Інформаційні технології проектування (ID 21392) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Інформаційні технології проектування" (ID 21392)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра інформаційних технологій проектування

Ступінь вищої освіти: магістр 

Галузі знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Кваліфікація в дипломі: Магістр з комп’ютерних наук галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Інформаційні технології проектування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21007565 від 08 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 08 січня 2019 року № 13. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології проектування», спеціальності 122 Комп’ютерні науки та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників.

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі інформаційних технологій, а також у сферах авіації, машинобудування та суміжних галузях.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як професіонала з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення комп'ютерних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи)

2131.2 Розробники обчислювальних систем

2132.1 Наукові співробітники (програмування)

2132.2 Розробники комп'ютерних програм

2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти

2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти

Зазначений перелік не є вичерпним.

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ