Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаНаукаНаукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університету, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Метою діяльності Наукового товариства Університету є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької
роботи, популяризація різних галузей науки в Університеті, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Діяльність Наукового товариства здійснюється запринципами:

- свободи наукової творчості;

- добровільності членства та виборності керівних органів Наукового товариства;

- рівноправності членів Наукового товариства, відкритості та колегіальності у роботі;

- зв'язку навчання та науково-дослідної роботи;

- накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основними завданнями Наукового товариства є:

- залучення осіб, які навчаються та працюють в Університеті, до науково-дослідницької роботи;

- виховання гармонійно розвиненої особистості студента, аспіранта, докторанта та молодого вченого;

- підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

- оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

- узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються та працюють в Університеті;

- створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;

- розміщення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;

- сприяння вирішенню конкретних практичних проблем суб'єктів господарювання шляхом залучення творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими закладами вищої освіти, науковими установами та організаціями;

- висвітлення наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у засобах масової інформації;

- виконання інших завдань, які відповідають меті Наукового товариства.

Відповідно до своєї мети та принципів діяльності та завдань Наукове товариство:

- координує роботу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, в наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету;

- організовує та проводить наукові конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями та економістами, презентації наукових проектів та інші науково-освітні роботи;

- бере участь в розробці і реалізації проектів, які можуть бути запропоновані підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі з іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;

- співпрацює та координує свою діяльність з науковими товариствами інших закладів вищої освіти, сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

- сприяє виданню наукових праць осіб, які навчаються та працюють в Університеті, а також їх розміщенню на офіційному веб-сайті Університету;

- сприяє захисту інтелектуальної власності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

- проводить конкурси наукових робіт на здобуття грантів й інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються та працюють в Університеті;

- висвітлює свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету, у періодичних виданнях Університету, а також в інших засобах масової інформації;

- поширює серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, інформацію про наукові заходи закладів вищої освіти, наукових організацій та установ України й інших країн;

- за дорученням керівництва Університету розповсюджує серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, інформацію про проведення наукових заходів, конкурсів, конференцій тощо, а також бере участь в організації їх проведення;

- подає пропозиції до вченої Ради Університету щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо;

- визначає перелік перспективних проектів щодо зовнішнього фінансування та подає клопотання до вченої ради Університету про фінансову підтримку публікацій, зустрічей з потенційними інвесторами (представниками підприємств, установ, тощо) і стажування в Україні та за кордоном за рахунок коштів Університету;

- співпрацює з підрозділами науково-дослідної частини Університету та сприяє підвищенню якості наукових досліджень;

- представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед керівництвом Університету й іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

- розробляє нормативні документи, що регламентують організацію та діяльність Наукового товариства;

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням Наукового товариства і не суперечить законодавству України, Статуту Університету.

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Предметні олімпіади у форматі НМТ