Regulations on the contest of professional skills "Ikari KHAI" | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ»

Regulations on the contest of professional skills "Ikari KHAI"
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 24 січня 2018 року

СУЯ ХАІ-НМВ-П/010:2017

Дата введення 01 лютого 2018 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ» (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Колективного договору між ректором і трудовим колективом в особі голови профспілкової організації Університету й Статуту Університету і визначає номінації й процедуру визначення переможців.

1.2 Конкурс професійної майстерності «Ікари ХАІ» (далі - конкурс «Ікари ХАІ») проводиться між представниками різних категорій працівників Університету з метою їх заохочення до творчого ставлення до праці, формування почуття патріотизму і гордості за свою працю і Університет.

1.3 Конкурс «Ікари ХАІ» проводиться за результатами трудової діяльності за навчальний рік.

1.4 Вимоги цього Положення поширюються на усіх працівників Університету.

2. Мета й завдання конкурсу «Ікари ХАІ» 

2.1 Метою конкурсу «Ікари ХАІ» є удосконалення професійної майстерності працівників Університету, виявлення та поширення кращого досвіду, інноваційних форм і методів навчання і праці, стимулювання творчого зростання працівників Університету.

2.2 Завдання конкурсу:

- удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти;

- виявлення і поширення інноваційної педагогічної діяльності, формування новітнього сучасного педагогічного мислення;

- пошук форм і методів діагностування параметрів сучасного рівня викладання;

- реалізація творчих педагогічних пошуків науково-педагогічних працівників і удосконалення їх фахового рівня;

- забезпечення незалежного експертного оцінювання педагогічної діяльності;

- підвищення соціального статусу науково-педагогічного працівника і фахівця за професіями, їхньої державної та громадянської підтримки;

- забезпечення належного оцінювання понаднормової роботи співробітників, виконання додаткових обов’язків та ініціативність у своїй професії;

- підвищення ефективності в роботі усіх структурних підрозділів університету;

- мотивування працівників до якісного та відповідального виконання своїх обов’язків.

3. Номінації конкурсу «Ікари ХАІ» 

3.1 У рамках конкурсу «Ікари ХАІ» запроваджуються 10 номінацій:

1) кращий науковець;

2) кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін;

3) кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін;

4) кращий молодий науково-педагогічний працівник;

5) кращий наставник студентства;

6) кращий фахівець із забезпечення навчального процесу;

7) кращий фахівець з організації і методичного забезпечення;

8) кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення;

9) кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб;

10) кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення.

3.2 За необхідності назва, кількість й перелік номінацій можуть бути змінені за рішенням ученої ради Університету і погодженням з профспілковою організацією Університету.

4. Організація і порядок проведення конкурсу «Ікари ХАІ» 

4.1 Для підготовки і проведення конкурсу «Ікари ХАІ» створюється організаційний комітет Університету у кількості 11 осіб.

До складу організаційного комітету входять ректор, проректори, голова профспілкової організації, голова студентського самоврядування.

Головою організаційного комітету є ректор Університету.

Персональний склад оргкомітету затверджується наказом ректора за погодженням з профспілковою організацією.

4.2 Оргкомітет здійснює роботу з формування списків учасників конкурсу, опитування суспільної думки, вносить пропозиції щодо нагород переможцям і організує заключну церемонію вшановування переможців.

4.3 Для проведення конкурсного відбору номінантів створюються дві конкурсні комісії відповідно до номінацій:

Перша комісія за номінаціями:

- кращий науковець;

- кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін;

- кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін;

- кращий молодий науково-педагогічний працівник;

- кращий наставник студентства;

- кращий фахівець із забезпечення навчального процесу;

- кращий фахівець з організації і методичного забезпечення;

Друга комісія за номінаціями:

- кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення;

- кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб;

- кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення.

Персональний склад конкурсних комісій затверджується наказом ректора Університету за поданням організаційного комітету.

4.4. У кожній номінації щорічно організаційний комітет затверджує список структурних підрозділів, які мають право брати участь у цій номінації, і згідно з ним приймає подання від структурних підрозділів.

4.5 Конкурсні комісії визначають кількість учасників у кожній номінації, організують процедуру визначення переможців і призерів конкурсу.

4.6 Для номінацій «Кращий науковець», «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін», «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін», «Кращий молодий науково-педагогічний працівник», «Кращий наставник студентства», «Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу» і «Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення» до складу конкурсної комісії входять проректори з науково-педагогічної роботи і навчальним напрямом, по роботі з іноземними студентами, з виховної роботи, проректор з наукової роботи, декани факультетів і по одному представнику профспілкових організацій працівників і студентів Університету, студентського самоврядування.

4.7 Для номінацій «Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення», «Кращий фахівець інженерно- експлуатаційних служб», «Кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення» до складу конкурсної комісії входять проректори з науково-педагогічної роботи, представник профспілкової організації працівників Університету, а також можуть долучатися начальники відповідних структурних підрозділів.

4.8 Конкурс «Ікари ХАІ» проводиться у один етап за такою процедурою:

- структурні підрозділи Університету (факультети, кафедри, відділи) висувають кандидатури з поданням до оргкомітету конкурсу короткої характеристики (одна машинописна сторінка) із зазначенням основних досягнень і заслуг номінанта, особливо за останній навчальний рік, і номінації (додаток А);

- на підставі поданих пропозицій Оргкомітет конкурсу формує список номінантів і організую перевірку поданої інформації по кожному номінанту;

- після остаточного формування списків номінантів оргкомітет передає їх у відповідні конкурсні комісії;

- конкурсні комісії на своїх зборах після обговорення відкритим голосуванням визначають можливих переможців у кожній з номінацій;

- за визначеними призерами у кожній номінації конкурсні комісії проводять відкритим голосуванням і визначають переможців та розподіл місць серед них;

- результати розподілу місць серед номінантів і передають до Оргкомітету, зберігаються у таємниці й оголошуються тільки на заключній церемонії вшановування переможців конкурсу;

- всі матеріали голосування зберігаються в Оргкомітеті конкурсу протягом одного року.

4.9 Засідання конкурсних комісій вважається легітимним, коли на його засіданні присутні не менш ніж 3/4 від затвердженого складу.

4.10 Рішення конкурсних комісій вважається правомірним, коли за нього проголосувало не менш ніж 2/3 присутніх на засіданні.

5. Процедура визначення номінантів і переможців конкурсу «Ікари ХАІ» 

5.1 Вимоги до номінантів конкурсу за окремими номінаціями встановлено у п.5.2 - 5.8.

5.2 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий науковець» (подання за додатком А.1).

5.2.1 Обсяг участі у наукових роботах повинен становити не менш ніж 200 годин за навчальний рік (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.2.2 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- видані монографії, навчальні посібники, підручники тощо;

- робота у складі редколегії наукових збірок, журналів тощо;

- участь у наукових роботах і проектах;

- отримання патентів, свідоцтва на твір тощо;

- видання наукових праць, тез конференцій із зазначенням їхнього рівня;

- рецензування монографій, підручників, дисертацій тощо;

- участь в організаційних чи наукових комітетах конференцій;

- робота в експертних комісіях ДАК, НМК МОНУ;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- здобуття наукового ступеня;

- отримання вченого звання;

- отримання Державної премії, почесного звання;

- отримання іменних стипендій;

- отримання членства у галузевих або національній академіях наук;

- отримання відомчих нагород;

- отримання грантів.

5.3 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінаціями «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» і «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін» (подання за додатком А.1).

5.3.1 Обсяг викладання професійно-орієнтованих дисциплін чи фундаментальних або гуманітарних дисциплін, відповідно, повинно становити не менш ніж 2/3 від загальної кількості годин, що викладається номінантом (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.3.2 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- видані монографії, навчальні посібники, підручники тощо;

- робота у складі редколегії наукових збірок, журналів тощо;

- участь у наукових роботах і проектах;

- отримання патентів, свідоцтва на твір тощо;

- видання наукових праць, тез конференцій із зазначенням їхнього рівня;

- рецензування монографій, підручників, дисертацій тощо;

- участь в організаційних чи наукових комітетах конференцій;

- керівництво роботою студента призерам олімпіад, особистих стипендій тощо;

- робота в експертних комісіях ДАК, НМК МОНУ;

- участь у доуніверситетській підготовці молоді;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- участь у роботі відбіркових(приймальних) комісій;

- здобуття наукового ступеня;

- отримання вченого звання;

- отримання Державної премії, почесного звання;

- отримання іменних стипендій;

- отримання членства у галузевих або національній академіях наук;

- отримання відомчих нагород;

- отримання грантів;

- отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

5.4 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий молодий науково-педагогічний працівник» (подання за додатком А.3).

5.4.1 Беруть участь науково-педагогічні працівники віком до 35 років (включно).

5.4.2 Враховуються досягнення як у педагогічній, так і науковій діяльності (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.4.3 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- видані монографії, навчальні посібники, підручники тощо;

- робота у складі редколегії наукових збірок, журналів тощо;

- участь у наукових роботах і проектах;

- отримання патентів, свідоцтва на твір тощо;

- видання наукових праць, тез конференцій із зазначенням їхніх рівнів;

- рецензування монографій, підручників, дисертацій тощо;

- участь в організаційних чи наукових комітетах конференцій;

- керівництво роботою студента призером олімпіад, особистих стипендій тощо;

- робота в експертних комісіях ДАК, НМК МОНУ;

- участь у доуніверситетській підготовці молоді;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- участь у роботі відбіркових (приймальних) комісій;

- здобуття наукового ступеня;

- отримання вченого звання;

- отримання Державної премії, почесного звання;

- отримання іменних стипендій;

- отримання членства у галузевих або національній академіях наук;

- отримання відомчих нагород;

- отримання грантів;

- отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

5.5 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий наставник студентства» (подання за додатком А.4).

5.5.1 Особисті досягнення в організації виховної роботи за минулий навчальний рік на факультеті (визначається у поданні структурного підрозділу).

5.5.2 Враховуються бали за даними, поданими у системі «Рейтинг»:

- керівництво дипломними проектами (роботами) бакалаврів, магістрів (спеціалістів), які захищені з оцінкою «відмінно»;

- керівництво аспірантами і докторантами, які захистили дисертаційні роботи у поточному навчальному році;

- керівництво роботою студента призером олімпіад, особистих стипендій тощо;

- участь у доуніверситетській підготовці молоді;

- керівництво студентським науковим гуртком;

- участь у роботі відбіркових(приймальних) комісій;

- куратор академічних груп.

5.6 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу» (подання за додатком А.5).

5.6.1. Особисті досягнення у роботі за минулий навчальний рік (визначаються у поданні структурного підрозділу).

5.6.2. Якість виконання працівником своїх обов’язків і завдань із забезпечення навчального процесу.

5.6.3. Обсяг виконаних робіт за період оцінювання.

5.6.4. Особистий внесок у організаційну роботу кафедри.

5.6.5. Стаж роботи не менш ніж 5 років на кафедрі.

5.7 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінацією «Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення» (подання за додатком А.6).

5.7.1. Особисті досягнення у роботі за минулий навчальний рік (визначаються у поданні керівника структурного підрозділу).

5.7.2. Якість виконання працівником своїх обов’язків і завдань із організаційного і методичного забезпечення навчального процесу.

5.7.3. Обсяг виконаних робіт за період оцінювання.

5.7.4. Особистий внесок у організаційну роботу підрозділу.

5.7.5. Стаж роботи не менш ніж 5 років у відповідному підрозділі.

5.8 Вимоги до номінантів, які подаються для участі у конкурсі за номінаціями «Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення», «Кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб» і «Кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення» і визначаються у поданнях керівників структурних підрозділів (подання за додатком А.7).

5.8.1. Особисті досягнення у роботі за період оцінювання з урахуванням досягнень за період роботи у підрозділі.

5.8.2. Якість виконання працівником своїх обов’язків і завдань.

5.8.3. Обсяг виконаних робіт за період оцінювання.

5.8.4. Особистий внесок у організацію роботи свого підрозділу.

5.8.5. Стаж роботи працівника не менш ніж 5 років у підрозділі.

5.8.6. Виконання додаткової роботи.

6. Заохочення учасників і переможців конкурсу «Ікари ХАІ» 

6.1 Переможці в кожній з номінацій нагороджуються пам’ятним знаком, дипломом і грошовою премією.

Порядок виплати і розмір грошової премії визначається згідно з Колективним договором за наказом ректора Університету.

6.2 Учасники, що зайняли призові другі та треті місця у відповідній номінації, нагороджуються дипломами і грошовою премією.

Порядок виплати і розмір грошової премії визначається згідно з Колективним договором за наказом ректора Університету.

6.3 Усі інші учасники конкурсу, що потрапили в число номінантів, нагороджуються дипломами лауреатів.

6.4 Переможці в кожній з номінацій нагороджуються грошовою премією у розмірі 200% від мінімальної заробітної плати.

Учасники, що зайняли призові другі місця у відповідній номінації, нагороджуються грошовою премією у розмірі 150% від мінімальної заробітної плати.

Учасники, що зайняли призові треті місця у відповідній номінації, нагороджуються грошовою премією у розмірі 100% від мінімальної заробітної плати.

Виплата грошових премій здійснюється відповідно до Колективного договору і Положення про преміювання працівників Університету на підставі наказу ректора Університету, який видається за поданням організаційного комітету.

6.5 Відомості про перемогу в конкурсі заносяться до трудової книжки працівника відповідно до трудового законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1 Положення розглядається і затверджується вченою радою Університету і вводиться у дію наказом ректора Університету.

7.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету за погодженням с профспілковою організацією і вводиться в дію наказом ректора Університету. 

 

Додаток А

Форми подання для участі працівників університету у конкурсі «Ікари ХАІ»

А.1 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий науковець»

 

А.2 Форма подання для участі працівника у номінаціях «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін» і «Кращий викладач фундаментальних і гуманітарних дисциплін»

 

А.3 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий молодий науково-педагогічний працівник»

 

А.4 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий наставник студентства»

 

А.5 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий фахівець із забезпечення навчального процесу»

 

А.6 Форма подання для участі працівника у номінації «Кращий фахівець з організації та методичного забезпечення»

 

А.7 Форма подання для участі працівника у номінаціях «Кращий фахівець адміністративно-управлінських відділів і служб соціального забезпечення», «Кращий фахівець інженерно-експлуатаційних служб» і «Кращий працівник експлуатаційних служб і служб соціального забезпечення»

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ