Regulations on the procedure for keeping logs of attendance and performance of students of academic groups | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations governing the implementation of the educational processRegulations on the procedure for keeping logs of attendance and performance of students of academic groups

Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп

Regulations on the procedure for keeping logs of attendance
and performance of students of academic groups
at the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Approved:
Academic Council
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»
protocol number 1 on September 25, 2013 

1. Загальні положення

1.1 Це положення розроблено відповідно до правил внутрішнього роз­порядку Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковсь­кого «ХАІ», Положення «Про організацію навчального процесу у вищих на­вчальних закладах", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 червня 1993 року, й інших нормативних документів і встановлює порядок і обов'язки учасників навчального процесу при веден­ні журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп.

1.2 Журнали обліку відвідування й успішності студентів академічних груп є єдиним первинним документом, що свідчить про проведення занять і пі- дтверджуює виконання навчального навантаження викладачами, а також є джерелом інформації про поточне відвідування й успішність студентів, що використовується для аналізу проведення організаційних заходів, спрямо­ваних на підвищення якості навчального процесу.

1.3 Ведення журналів академічних груп учасниками навчального процесу є обов’язковим.

2. Заступник декана з курсу (за фахом ) зобов'язаний:

2.1 Перед початком навчальних занять (один раз на рік) проводити вступний інструктаж зі студентами всіх груп курсу (спеціальності) з питань безпеки життєдіяльності, про що має зробити запис на спеціальних сторін­ках журналів академічних груп.

2.2 Проводити зі старостами роз'яснювальну й виховну роботу щодо ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп.

2.3 Щотижня контролювати правильність ведення журналів старостами, викладачами й вживати заходів щодо усунення виявлених недоробок.

2.4 На оперативних нарадах деканату інформувати про випадки пору­шення порядку ведення журналів академічних груп старостами або викла­дачами та вносити пропозиції для подальших організаційних висновків.

3. Староста академічної групи зобов'язаний: 

3.1 До початку занять у кожному семестрі отримувати в деканаті журна­ли обліку відвідування й успішності, заповнювати всі необхідні розділи (ро­зклад занять, списки студентів і викладачів, перелік дисциплін які вивча­ються в семестрі).

3.2 Ознайомитися з правилами обліку, видачі й приймання журналів академічних груп у деканаті.

3.3 Щодня, згідно з розкладом, до початку занять отримувати журнали академічної групи в деканаті.

3.4 На початку кожного заняття відмічати відсутніх студентів, простав­ляти у відповідній графі їх кількість, підписувати й передавати журнали академічної групи викладачу.

3.5 Вимагати від студентів, яких не було на заняттях документ, що підт­верджує поважну причину пропуску.

3.6 Щоденно наприкінці занять здавати журнали академічної групи в де­канат.

3.7 Наприкінці кожного тижня заповнювати підсумкову графу відвіду­вання з урахуванням наданих студентами документів, що підтверджують причину пропусків занять.

4. Викладач зобов'язаний:

4.1 На початку кожного лекційного заняття в поданих і заповнених ста­ростами журналах академічних груп (із зазначеними пропусками поточного заняття, їх кількості, з підписами старост) зробити запис про проведену вибіркову або повну перевірку присутності студентів і після закінчення ле­кцій розписатися у відповідній графі журналів усіх академічних груп, що були присутніми на занятті.

4.2 На початку кожного практичного, семінарського, лабораторного за­няття й консультації з курсового проектування вимагати від старости групи заповнений журнал і здійснювати перевірку присутності студентів на за­нятті.

4.3 Виставити наприкінці кожного практичного, семінарського, лабора­торного заняття або консультації з курсового проектування в журнал відві­дування й успішності одну або декілька оцінок (заміна оцінок будь-якими іншими знаками є неприпустимою), розписатися у відповідних графах обох журналів. Відсутність оцінок і підписів розцінюється, що заняття не відбу­лося.

5. Завідувач кафедри зобов'язаний:

5.1 Періодично перевіряти журнали академічних груп випускаючої спе­ціальності з метою аналізу й прийняття рішень про якість організаційно- методичної роботи викладачів та оцінювання рівня успішності й відвідува­ності студентів.

5.2 Реагувати відповідним чином на всі випадки порушення правил за­повнення журналів викладачами аж до накладення стягнення або клопо­тання про стягнення перед вищими структурами університету.

6. Секретар деканату зобов'язаний: 

6.1 Перед початком семестру підготувати й заповнити книгу обліку ви­дачі й приймання журналів академічних груп.

6.2 Перед початком семестру видати журнали академічних груп старос­там і ознайомити з правилами їх обліку, видачі та приймання.

6.3 Щодня перевіряти правильність заповнення книги видачі й прий­мання журналів академічної групи і про кожне порушення доповідати за­ступнику декана.

Предметні олімпіади у форматі НМТ