Екологія та охорона навколишнього середовища (ID 305) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Екологія та охорона навколишнього середовища" (ID 305)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра екології та техногенної безпеки

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 10 «Природничі науки»

Спеціальність: 101 «Екологія»

Кваліфікація в дипломі: магістр з екології

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Екологія та охорона навколишнього середовища

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №6488, виданий 14 грудня 2023 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 12 грудня 2023 року №20).Термін дії до 01 липня 2029 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності освітнього ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (магістрів) у галузі екології та охорони навколишнього середовища, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці у сферах екології, охорони довкілля, сталого розвитку, ресурсозбереження у сферах авіації, космонавтики та машинобудування

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр може обіймати в галузі(ях) будівництво, лісове господарство, сільське господарство, промисловість наступні первинні посади: інженер з охорони навколишнього середовища; еколог та ін.

Академічні права випускників:Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване ннавчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ