Академічна доброчесність | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаАкадемічна доброчесність

Академічна доброчесність в
Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

Академічна спільнота Університету визнає академічну доброчесність засадничою цінністю освітнього і наукового процесів і зобов’язана дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, стандартів у сферах освітньої, науково-дослідної і виховної діяльності, поважати гідність осіб, які працюють і навчаються в Університеті, підтримувати систему демократичних відносин між усіма представниками університетської спільноти, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету та позитивного іміджу Університету.

Система забезпечення академічної доброчесності є невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Університету і містить:

1) заходи, спрямовані на ознайомлення здобувачів освіти із поняттям і вимогами до виконання письмових робіт;

2) механізми виявлення порушень академічної доброчесності здобувачів освіти;

3) порядок притягнення учасників освітнього процесу до академічної відповідальності.

Учасники освітнього процесу у своїй академічній діяльності мають дотримуватись загальноприйнятих морально-етичних норм і правил поведінки, а також:

- самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей), за винятком випадків, коли такі завдання передбачають групову роботу;

- посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;

- викладачі повинні контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;

- викладачі повинні об'єктивно оцінювати результати навчання.

Порушенням академічної доброчесності в Університеті вважається:

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіаг - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої та/або наукової діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- академічне хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

- академічне шахрайство - підроблення підписів в офіційних документах (відомостях, залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо), проходження процедур контролю знань підставними особами.

Кодекс академічної доброчесності Положення про академічну доброчесністьКомісія з академічної доброчесності

Група сприяння академічної доброчесності Положення про порядок перевірки академічних та наукових текстів на унікальність

Предметні олімпіади у форматі НМТ