Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, що регулюють фінансово-господарські питанняПоложення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються  Національним аерокосмічним університетом

Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються 
Національним аерокосмічним університетом
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 2 від 29 вересня 2021 року

Введено у дію наказом №328 від 29 вересня 2021 року

СУЯ ХАІ-ПНПОП/001:2021

Дата введення 29 вересня 2021 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок надання платних освітніх послуг є документом, який регулює порядок надання платних послуг, що надаються згідно із законодавством та пов’язані з виконанням основних функцій та завдань Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.2. Положення про порядок надання платних освітніх послуг (далі - Положення) Університету розроблено відповідно до:

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (зі змінами);

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-XII (зі змінами);

- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р № 2456-VI (зі змінами);

- Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами);

- Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010р № 796 (зі змінами);

- Порядку надання платних освітніх послуг державними і комунальними навчальними закладами та порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженими спільним наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р № 736/902/758;

- Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Статут);

- Інших чинних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність вищих навчальних закладів.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Замовник – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) замовляє платну освітню послугу для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її (послуги) оплати;

Індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік;

Університет – заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;

Особи, які навчаються – здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти, докторанти) та інші (слухачі, інші громадяни), яким університет надає платні освітні послуги;

Послуга – термін вживається у значені визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

2. Перелік платних освітніх послуг

2.1. Університет відповідно до законодавства і цього Положення може надавати фізичним і юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Перелік платних освітніх послуг, що може надаватися Університетом, затверджується Кабінетом Міністрів України і визначений у цьому Положенні, а саме:

1) навчання понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, здобувачами вищої освіти;

2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти певного рівня у разі коли вища освіта такого рівня здобута (здобувається) особою за державним замовленням, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

3) викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;

4) підвищення кваліфікації, перепідготовка, інше навчання для здобуття післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

5) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

6) визнання кваліфікації, здобутої за результатами неформальної або інформальної освіти;

7) сертифікація авіаційного персоналу відповідно до отриманих ліцензій;

8) визнання кваліфікації, результатів навчання та періодів навчання в системі фахової передвищої або вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року;

9) навчання за освітнім рівнем кваліфікованого робітника понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітнім рівнем фахової передвищої або вищої освіти;

10) підготовка до вступу до закладів фахової передвищої, вищої освіти та до зовнішнього незалежного оцінювання;

11) перепідготовка, підвищення кваліфікації, інше навчання за замовленням центрів зайнятості;

12) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, які перебувають в Україні на законних підставах, з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця (крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством);

13) стажування іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, крім випадків, коли право на їх безоплатне стажування передбачено законодавством;

14) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) доктора наук та його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) в університеті (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);

15) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, і стажування таких осіб;

16) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачою або без видачі відповідних документів про освіту лекцій, курсів, консультацій, тренінгів, практикумів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, навчальних занять іншої форми (по підготовці, перепідготовці водіїв транспортних засобів за категоріями А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, Е, Е1);

17) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим і гуманітарним напрямами;

18) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;

19) надання доступу до бібліотечних фондів особам, які не працюють і не навчаються в університеті;

20) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);

21) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

22) надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації й акредитації.

3. Вимоги щодо організації надання платних освітніх послуг

3.1. Університет має право надавати додатково платні освітні послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.

3.2. Платні освітні послуги надаються Університетом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

3.3. Платні освітні послуги надаються на  підставі  письмової заяви  -  для фізичної особи; договору (контракту) - для фізичної або юридичної особи на добровільної основі.

3.4. На підставі договору (угоди, контракту) надаються  платні освітні послуги відповідно до підпунктів 1 – 7, 9 і 11 - 14 пункту 2.1.  розділу  2   цього Положення. Договір (угода, контракт) укладається на підставі особистої заяви фізичної особи або офіційного звернення юридичної особи за формами, затвердженими наказами ректору з урахуванням положень типового договору відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 року № 735 «Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти». Договір між Замовником та Університетом в обов’язковому порядку містить:

- предмет (вид) платної послуги;

- обов’язки та права сторін;

- порядок надання платної послуги;

- вартість та умови оплати за її надання;

- строк дії договору;

- відповідальність сторін.

3.5. Платні освітні послуги відповідно до підпунктів 8, 10 і 15 - 22 пункту 2.1.  розділу 2  цього Положення надаються на  підставі  письмової заяви, що складається замовником – фізичною особою.

3.6. Платні освітні послуги надаються університетом за умови внесення грошових коштів на рахунок університету як попередня оплата у розмірі і строк, визначені у договорі, за умови надання послуг, перелічених у підпунктах 1-7, 9 і 11-14,  чи  визначені у положенні про надання окремої послуги за переліком, наведеним у підпунктах 8,10 і 15 – 22 пункту 2.1.  розділу  2   цього Положення.

3.7. Університет зобов’язується безкоштовно надати Замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

3.8. Університет зобов’язаний оприлюднити визначену у встановленому порядку вартість платної послуги в терміни, встановлені чинним законодавством:

- вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття відповідного освітнього ступеня - не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

-вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання. 

4. Порядок встановлення вартості платних послуг

4.1. Встановлення вартості платних послуг, які надає Університет, здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов’язані з їх наданням.

Університет може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту, пропозиції за конкретними спеціальностями та відповідно до кількості направлених Контрагентом

Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватися щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік. Розмір плати за надання інших платних послуг здійснюється на основі вартості кожної конкретної послуги, яка встановлюється на весь строк її надання в повному обсязі.

4.2. На кожний вид платних послуг складається відповідна калькуляція, яка затверджується ректором Університету.

4.3. Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;

- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

- капітальні витрати.

5. Виконавці платних послуг

5.1. Платні освітні послуги  можуть  надаватися  тими  самими структурними  підрозділами,  що  здійснюють  навчання  громадян за державним замовленням.

5.2. Співробітники університету, які залучаються до надання платних освітніх послуг, отримують грошову винагороду за виконану роботу відповідно до чинного законодавства.

5.3. У випадку, коли ресурсів університету не вистачає для надання окремого виду освітніх послуг можливе залучення фахівців сторонніх організацій на підставі укладених господарських договорів на виконання робіт (надання послуг).

6. Порядок виконання платних послуг

6.1. Організація надання конкретної платної послуги та її документальне оформлення повинне здійснюватися структурним підрозділом Університету, який відповідальний за її надання , і діє на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та Статуту Університету.

6.2. На підставі попиту на відповідну платну освітню послугу визначається зміст, обсяг і термін її надання. Складаються проекти положення про надання окремої платної освітньої послуги і навчального плану, які погоджуються помічником ректора із забезпечення якості освіти, і надаються на затвердження ректорові.

6.3. На виконання затвердженого навчального плану і відповідно до затвердженого положення відповідальною особою підрозділу, який надаватиме визначену освітню послугу, складається проект наказу, в якому зазначається зміст, обсяг, термін, замовники і виконавці послуг. За погодженням із помічником ректора із забезпечення якості освіти, проект наказу надається на затвердження ректорові.

6.4. З урахуванням навчального навантаження, терміну, залучених матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для надання платної освітньої послуги, планово-фінансовим відділом здійснюється розрахунок економічно обґрунтованої вартості цієї послуги відповідно до норм чинного законодавства.

6.5. По закінченні надання освітньої послуги з врахуванням результатів навчання Університет надає замовникові відповідний документ, передбачений для надання у затвердженому положенні для окремо визначеної освітньої послуги чи в договорі.  

7. Порядок розрахунків за надані платні освітні послуги

7.1. Порядок, строки та види оплати за надані освітні послуг передбачаються умовами відповідного положення про надання визначеної платної освітньої послуги.

7.2. Оплата за освітні послуг вноситься на рахунок Університету через банківські установи у безготівковій формі на умовах попередньої оплати на строк, визначений у відповідному положенні про надання визначеної платної освітньої послуги чи у договорі (угоді, контракті).

7.3. Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до спеціального фонду бюджету Університету, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

8. Використання коштів

8.1. Надходження, отримані Університету від надання платних освітніх послуг, зараховуються на рахунок, відкритий в Державний казначейській службі України або на поточні рахунки, відкриті в установах банків відповідно до чинного законодавства.

8.2. Надходження, отримані Університетом від надання платних освітніх послуг, використовуються відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України і використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме освітніх послуг

8.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що надаються університетом згідно з його функціональними повноваженнями, та витрачання цих коштів ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р № 996-ХІV (зі змінами).

9. Заключні положення

9.1. Положення вводиться в дію наказом ректора Університету.

9.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора Університету відповідно до законодавства України.

Предметні олімпіади у форматі НМТ