Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Інтелектуальна власність

3,5

іспит

ОК2

Інтегровані комп’ютерні системи

4,5

іспит

ОКЗ

Машинне навчання

4,5

іспит

ОК4

Інструменти автоматизованого проектування

5

іспит

ОК5

Технології віртуальної реальності

5

іспит

ОК6

Електронний документообіг у САПР

5

іспит

ОК7

Сучасні технології та інструментарій програмування

4,5

іспит

ОК8

Сучасні технології та інструментарій програмування (КП)

2

диф. залік

ОК9

Переддипломна практика

10

диф. залік

ОК10

Кваліфікаційна робота

20

атестація

ОК11

Computer-aided design systems

3

залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67 

Вибіркові компоненти ОП

Soft skills (гуманітарний блок)

ВК1

Технічна іноземна мова

3

залік

Дисципліни індивідуального вибору

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 4

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Предметні олімпіади у форматі НМТ