Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесуПоложення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп

Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп

Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування
й успішності студентів академічних груп
 в Національному аерокосмічному університеті
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 25 вересня 2013 року

 

1. Загальні положення

1.1 Це положення розроблено відповідно до правил внутрішнього роз­порядку Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковсь­кого «ХАІ», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих на­вчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 червня 1993 року, й інших нормативних документів і встановлює порядок і обов'язки учасників навчального процесу при веден­ні журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп.

1.2 Журнали обліку відвідування й успішності студентів академічних груп є єдиним первинним документом, що свідчить про проведення занять і пі- дтверджуює виконання навчального навантаження викладачами, а також є джерелом інформації про поточне відвідування й успішність студентів, що використовується для аналізу проведення організаційних заходів, спрямо­ваних на підвищення якості навчального процесу.

1.3 Ведення журналів академічних груп учасниками навчального процесу є обов’язковим.

2. Заступник декана з курсу (за фахом ) зобов'язаний:

2.1 Перед початком навчальних занять (один раз на рік) проводити вступний інструктаж зі студентами всіх груп курсу (спеціальності) з питань безпеки життєдіяльності, про що має зробити запис на спеціальних сторін­ках журналів академічних груп.

2.2 Проводити зі старостами роз'яснювальну й виховну роботу щодо ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп.

2.3 Щотижня контролювати правильність ведення журналів старостами, викладачами й вживати заходів щодо усунення виявлених недоробок.

2.4 На оперативних нарадах деканату інформувати про випадки пору­шення порядку ведення журналів академічних груп старостами або викла­дачами та вносити пропозиції для подальших організаційних висновків.

3. Староста академічної групи зобов'язаний: 

3.1 До початку занять у кожному семестрі отримувати в деканаті журна­ли обліку відвідування й успішності, заповнювати всі необхідні розділи (ро­зклад занять, списки студентів і викладачів, перелік дисциплін які вивча­ються в семестрі).

3.2 Ознайомитися з правилами обліку, видачі й приймання журналів академічних груп у деканаті.

3.3 Щодня, згідно з розкладом, до початку занять отримувати журнали академічної групи в деканаті.

3.4 На початку кожного заняття відмічати відсутніх студентів, простав­ляти у відповідній графі їх кількість, підписувати й передавати журнали академічної групи викладачу.

3.5 Вимагати від студентів, яких не було на заняттях документ, що підт­верджує поважну причину пропуску.

3.6 Щоденно наприкінці занять здавати журнали академічної групи в де­канат.

3.7 Наприкінці кожного тижня заповнювати підсумкову графу відвіду­вання з урахуванням наданих студентами документів, що підтверджують причину пропусків занять.

4. Викладач зобов'язаний:

4.1 На початку кожного лекційного заняття в поданих і заповнених ста­ростами журналах академічних груп (із зазначеними пропусками поточного заняття, їх кількості, з підписами старост) зробити запис про проведену вибіркову або повну перевірку присутності студентів і після закінчення ле­кцій розписатися у відповідній графі журналів усіх академічних груп, що були присутніми на занятті.

4.2 На початку кожного практичного, семінарського, лабораторного за­няття й консультації з курсового проектування вимагати від старости групи заповнений журнал і здійснювати перевірку присутності студентів на за­нятті.

4.3 Виставити наприкінці кожного практичного, семінарського, лабора­торного заняття або консультації з курсового проектування в журнал відві­дування й успішності одну або декілька оцінок (заміна оцінок будь-якими іншими знаками є неприпустимою), розписатися у відповідних графах обох журналів. Відсутність оцінок і підписів розцінюється, що заняття не відбу­лося.

5. Завідувач кафедри зобов'язаний:

5.1 Періодично перевіряти журнали академічних груп випускаючої спе­ціальності з метою аналізу й прийняття рішень про якість організаційно- методичної роботи викладачів та оцінювання рівня успішності й відвідува­ності студентів.

5.2 Реагувати відповідним чином на всі випадки порушення правил за­повнення журналів викладачами аж до накладення стягнення або клопо­тання про стягнення перед вищими структурами університету.

6. Секретар деканату зобов'язаний: 

6.1 Перед початком семестру підготувати й заповнити книгу обліку ви­дачі й приймання журналів академічних груп.

6.2 Перед початком семестру видати журнали академічних груп старос­там і ознайомити з правилами їх обліку, видачі та приймання.

6.3 Щодня перевіряти правильність заповнення книги видачі й прий­мання журналів академічної групи і про кожне порушення доповідати за­ступнику декана.

Предметні олімпіади у форматі НМТ