Динаміка і міцність машин (ID 647) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Динаміка і міцність машин" (ID 647)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра міцності літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія 

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Кваліфікація: магістр з прикладної механіки галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Динаміка і міцність машин

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008023, виданий 08 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 08 січня 2019 року № 13. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі прикладної механіки, які володіють теоретичними та практичними основами в області динаміки і міцності машин, здатних використовувати відповідні знання та компетентності з класичних і новітніх досягнень в галузі механічної інженерії, у сферах авіації, космонавтики, машинобудуванні, інформаційних технологій, а також в суміжних галузях; глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів, а також технологій, процесів та способів отримання,  обробки і аналізу даних з комплексу дисциплін аеродинаміки, міцності, проектування та виробництва авіаційної техніки в умовах цифрової індустрії.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації  і може займати посади:

2149.2 – інженер-механік

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії. Набуття  додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка дипломного проектування

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ