена особа змінює статус заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог цих Правил статус заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між ХАІ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. Договір (контракт) про фінансові зобов’язання щодо оплати навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів, зокрема шляхом акцептування публічної оферти.

Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж чотирнадцяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між ХАІ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цих Правил, або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.

2. Списки рекомендованих до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається у відповідності до пункту 3 розділу X цих Правил. Рішення щодо коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб приймається на засіданнях Приймальної комісії.

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

1. ХАІ самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам у межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до ХАІ за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу IX цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цих Правил.

2. Переведеними на вакантні місця державного (регіонального) замовлення можуть бути особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до цих Правил.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб крім небюджетних конкурсних пропозицій), здійснюється з урахуванням вимог пункту 8 розділу III цих Правил в такій послідовності:

особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

особи, зазначені в абзаці шостому пункту 11 розділу VIII цих Правил;

особи, зазначені в абзацах другому – п’ятому пункту 11 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цих Правил) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

особи, зазначені в абзацах сьомому – десятому пункту 11 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цих Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах третьому – шостому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

3. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення ХАІ використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності – інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в ХАІ. ХАІ повідомляє державному (регіональному) замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, ХАІ надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

ХІІІ. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХАІ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті ХАІ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 6 розділу XVI цих Правил. Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цього вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ХАІ за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи).

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Якщо особа, яка не завершила навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти та отримала рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цих Правил, однак не приступила до навчання у зв'язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

У разі скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (за державним (регіональним) замовленням)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Скасовано зарахування».

4. Звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) ХАІ може використовувати для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до пунктів 3, 4 розділу XII цих Правил.

ХІV. Особливості прийому на навчання до ХАІ іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до ХАІ іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства, особи без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем, особи, які звернулись за захистом в Україні та документовані Довідками про звернення за захистом в Україні, (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 6 розділу ІІІ цих Правил. Прийом інших категорій іноземців до ХАІ на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. ХАІ приймає іноземців для навчання за програмами підготовчого відділення з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти ХАІ укладає угоду з партнерськими організаціями, що є резидентами країн походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань ХАІ у дистанційному форматі.

Укладання угод можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією ХАІ у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи ХАІ, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування з усіх камер відеоспостереження, передачі відеоматеріалу до ХАІ через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до ХАІ легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до ХАІ іноземець передає оригінали документів особисто.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється ХАІ:

1) двічі на рік для здобуття ступенів бакалавра, магістра: з 1 червня 2024 по 30 листопада 2024, з 23 грудня 2024 по 28 лютого 2025 року;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, на підготовчому відділенні.

ХАІ обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Мінімальна необхідна кількість балів (КБ) додатку до документа про попередньо здобутий рівень освіти для вступу встановлюється на рівні не менш ніж 100 балів (за шкалою від 100 до 200 балів) та розраховується згідно формули:

де

Пср – середньоарифметичний бал дисциплін, що вказані в додатку;

Пмакс – максимальний бал, який може бути вказаний в додатку.

У разі необхідності за допомогою таблиць відповідності між шкалами оцінювання, що використовуються у інших навчальних закладах/країнах (www.classbase.com), обчислюється бал кожної з дисциплін додатку шкалою від 100 до 200 балів. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання (у вигляді тестів) та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма спеціальностями на основі ПЗСО та НРК5:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,

де

П1 – оцінка з мови навчання;

П2 – оцінка з математики.

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями на основі НРК6 та НРК7:

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2,

де 

П1 – оцінка з мови навчання;

П2 – оцінка з фахового іспиту.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ХАІ на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Вимоги ХАІ щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цим Правилам та Порядку прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначені у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті ХАІ.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ХАІ та іноземними закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців з предметів, передбачених цими Правилами.

10. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців наведений у додатку 17 до цих Правил. 

ХV. Деякі питання роботи приймальної та відбіркових комісій ХАІ

1. Ці Правила в 2024 році розроблені відповідно до законодавства України, затверджуються вченою радою ХАІ, розміщуються на офіційному вебсайті ХАІ та вносяться до ЄДЕБО впродовж місяця після набрання чинності Порядком прийому. Правила прийому діють до 31 грудня 2024 року.

Правила прийому до аспірантури на 2024 рік затверджує вчена рада ХАІ як додаток до цих Правил.

2. Приймальна комісія працює протягом року.

Відбіркові комісії працюють з 01 липня 2024 року по 31 жовтня 2024 року з 9-00 до 17-00, у разі необхідності приймальна, відбіркові, предметні та фахові комісії працюють у вихідні дні.

Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ХАІ порядку.

3. Апеляції подаються в день оголошення результатів та розглядаються апеляційною комісією (склад якої затверджено наказом ректора ХАІ) не пізніше наступного дня після оголошення результатів, про що складається акт.

Роботи вступників, виконані ними на фахових іспитах, співбесідах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

4. Упродовж двох місяців з дня набрання чинності Порядку прийому ХАІ, що претендує на отримання місць за державним замовленням, вносить до ЄДЕБО (підтверджує) пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції підтверджуються на підставі відповідних погоджених максимальних обсягів. Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вносяться до ЄДЕБО (підтверджуються) не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Порядку прийому. Конкурсна пропозиція має містити наступу інформацію:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (факультет), у якому ведеться підготовка;

приймальна або відбіркова комісія;

освітній ступінь;

основа вступу;

назва та код спеціальності;

назва та код спеціалізації (за наявності);

назви(а) освітніх(ьої) (освітньо-професійних(ої)) програм(и);

тип освітньої програми (для освітнього ступеня магістра при вступі на основі НРК6, НРК7);

тип диплома (наявність можливості навчання за програмою подвійного, спільного диплома);

форма здобуття освіти;

строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах;

вартість навчання за рік (за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

загальна вартість за повний строк навчання;

обсяг прийому, визначений закладом освіти в межах ліцензованого обсягу за освітнім рівнем або ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;

обсяг прийому за квотами (в разі їх використання) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

перелік конкурсних показників із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

5. Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти в період з 24 червня до 15 серпня 2024 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції в цей період можуть (за потреби) створюватися:

для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для здобуття ступеня вищої освіти особами, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, які подають заяви через освітні центри Крим-Україна, Донбас-Україна;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу за додатковим набором (після 15 серпня).

6. Максимальний обсяг державного замовлення визначається ХАІ і не може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації спеціальності 035 «Філологія»).

Державне замовлення з підготовки бакалаврів за денною формою здобуття вищої освіти на основі ПЗСО зі спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології», 281 «Публічне управління та адміністрування» може бути розміщено в ХАІ в разі, якщо впродовж 2021–2023 років принаймні в один рік сукупний набір вступників на цій основі вступу та формі здобуття освіти на відповідну спеціальність за всіма джерелами фінансування становив не менше 15 осіб. У разі розміщення державного замовлення за денною формою здобуття вищої освіти може бути розміщено державне замовлення за заочною формою здобуття вищої освіти.

Якщо державне замовлення становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів вищої освіти за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих, хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6 осіб у ХАІ, який у попередньому році не здійснював набір за державним замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за поданням ХАІ в обсязі не більше цієї кількості.

Скорегований максимальний обсяг державного замовлення за рівнями, формами здобуття освіти, спеціальностями (спеціалізаціями) визначається як (з округленням до цілого числа):

120 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 5 місць (крім розташованих у місті Києві та Львові закладів вищої освіти, територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти та структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти);

110 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 10 місць;

105 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 20 місць;

90 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше шістдесяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

50 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше тридцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

20 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, але не менше п’яти місць, якщо впродовж 2022–2023 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

жодного місця (відкриті або фіксовані конкурсні пропозиції не реєструються), якщо впродовж 2021–2023 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

100 % максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року в інших випадках.

Максимальний обсяг державного замовлення за рівнями, формами здобуття освіти, спеціальностями за якими не проводився широкий конкурс у 2023 році встановлюється на рівні 125 відсотків від затвердженого обсягу державного замовлення у 2023 році.

У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб у відповідному році не припускається збільшення скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 % суперобсягу.

ХАІ може самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення між спеціалізаціями спеціальності 035 «Філологія», між спеціальностями в межах галузі знань, з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, повідомляючи про це письмово державного замовника. Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із заочної на денну форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитися з дозволу державного замовника.

ХАІ самостійно утворює в межах кожної спеціальності (спеціалізації спеціальності 035 «Філологія») та форми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.

Якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм, то розподіл студентів між ними здійснюється не раніше завершення першого року навчання, в інших випадках не раніше п’яти місяців після початку навчання. Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та неакредитованої освітніх програм, освітніх програм за однією спеціальністю та міждисциплінарних освітніх програм, а також поєднання освітніх програм за спеціальностями, здобуття ступеня освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення ХАІ для відкритих конкурсних пропозицій встановлено таким, що дорівнює одному місцю.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення вносяться до ЄДЕБО та погоджуються державним замовником. Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації) ХАІ.

7. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції визначається відповідно до пункту 5 розділу IV цих Правил.

8. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначені в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, з урахуванням його поділу за строком навчання, формами здобуття освіти та спеціальностями.

9. Квота-1 у ХАІ встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

10. Квота-2 у ХАІ встановлюється в обсязі сорока відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

Кількість конкурсних пропозицій на основі ПЗСО, НРК5 не може перевищувати 50 % від максимального (загального) обсягу державного замовлення.

11. Строки навчання на конкурсних пропозиціях для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (крім небюджетних) попередньо погоджуються з державним (регіональним) замовником.

12. Порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) визначаються відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 і наведені в додатку 13 до цих Правил.

13. Перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами наведено в додатку 14 до цих Правил.

14. Порядок прийому до ХАІ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, наведено в додатку 15 до цих Правил.

ХVІ. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до ХАІ

1. На засіданні приймальної комісії ХАІ мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається відповідно до чинного законодавства України.

2. Громадські об’єднання можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії ХАІ. Громадські об’єднання, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії ХАІ своїх спостерігачів. Приймальна комісія ХАІ створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії ХАІ.

3. ХАІ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та (максимальний) обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті ХАІ не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

ХАІ не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних місць в гуртожитках для осіб з числа зарахованих на навчання у 2024 році.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня, – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті ХАІ.

5. ХАІ, до якого було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов участі у вступній кампанії, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, робить запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. Запити ХАІ та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у вступній кампанії, про участь в учнівських олімпіадах, реєстрацію на тимчасово окупованій території, медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», про проходження ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ, НМТ є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг (для конкурсних пропозицій за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) або максимальний обсяг місць за іншими конкурсними пропозиціями, обсяг місць (максимальний або фіксований), що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до ХАІ здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

8. Список тих, хто подав заяви на участь у конкурсному відборі в межах широкого конкурсу, публікується у розділі «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

Додатки до правил прийому до
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Додаток 1. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Додаток 2. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі ПЗСО та НРК5 з відповідної спеціальності

Додаток 3. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 4. Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 5. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 – 200

Додаток 6. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту, конкурсних предметів, ліцензійні обсяги, сертифікати про акредитацію та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на конкурсні пропозиції ХАІ

Додаток 8. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування

Додаток 9. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Додаток 10. Ліцензійні обсяги та обрахування конкурсного балу для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7

Додаток 11. Вимоги до написання та критерії оцінювання мотиваційних листів що подаються при вступі на навчання до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2024 році

Додаток 12. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2024 році

Додаток 13. Порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. №1487

Додаток 14. Перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Додаток 15. Порядок прийому до ХАІ для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України

Додаток 16. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році

Додаток 17. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців

Предметні олімпіади у форматі НМТ