Положення про педагогічну практику аспірантів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення про педагогічну практику аспірантів
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 20 листопада 2019 року

СУЯ ХАІ-ВАД-П/002:2019

Дата введення 21 листопада 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про педагогічну практику аспірантів (далі - Положення) розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Положення затверджено Вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі Університет), діє тимчасово до введення стандартів вищої освіти підготовки докторів філософії.

1.2 Педагогічна практика є складовою частиною навчання в очній та заочній аспірантурі для професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності доктора філософії у вищій школі.

1.3 Положення про педагогічну практику аспірантів Університету регламентує порядок проходження педагогічної практики аспірантами, завдання та методичне забезпечення педагогічної практики аспірантів, звіт за результатами педагогічної практики.

1.4 Організатором педагогічної практики аспірантів і базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою закріплений аспірант. Аспірант може пройти практику на інших кафедрах Університету та на аналогічних кафедрах інших закладів вищої освіти (далі - ЗВО).

1.5 Педагогічна практика проводиться, як правило, на 111 та IV курсах аспірантури після засвоєння програми дисципліни «Дидактика вищої школи» і є обов’язковою для усіх аспірантів очної і заочної форми навчання.

2. Мета і завдання педагогічної практики аспірантів

2.1 Метою педагогічної практики є закріплення теоретичних знань, практичних навичок та умінь роботи викладача ЗВО. Практика передбачає вирішення таких завдань:

- формування та розвиток професійно-педагогічних навичок та умінь викладача вищої школи, зокрема, оволодіння аспірантами комунікативними компетентностями, необхідними для якісного проведення лекцій, ведення семінарських і практичних занять, застосування новітніх технологій навчання та сучасного обладнання;                                                                              ,

- виховання у аспірантів творчого, дослідного підходу до педагогічної діяльності;

- формування у аспірантів потреб в підвищенні своєї наукової та науково-педагогічної кваліфікації;

- оволодіння навичками та вмінням виконувати навчально-методичну роботу викладача ЗВО.

3. Зміст та організація педагогічної практики

3.1 Зміст педагогічної практики аспіранта передбачає:

- відвідування семінарських, практичних занять і лекцій досвідчених викладачів кафедри або Університету;

- проведення навчально-методичної роботи (написання конспектів лекцій, підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів);

- проведення лабораторних, семінарських, практичних занять, лекцій чи їх фрагментів.

3.2 Конкретний зміст педагогічної практики аспіранта визначає кафедра з урахуванням стажу й здобутого аспірантом досвіду роботи у ЗВО та безпосередніми завданнями кафедри.

3.3 Відповідальність за організацію практики аспіранта несе його науковий керівник у межах годин, передбачених за наукове керівництво. Академічне навантаження, яке виконує аспірант під час педагогічної практики, зараховується викладачу, що викладає певний курс і контролює якість його викладання аспірантом (присутність викладача на заняттях обов'язкова).

3.4 Терміни проходження практики та її програма визначаються в індивідуальному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником та завідувачем кафедри, до якої прикріплений аспірант.

4. Форми і методи контролю за проведенням практики аспірантів

4.1 Безпосередній контроль за педагогічною практикою аспіранта здійснюють його науковий керівник та лектор з дисципліни, за якою відбувається практика.

4.2 За підсумками проходження педагогічної практики аспірант подає до відділу аспірантури і докторантури звіт за кожним видом робіт педагогічної практики, підписаний завідувачем кафедри, науковим керівником або лектором з дисципліни, за якою відбувалася практика (додаток 1), (додаток 2).

4.3 Оцінка за педагогічну практику виставляється науковим керівником та лектором з дисципліни, за якою відбувалася практика, і затверджується завідувачем кафедри.

4.4 Аспіранти, які виконують навчальну, навчально-методичну роботу за трудовою угодою в межах Університету подають до аспірантури звіт про проходження педагогічної практики відповідно виконаної на кафедрі (Університету) навчальної, навчально-методичної роботи. Звіти мають бути підписані науковим керівником та завідувачем кафедри на якій виконує навантаження аспірант. Оцінка виставляється за результатами контролю окремих занять, які проводить аспірант, за планом завідувача кафедри.

4.5 Кількість годин на всі види робіт, які виконує аспірант у часи педагогічної практики, складає не менше ЗО годин на навчальну роботу та ЗО годин на навчально-методичну роботу, але не більше 200 годин за всіма видами робіт. Кількість годин на кожний вид роботи повинно відповідати Положенню «Норми часу для планування і обліку роботи науково- педагогічних працівників», яке діє в Університеті.

4.6 Аспіранти, які з поважних причин не змогли пройти педагогічну практику у запланований термін, повинні пройти її в інший час, визначений кафедрою.

5. Права та обов’язки практиканта

5.1 Аспірант має право отримувати консультації від наукового керівника, викладачів кафедри з усіх питань проведення педагогічної практики.

5.2 Аспірант зобов’язаний:

- сумлінно виконувати завдання педагогічної практики, визначені кафедрою; виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт;

- виконувати Статут Університету, Правила внутрішнього розпорядку Університету, розпорядження деканату, рішення кафедри;

- своєчасно подати до відділу аспірантури і докторантури звіт «Про проходження педагогічної практики».

5.3 Аспірант, відсторонений від практики або робота якого на практиці визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав індивідуальний план, і згідно з Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р., підлягає відрахуванню.

6. Прикінцеві положення

6.1 Положення затверджується Вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2 Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Університету в межах своїх повноважень, установлених у посадових інструкціях.

6.3 Зміни й доповнення до Положення розглядаються й затверджуються Вченою радою Університету й уводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток 1

Додаток 2

Предметні олімпіади у форматі НМТ