Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:   

Об’єкт вивчення та діяльності: право як соціальне явище та особливості його застосування, що ґрунтуються на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність та верховенство права

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, цінності та принципи на яких базується творення права, його тлумачення та особливості застосування

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; цифрові технології, методи оцінювання та аналізу інформації, методи доведення

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у діяльності в сфері права

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Другий (магістерський) рівень ВО 08 Право, за спеціальністю 081 Право.

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області юриспруденції.

Ключові слова:право, норма права, нормативно-правовий акт, сфера права, інститут права, галузь права, законодавство.

Програма спрямована на оволодіння поглибленими теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, достатніми для застосування права, розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також міжправового регулювання різних суспільних відносин у тому числі у сфері убезпечення суб

Предметні олімпіади у форматі НМТ