Автомобілі та автомобільне господарство (ID 1398) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Автомобілі та автомобільне господарство" (ID 1398)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 27 "Транспорт"

Спеціальність: 274 "Автомобільний транспорт"

Кваліфікація в дипломі: магістр з автомобільного транспорту

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Автомобілі та автомобільне господарство

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008033 від 08 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 08 січня 2019 року № 13 (рішення акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 року протокол № 133). Період акредитації: 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Метою освітньо-професійної програми є підготовка магістра за спеціальністю «Автомобільний транспорт», його спрямування на виконання професійної та наукової діяльності, за складним алгоритмом, що містить процедуру розробки, дослідження і впровадження відповідних технічних, управлінських, організаційних та інших рішень, спрямованих на оптимізацію технологічної системи, з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Магістр з автомобільного транспорту за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» може обіймати в галузі виробництва, експлуатації та ремонту автомобільної техніки наступні первинні посади:

- інженера з організації експлуатації та ремонту,

- інженера із впровадження нової техніки й технології

Академічні права випускників:Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – ступеня доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямовано на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту, академічну мобільність тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, курсові роботи, кваліфікаційна робота та їх захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ