Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Турбодетандери, компресори та обладнання компресорних станцій

6

іспит

ОК2

Термодинамічний аналіз парогазових циклів

6

іспит

ОКЗ

Екологічні аспекти проектування газотурбінних установок

6

іспит

ОК4

Газодинамічна нестійкість турбокомпресорів

4

іспит

ОК5

Scientific Foreign Language

3

залік

ОК6

Конверсія авіаційних двигунів в енергоустановки

4,5

іспит

ОК7

Методи розрахунку та проєктування лопатевих машин

4,5

іспит

ОК8

Науково-дослідницька робота магістра (КП)

2

диф. залік

ОК9

Практична підготовка

10

диф. залік

ОК10

Кваліфікаційна робота

20

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти ОП

Окремі вибіркові дисципліни

ВК1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

іспит

ВК2

Інформаційне забезпечення проєктування та виробництва

5

іспит

ВК3

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

залік

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 1*

5

іспит

ВК5

Дисципліна індивідуального вибору 2*

6

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК4 та ВК5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК4 та ВК5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ