Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН 01 – вміти ставити, досліджувати, аналізувати і розв’язувати складні інженерні завдання і проблеми у сфері автомобільного транспорту, що потребує оновлення та інтеграції знань, у тому числі в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 02 – демонструвати здатність проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність у створенні, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.

ПРН 03 – демонструвати здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності, у тому числі знання і розуміння новітніх досягнень, які забезпечують здатність до інноваційної та дослідницької діяльності.

ПРН 04 – демонструвати здатність критично осмислювати проблеми у галузі автомобільного транспорту, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією, економікою.

ПРН 05 – демонструвати здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ПРН 06 – демонструвати здатність використовувати іноземні мови у професійній діяльності в галузі автомобільного транспорту.

ПРН 07 – вміти приймати рішення з інженерних питань зі створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту у складних і непередбачуваних умовах, у тому числі із застосуванням прогнозування та сучасних засобів підтримки прийняття рішень.

ПРН 08 – демонструвати здатність відповідати за розвиток професійного знання і практик команди у створенні, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту, оцінку її стратегічного розвитку.

ПРН 09 – вміти пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології.

ПРН 10 – вміти застосовувати у професійній діяльності існуючі універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом (PLM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE).

ПРН 11 – вміти вільно користуватися сучасними методами збору, обробки та інтерпретації науково-технічної інформації для підготовки проектних та аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій.

ПРН 12 – вміти розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології.

ПРН 13 – вміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення інженерних задач, пов’язаних з професійною діяльністю.

ПРН 14 – демонструвати здатність організувати та керувати роботою первинного виробничого, проектного або дослідницького підрозділу.

ПРН 15 – вміти знаходити оптимальні рішення при створенні продукції автомобільного транспорту з урахуванням вимог якості, надійності, енергоефективності, безпеки життєдіяльності, вартості та строків виконання.

ПРН 16 – вміти розраховувати характеристики об’єктів автомобільного транспорту.

ПРН 17 – вміти застосовувати прогресивні методи і технології, модифікувати існуючі та розробляти нові методи та/або завдання, здійснювати заходи для ефективного виконання професійних завдань.

ПРН 18 – демонструвати здатність здійснювати часткове або повне управління комплексною інженерною діяльністю у сфері автомобільного транспорту.

ПРН 19 – вміти оцінювати значущість результатів комплексної інженерної діяльності в сфері автомобільного транспорту.

ПРН 20 – Демонструвати здатність до подальшого навчання у сфері автомобільного транспорту, інженерії та суміжних галузей знань, яке значною мірою є автономним та самостійним.

ПРН 21 – вміти обирати необхідні методи та засоби досліджень, розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі об’єктів дослідження, що стосуються створення, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.

ПРН 22 – демонструвати здатність передавати свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі, представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами.

ПРН 23 – демонструвати здатність керувати технологічними процесами у відповідності з посадовими обов’язками, забезпечувати технічну безпеку виробництва в сфері своєї професійної діяльності.

ПРН 24 – вміти проводити техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування процесів проектування, виробництва, ремонту, реновації, експлуатації об’єктів автомобільного транспорту

ПРН 25 – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що пов’язані з технологією проектування, конструювання, виробництва, ремонтом, реновацією, експлуатацією об’єктів автомобільного транспорту відповідно до спеціалізації.

ПРН 26 – демонструвати здатність визначати ризики, забезпечувати особисту безпеку та безпеку інших людей у сфері професійної діяльності.

ПРН 27 – демонструвати здатність використовувати у сфері професійної діяльності системи якості і сертифікації продукції.

Предметні олімпіади у форматі НМТ