Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Інтелектуальна власність

4

Залік

ОК2

Організація та проведення дослідної та інноваційної діяльності

5

Залік

ОК3

Екоконтроль продовольчих та промислових товарів, транспортних засобів

5

Іспит

ОК4

Екологічна оцінка територій

4

Залік

ОК5

Екологічний аудит

6

Іспит

ОК6

Методологія проведення експериментальних досліджень

4

Іспит

ОК7

Стратегія сталого розвитку

6

Іспит

ОК8

Переддипломна практика

10

Диф. залік

ОК9

Кваліфікаційна робота

20

Іспит

ОК10

Іноземна мова

3

Залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67

Вибіркові компоненти ОП*

ВК1

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

Іспит

ВК2

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

Іспит

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

Іспит

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 4

5

Іспит

ВК5

Технічна іноземна мова

3

Залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Здобувач обирає вибіркові компоненти ВК1…ВК5, тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних та фахових компетентностей та результатів навчання, а також нових компетентностей і результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК5  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти або вищого, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 90 кредитів ЄКТС.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ