Право (ID 51742) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Право" (ID 51742)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра права

Ступінь вищої освіти: магістр

Кваліфікація в дипломі: магістр права галузі знань право

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Право

Форми навчання: Очна (денна), заочна, дистанційна

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №6005 від 24 жовтня 2023 виданий 24 жовтня 2023 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол № 16 від 24 жовтня 2023 року). Термін дії до 24 жовтня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови:Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти здійснюється відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України та з дотриманням правил прийому до ХАІ. Для здобуття освітнього ступеня магістра за результатами Єдиного фахового вступного випробування можуть вступати особи, які здобули освітній ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 Право або 293 Міжнародне право

Додаткові вимоги до правил прийому: Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 081 Право здійснюється за результатами Єдиного фахового вступного випробування

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Надати здобувачам вищої освіти поглиблені теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для застосування права, розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних  суспільних відносин у тому числі у сфері убезпечення суб’єктів господарювання критичної інфраструктури та авіаційного транспорту з урахуванням місії та стратегії ХАІ

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на посади відповідно до Класифікатора професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»:

2419.3 – Спеціаліст-юрисконсульт; 

2421.2 – Юрист;

2429 – Юристконсульт; Приватний детектив; Слідчий в особливо важливих справах;

2422 – Суддя; Адвокат;

2422/24513 Ревізор з перевірки діяльності арбітражних судів;

2423 – Старший оперуповноважений з особливих доручень;

2442.2 Кримінолог та ін.

Магістри права можуть бути працевлаштовані в державних органах, підприємствах, установах, організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах, відділах безпеки фірм та установ де потрібні фахівці-юристи.

Академічні права випускників:Право продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Ґрунтуються на принципах студентоцентризму та індивідуально особистісного підходу, реалізуються через навчання на основі досліджень, посилення практичної орієнтованості та творчої спрямованості у формі комбінації лекцій, практичних занять, самостійної навчальної і дослідницької роботи з використанням елементів дистанційного навчання, розв’язування практичних кейсів, виконання проєктів, практик.

Інструменти та обладнання:сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у діяльності в сфері права.

Оцінювання:Накопичувальна бальна – рейтингова система, що передбачає оцінювання здобувачів вищої освіти за усі види аудиторної та поза аудиторної освітньої діяльності (поточний, модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) або атестаційний екзамен за спеціальністю в установленому порядку

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Кафедра права: здобутки та перспективи розвитку

Відгуки роботодавців Соціологічне дослідження

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ