Regulations governing the implementation of the educational process | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations governing the implementation of the educational process

Regulations governing the implementation of the educational process

Положення про організіцію освітнього процесу Положення про дистанційну форму здобуття освіти Положення про академічні відпустки та повторне навчання

Положення про забезпечення права студентів на вибір дисциплін Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Положення про порядок замовлення та видачі дипломів про вищу освіту

Положення про самостійну роботу студентів Положення про порядок переведення, відрахування і поновлення студентів Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів

Положення про академічну мобільність студентів та аспірантів Положення про навчальний дистанційний курс Положення про педагогічну практику аспірантів

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком Положення про безпаперовий облік й архівування контрольних, лабораторних, розрахункових, розрахунково-графічних, та курсових робіт, проектів, рефератів на кафедрах

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про розроблення та модернізацію освітніх програм Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної (атестаційної) комісії

Положення про формування робочої програми навчальної дисципліни Положення про академічну доброчесність Положення про систему управління охороною праці

Положення про забезпечення права аспірантів на вибір навчальних дисциплін і порядок формування індивідуального навчального плану аспіранта Положення про силабус навчальної дисципліни

Предметні олімпіади у форматі НМТ