Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

5

іспит

ОК2

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (КР)

2

диф. залік

ОК3

Технічна експлуатація автомобілів та двигунів

5

іспит

ОК4

Еколого-ергономічна безпека автомобільної техніки

5

іспит

ОК5

Аеродромні транспортні засоби та машини

5

іспит

ОК6

Евакуація автомобільної та спеціальної техніки

5

іспит

ОК7

ГІС на транспорті

5

іспит

ОК8

Виробничі системи на транспорті

5

іспит

ОК9

Практична підготовка

10

залік

ОК10

Кваліфікаційна робота

20

Атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67

Вибіркові компоненти ОП

Окремі вибіркові дисципліни

ВБ1

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

залік

ВБ2

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

іспит

ВБ3

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

залік

ВБ4

Дисципліна індивідуального вибору 1*

5

іспит

ВБ5

Дисципліна індивідуального вибору 2*

6

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ4-ВБ5, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВБ4-ВБ5 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ