Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Актуальні питання правового регулювання в аерокосмічній галузі

5

Діф. Залік

ОК2

Військове право

4

Залік

ОК3

Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності (курсова робота)

2

Діф. Залік

ОК4

Актуальні питання цивільного права та цивільного процесуального права

4

Діф. Залік

ОК5

Сучасні тенденції правового регулювання праці

4

Іспит

ОК6

Медіація в окремих сферах юридичної практики

3

Залік

ОК7

Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності

4

Іспит

ОК8

Сучасні проблеми кримінального права

4

Іспит

ОК9

Актуальні питання адміністративного права та адміністративного судочинства

3

Діф. Залік

ОК10

Актуальні проблеми правозастосування та правової професії (Конституційне право України; Адміністративне право України та адміністративне судочинство в Україні; Кримінальне та кримінальне процесуальне право України; Цивільне та цивільне процесуальне право України; Трудове право України; Міжнародне приватне право; Міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини; Міжнародне кримінальне право; Міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності; Загальні етичні вимоги правничої професії)*

10

Залік

ОК11

Практика

20

Диф. Залік

ОК12

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) / Атестаційний екзамен

-

Атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонентів:

63

Вибіркові компоненти ОПП

ВК1

Професійні комунікації іноземною мовою

4

Залік

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

Залік

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору 2

4

Залік

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 3

4

Залік

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 4

5

Залік

ВК6

Дисципліна індивідуального вибору 5

5

Залік

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

27

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

90

* Комплексна дисципліна, в якій кожна окрема навчальна дисципліна складає 1 кредит ЄКТС.

Предметні олімпіади у форматі НМТ