Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів

Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 19 грудня 2018 року

Введено в дію наказом №199 від 09 квітня  2019 р.

СУЯ ХАІ-НАВ-П/003:2018

Дата введення 01 вересня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів (далі - Положення) у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Наказу МОН України «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16.10.2009 № 943 і Постанови КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» (зі змінами) від 28 грудня 2016 р. № 1050.

1.2 Терміни в Положенні вживаються в такому значенні:

Рейтингове оцінювання досягнень студентів - система вимірювання результатів навчання (знань, умінь і практичних навичок) студента при вивченні дисципліни у відповідному семестрі згідно з навчальним планом.

Змістовний модуль (далі - модуль) - це логічно завершена частина навчального матеріалу з окремої навчальної дисципліни, передбачена в робочій програмі дисципліни.

Модульний контроль - це оцінювання засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу змістовного модуля, винесеного на відповідний контрольний захід, передбачений у робочій програмі дисципліни.

Поточний контроль - це оцінювання роботи студентів на практичних, лабораторних, семінарських та інших заняттях і під час виконання індивідуальних завдань, передбачених у робочій програмі дисципліни. Повний перелік елементів, які підлягають поточному контролю, та їх оцінка в балах установлюються розробником робочої програми, затверджуються керівником проектної групи для кожної навчальної дисципліни або головою галузевої навчально-методичної комісії (НМК), якщо дисципліна належить до блока дисциплін, що є загальними для галузі, і доводяться до відома студентів.

Модульна оцінка - це кількість балів, отриманих здобувачем вищої освіти під час виконання модульного контролю.

Підсумкова модульна оцінка - це сума балів модульних оцінок і результатів поточного контролю, яка формується до початку семестрового контролю.

Оцінка семестрового контролю - кількість балів, отриманих під час складання контрольного заходу семестрового контролю, передбаченого в навчальному плані.

Семестрова оцінка - це підсумкова модульна оцінка або оцінка результатів семестрового контролю. Виставляється співробітниками деканату у зведену відомість.

1.3 Рейтингове оцінювання досягнень студентів застосовується з метою:

- підвищення зацікавленості студентів до навчального процесу;

- стимулювання систематичної та самостійної роботи студентів;

- підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів;

- виявлення й розкриття особливих здібностей студентів;

- підвищення ефективності праці науково-педагогічних працівників.

1.4 Рейтингове оцінювання досягнень студентів не передбачає обов’язкових контрольних заходів під час семестрового контролю для всіх студентів. За згодою здобувача освіти, який набрав від 60 до 100 балів підсумкового модульного контролю, він вважається таким, що склав семестровий контроль. Оцінка і кількість балів у такому випадку виставляються в залікову книжку. Якщо здобувач освіти набрав більше 60 балів за результатами підсумкового модульного контролю і не прийшов на семестровий контрольний захід, то він уважається таким, що погодився з результатами підсумкового модульного контролю.

1.5 Модульний контроль здійснюється протягом навчального семестру на лекційних, практичних, лабораторних, семінарських заняттях за графіком, передбаченим у робочій програмі. Перевірка результатів модульного контролю здійснюється за рахунок навантаження викладача у другій половині дня.

1.6 Для успішної атестації студент повинен отримати підсумкову модульну оцінку не менше 60 балів і виконати всі лабораторні роботи, практичні завдання, розрахунково-графічні й розрахункові роботи, передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни.

1.7 Студенти, які після закінчення навчальних тижнів семестру, тобто до початку семестрового контролю, отримали менше 60 балів, атестуються оцінкою «незадовільно» і вважаються такими, що мають академічну заборгованість і зобов’язані проходити процедуру семестрового контролю з метою ліквідації академічної заборгованості в період семестрового контролю та канікул, тобто до початку наступного семестру. У такому випадку студенти, які навчаються за державним замовленням не включаються до рейтингу на призначення академічної стипендії.

1.8 Семестровий контроль можуть складати також студенти, які бажають підвищити підсумкову модульну оцінку.

1.9 Оцінювання знань під час семестрового контролю здійснюється за 100-бальною шкалою. Цей підхід також використовується для визначення підсумкової модульної оцінки.

1.10 У накопичувальній системі використовується сума балів з урахуванням усіх видів робіт, які виконуються за кожною дисципліною протягом семестру: лекційних, лабораторних, практичних, семінарських занять, індивідуальних завдань, самостійної роботи тощо, передбачених у робочій програмі дисципліни.

2. Основні складові рейтингового оцінювання досягнень студентів 

Рейтингове оцінювання досягнень студентів упроваджується з метою підвищення їх умотивованості до систематичної роботи під час засвоєння матеріалу навчальної дисципліни для опанування відповідних компетентностей як протягом семестру, так і всього періоду навчання.

2.1 Організація та проведення модульного контролю

2.1.1 Модульний контроль проводиться за навчальними дисциплінами, для яких у навчальному плані передбачено іспит, диференційований залік або залік, за виключенням практики (ознайомчої, навчальної, виробничої, переддипломної).

2.1.2 Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом, віднесеним до відповідних змістовних модулів згідно з робочою програмою.

Модульний контроль проводиться шляхом виконання письмових контрольних завдань, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій на лекційних, лабораторних, практичних заняттях, передбачених у робочій програмі начальної дисципліни. Графік модульного контролю на поточний семестр і тривалість кожного контрольного заходу визначаються розробником робочої програми й затверджуються керівником проектної групи або головою галузевої НМК.

Поточний контроль підпорядковується змісту модульного контролю. Його складові та їх оцінка в балах визначаються розробником робочої програми, вносяться до її тексту й затверджуються керівником проектної групи або головою галузевої НМК.

Повний перелік елементів, які підлягають поточному контролю, та їх оцінка в балах установлюються розробником робочої програми, затверджуються керівником проектної групи для кожної навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів.

2.1.3 Розподіл навчального матеріалу на змістовні модулі, визначення видів контролю та критеріїв оцінювання, а також обов’язкових завдань для отримання допуску до семестрового контролю здійснює розробник робочої програми. Критерії оцінювання виконання завдань модульного контролю, а також лабораторних, практичних робіт, семінарів, індивідуальних завдань заносяться до робочої програми. Інформація, що міститься в робочій програмі, доводиться до відома студентів на першому занятті поточного семестру. Контрольні завдання затверджуються керівником проектної групи.

2.1.4 Кількість модульних контролів дорівнює кількості змістовних модулів, передбачених у робочій програмі. Час і місце проведення модульних контролів визначаються розробником робочої програми. Модульний контроль проводиться на заняттях, передбачених у робочій програмі навчальної дисципліни.

2.1.5. До модульних контролів студент допускається завжди.

2.1.6 Студент вважається таким, що складав модульний контроль, якщо він прийшов на контрольний захід і отримав контрольне завдання.

2.1.7 Виконання контрольних завдань здійснюється кожним студентом самостійно. Контрольний захід проводиться з дотриманням принципів академічної доброчесності. У разі виявлення порушень принципів академічної доброчесності або встановленого порядку проведення модульного контролю студент усувається від проведення контрольного заходу. Факт порушення фіксується письмово до закінчення контрольного заходу.

2.1.8 Результат контрольного заходу студента, який не прийшов на нього, оцінюється нулем балів.

2.1.9 У разі непогодження з оцінкою студент має право на апеляцію.

2.1.10 Студент не може повторно складати модульний контроль.

2.1.11 Студент, який з поважної причини не прийшов на модульний контроль і надав підтверджувальні документи, має право на продовження термінів складання контрольних заходів, передбачених у навчальному плані й робочій програмі, відповідно до існуючої процедури.

2.1.12 Результати підсумкового оцінювання роботи студента (протягом навчального семестру, тобто до початку семестрового контролю) уносяться до відомості підсумкового модульного контролю (Додаток Б), яка подається в деканат і на кафедру для відповідального зберігання.

2.1.13 Результати успішності відповідно до відомостей відповідальні співробітники деканату вносять до електронної системи PILOT, вони є підставою для визначення осіб, які мають академічну заборгованість. Для студентів, які навчаються за державним замовленням, такі дані стають підставою для формування рейтингу успішності студентів для нарахування академічної стипендії.

2.2 Організація та проведення семестрового контролю

2.2.1 Семестровий контроль (процедура проведення семестрового контрольного заходу у формі семестрового іспиту, диференційованого заліку або заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного в робочій програмі навчальної дисципліни) проводиться з усіх навчальних дисциплін, унесених до навчального плану, згідно з графіком освітнього процесу.

2.2.2 До семестрового контролю з дисципліни допускається студент, який виконав усі види обов’язкових робіт (лабораторних, практичних, розрахунково- практичних і розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених у робочій програмі.

2.2.3 Студент, який склав усі модульні контролі (успішно атестований за їх результатами, тобто отримав підсумкову модульну оцінку 60 балів і вище), а також виконав усі види обов’язкових робіт, уважається таким, що склав семестровий контроль, і за його згодою атестується підсумковою модульною оцінкою як семестровою. Студент, який атестований «незадовільно» (п. 1.7), зобов’язаний скласти семестровий контроль. Єдиною умовою допущення до складання семестрового контролю є виконання всіх видів обов’язкових робіт, передбачених у робочій програмі.

2.2.4 Семестровий контроль можуть складати студенті, які бажають підвищити підсумкову модульну оцінку. При цьому зараховується кращий результат.

2.2.5 Студентам надається право на повторне складання контрольного заходу поточного семестрового контролю, при цьому здобувачі, які навчаються за державним замовленням, вибувають із стипендіального рейтингу і втрачають право на отримання академічної стипендії.

2.2.6 Семестрова оцінка з навчальної дисципліни, з якої передбачено диференційований залік, є сумарною оцінкою за виконання обов’язкових робіт, передбачених у робочій програмі, яка обчислюється за 100-бальною шкалою.

2.2.7 Якщо з дисципліни передбачено залік, то залежно від кількості набраних балів (60 і більше) у залікову книжку та відомість проставляється «зараховано», а також кількість балів. В іншому випадку в залікову відомість проставляється «не зараховано».

2.2.8 Студенти, які не виконали обов’язкових робіт, передбачених у робочій програмі, виконують ці роботи в період, відведений для семестрового контролю.

2.2.9 Граничним строком ліквідації академічної заборгованості є дата початку наступного семестру. В особливих випадках ректор може продовжити термін ліквідації академічної заборгованості.

2.2.10 Результати семестрового контролю фіксуються в індивідуальній відомості успішності.

2.2.11 На час семестрового контролю складається розклад консультацій і контрольних заходів з дисциплін. Також складається графік ліквідації академічних заборгованостей з усіх дисциплін, які викладалися протягом семестру (з розрахунку мінімум 4 академічні години на тиждень з кожної дисципліни). Розклад і графік складаються диспетчерською службою Університету з урахуванням пропозицій від кафедр.

2.2.12 Задовільна семестрова оцінка з дисципліни є підставою для переведення на наступний курс.

2.2.13 Для студентів, які навчаються за державним замовленням, семестрова оцінка стає підставою для участі в рейтингу на призначення академічної стипендії в разі, якщо такі студенти не мали академічних заборгованостей або не підвищували оцінки відповідно до п. 2.2.5.

2.3 Оформлення результатів модульного та семестрового контролю

2.3.1 В університеті застосовується таблиця для переведення балів рейтингового оцінювання в традиційну шкалу (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 - Переведення балів рейтингового оцінювання в традиційну шкалу

Сума балів

Оцінка за традиційною шкалою

Іспит, диференційований залік

Залік

90 - 100

Відмінно

Зараховано

75 - 89

Добре

60 - 74

Задовільно

0 - 59

Незадовільно

Не зараховано

2.3.2 Під час модульного контролю особа, яка його проводить, обов’язково заповнює відомість (Додаток А), у якій зазначає кількість набраних балів, а також дату контролю. Відомість повинна зберігатися на кафедрі протягом терміну дії навчального плану.

2.3.3 Результати поточного контролю викладач записує в журналі обліку відвідування й успішності студентів академічних груп у числовій формі двома цифрами: 09, 25 тощо. Якщо студент не прийшов на модульний контроль, то у графі «Модульна оцінка» викладач пише «0».

2.3.4 Відомість підсумкового модульного контролю (Додаток Б) заповнюється до початку семестрового контролю. Сюди заноситься підсумкова модульна оцінка. Відомість підлягає поверненню в деканат до початку семестрового контролю.

2.3.5 Семестрові оцінки з дисципліни виставляються в зведену відомість, яка формується і зберігається в деканаті. Дані зі зведеної відомості заносяться до електронної системи PILOT. Для студентів, які навчаються за державним замовленням, вони є підставою для формування рейтингу успішності студентів для нарахування академічної стипендії.

3. Організація рейтингового оцінювання досягнень студентів на кафедрі 

3.1 Для оцінювання роботи студента протягом семестру дисципліна розбивається на змістовні модулі. За кожним модулем оцінюються всі основні елементи навчальної роботи студента (робота на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, виконання розрахунково-графічних робіт, індивідуальних, контрольних і домашніх завдань та їх захист, участь у студентських конференціях, олімпіадах, захист рефератів тощо).

3.2 Основні елементи навчальної роботи (поточний контроль) і контрольні заходи (модульний контроль) оцінюються за системою балів, яка фіксується в робочій програмі й не може бути змінена під час навчання. Розподіл балів здійснює розробник робочої програми. Зазначена кількість балів може бути різною для різних дисциплін. У кожному конкретному випадку береться до уваги важливість виду роботи, її вагомість для дисципліни.

Повний перелік елементів, які підлягають контролю, та їх оцінка в балах установлюються в робочій програмі для кожної навчальної дисципліни й доводяться до відома студентів. Дозволяється призначати бали за інші активності, пов’язані з навчальною дисципліною.

Приклад розподілу балів за елементами модулів для дисциплін наведено в Додатку В.

3.3 Бали за видами контролів повинні розподілятися таким чином, щоб студент, склавши всі заплановані модульні контролі, не мав змоги отримати підсумкову модульну оцінку «задовільно» так само, як і за результатами поточного контролю. Необхідну кількість балів для переведення їх в оцінку «задовільно», «добре» і «відмінно» студент повинен набрати шляхом систематичної роботи на заняттях, своєчасного виконання індивідуальних і домашніх завдань, а також успішного складання модульних контролів.

3.4 Студенти, які не виконали всі види обов’язкових робіт, передбачених у робочій програмі з навчальної дисципліни для допуску до семестрового контролю, повинні їх виконати.

4. Документи рейтингового оцінювання досягнень студентів 

4.1 На кафедрі за кожною навчальною дисципліною для окремо взятої освітньої програми мають бути:

- робоча програма навчальної дисципліни з розбиттям на змістовні модулі;

- список літературних джерел, необхідних для вивчення дисципліни;

- перелік контрольних запитань і тестові завдання;

- методичні матеріали, у яких подано теми для самостійної підготовки студентів з контрольними запитаннями до них;

- відомості контролю успішності;

- відомості модульного контролю;

- модульні роботи студентів.

4.2 У деканатах обов’язково мають бути:

- журнал поточного контролю успішності й відвідування занять;

- відомості підсумкового модульного контролю й індивідуальні відомості успішності;

- графіки самостійної роботи студентів;

- зведені відомості успішності.

5. Особливі умови 

Випадки, не передбачені в цьому Положенні, особливі обставини й ситуації на підставі заяви студента та обґрунтованого подання декана розглядає й вирішує ректор або проректор з науково-педагогічної роботи.

6. Прикінцеві положення 

6.1 Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених посадовими інструкціями.

6.3 Зміни й доповнення до Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету і вводяться в дію наказом ректора Університету.

 

ДОДАТОК А

Відомість модульного контролю

 

 

ДОДАТОК Б

Відомість підсумкового модульного контролю

 

ДОДАТОК В

Приклад розподілу балів з дисципліни

(Розподіл, наведений у прикладі, не є рекомендацією, кожний розробник робочої програми має право особисто розподіляти бали за видами робіт)

Робота на лекційних, практичних, лабораторних і семінарських заняттях...

0 - 3

Виконання та захист лабораторної роботи

0 - 6

Виконання та захист завдання (одного)

0 - 10

Виконання та захист розрахунково-графічної роботи

0 - 15

Виконання та захист графічного завдання

0 - 6

Виконання та захист індивідуального завдання (одного)

0 - 10

Виконання та захист семестрового завдання

0 - 20

Захист реферату

0 - 15

Виконання контрольних робіт

0 - 15

Складання модульного контролю (одного)

0 - 25

Участь у другому турі Всеукраїнської олімпіади відповідного напряму

0 - 20

Виступ на студентській конференції з дисципліни

0 - 20

 Таблиця В.1 - Приклад розподілу балів за елементами модуля

Елемент модуля

Бали

Кількість

занять/завдань

Сумарна кількість балів

Модуль 1

Виконання та захист завдання

0 - 10

1

0 - 10

Складання модульного контролю

0 - 25

1

0 - 25

Робота на практичних, лабораторних і семінарських заняттях

0 - 3

1

0 - 3

Виконання та захист лабораторної роботи

0 - 6

1

0 - 6

Виконання та захист графічного завдання

0 - 6

1

0 - 6

Модуль 2

Захист реферату

0 - 15

1

0 - 15

Складання модульного контролю

0 - 25

1

0 - 25

Виконання та захист індивідуального завдання (одного)

0 - 10

1

0 - 10

Усього з дисципліни

 

 

0 - 100

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ