Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі автомобільного транспорту при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 01 – здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 02 – здатність до пошуку, обробки  та аналізу інформації з різних джерел за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 03 – здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 04 – навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 05 – здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК 06 – здатність розвивати мовно-комунікативну культуру дослідника; уміння спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 07 – цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК 08 – здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 09 – здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК 10 – здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 11 – визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків .

ЗК 12 – здатність визначати економічні показники та забезпечувати якість виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій та проектів з дотриманням умов праці, положень цивільного захисту та охорони навколишнього середовища.

ЗК 13 – здатність діяти соціально відповідально та свідомо .

ЗК 14 – здатність усвідомлювати людські можливості та гендерні проблеми.

ЗК 15 – здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК 01 – здатність працювати в групі над великими проектами в галузі автомобільного транспорту.

ФК 02 – вміння застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації.

ФК 03 – здатність розуміти потреби користувачів і клієнтів і важливість таких питань як естетика у процесі проектування у сфері автомобільного транспорту.

ФК 04 – здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних рішень на автомобільному транспорті.

ФК 05 – здатність демонструвати розуміння ширшого міждисциплінарного інженерного контексту і його основних принципів при вирішенні наукових та виробничих проблем у сфері автомобільного транспорту.

ФК 06 – здатність демонструвати розуміння необхідності дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня при вирішенні поставлених задач.

ФК 07 – здатність демонструвати розуміння правових рамок, що мають відношення до функціонування об’єктів автомобільного транспорту України, зокрема питання персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (у тому числі екологічного ризику).

ФК 08 – здатність демонструвати широке розуміння проблем якості процесів та об’єктів автомобільного транспорту.

ФК 09 – здатність продемонструвати розуміння вимог до  діяльності за спеціальністю, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної та правової держави.

ФК 10 – вміння досліджувати, аналізувати та вдосконалювати  технологічні процеси автомобільного транспорту.

ФК 11 – вміння виявляти об’єкти автомобільного транспорту для вдосконалення техніки та технологій.

ФК 12 – вміння науково обґрунтовувати вибір матеріалів,  обладнання та заходів для реалізації новітніх технологій на автомобільному транспорті.

ФК 13 – вміння оцінювати ризики при плануванні або впровадженні нових технологічних процесів у сфері автомобільного транспорту.

ФК 14 – вміння грамотно здійснювати аналіз і синтез при вивченні технічних систем об’єктів автомобільного транспорту.

ФК 15 – вміння вибирати та застосовувати на практиці методи дослідження, планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються у сфері виробництва, експлуатації та ремонту об’єктів автомобільного транспорту.

ФК 16 – вміння використовувати закони й принципи інженерії за спеціалізацією, математичний апарат високого рівня для проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у сфері автомобільного транспорту.

Предметні олімпіади у форматі НМТ