Газотурбінні установки і компресорні станції (ID 1022) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Газотурбінні установки і компресорні станції" (ID 1022)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра теорії авіаційних двигyнiв

Ступінь вищої освіти: магістр 

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність:142 Енергетичне машинобудування

Кваліфікація в дипломі: магістр з енергетичного машинобудування галузі знань електрична інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Газотурбінні установки і компресорні станції

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія НД № 21007969 від 25 лютого 2019 року, на підставі наказу МОН України від 25 лютого 2019 року №242. Термін дії до 01 липня 2024 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка фахівців здатних розв’язувати складні задачі і проблеми енергетичного машинобудування в області газотурбобудування і компресорних станцій, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються  невизначеністю умов і вимог з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр» і може займати посади:

2149.2 – інженер-конструктор; інженер; інженер з налагодження й випробувань газотурбінних установок; інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби; інженер з організації експлуатації та ремонту газотурбінних установок

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи магістра

Оцінювання: Письмові іспити, заліки, заліки з оцінкою, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота магістра та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ