Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Нормативний блок

ОК1

Застосування МСЕ в лінійних задачах механіки

6

Іспит

ОК2

Застосування МСЕ в нелінійних задачах механіки

6

Іспит

ОК3

Автоматизація інженерних досліджень

5

Іспит

ОК4

Композитні конструкції в АРКТ

5

Іспит

ОК5

Аеропружність конструкцій

4

Іспит

ОК6

Науково-дослідна робота

3

Диф. зал.

ОК7

Економіка та управління в аерокосмічній галузі

4

Іспит

ОК8

Scientific Foreign Language

3

Залік

ОК9

Практична підготовка

10

Залік

ОК10

Кваліфікаційна робота

20

Атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

66

Вибіркові компоненти ОП

ВК1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

Іспит

ВК2

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

Залік

ВК3

Дисципліна індивідуального вибору 1*

5

Іспит

ВК4

Дисципліна індивідуального вибору 2*

6

Іспит

ВК5

Інформаційне забезпечення проектування та виробництва

5

Іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90 

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВК3-ВК4, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВК3-ВК4 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК

Предметні олімпіади у форматі НМТ