Regulations on the procedure for providing paid educational services provided | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsProvisions governing financial and economic issuesRegulations on the procedure for providing paid educational services provided

Положення про порядок надання платних освітніх послуг, які надаються  Національним аерокосмічним університетом

Regulations on the procedure for providing paid educational services provided
by the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 11 від 17 квітня 2019 року

Введено у дію наказом №213 від 18 квітня 2019 року

СУЯ ХАІ-ПНПОП/001:2019

Дата введення 01 травня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок надання платних освітніх послуг є документом, який регулює порядок надання платних послуг, що надаються згідно із законодавством та пов'язані з виконанням основних функцій та завдань Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет).

1.2 Положення про порядок надання платних освітніх послуг (далі - Положення) Університету розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 №796, Порядку надання платних освітніх послуг державними і комунальними навчальними закладами та порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим спільним наказом Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 №736/902/758, а також Статуту Університету (далі - Статут) та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність закладів вищої освіти в Україні.

1.3 У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- замовник - фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви) замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її (послуги) оплати.

- індекс інфляції - визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції за попередній календарний рік.

- особи, які навчаються - студенти, аспіранти, докторанти, слухачі, інші громадяни, яким Університет та його відокремлені структурні підрозділи надають платні освітні послуги.

- послуга - термін вживається у значені, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

2. Перелік платних освітніх послуг

2.1 Університет відповідно до законодавства України і цього Положення може надавати фізичним і юридичним особам платні освітні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

Перелік платних освітніх послуг, що може надаватися Університетом, затверджено Кабінетом Міністрів України і визначено у цьому Положенні, а саме:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними і юридичними особами, студентів, аспірантів і докторантів за першим  (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) і науковим рівнями;

2) навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

3)викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання передбачене навчальними планами;

4) підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

5) проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

6) підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;

7) сертифікація авіаційного персоналу відповідно до отриманих ліцензій;

8) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за відповідним рівнем вищої освіти;

9) підготовка до вступу до закладів вищої освіти і до зовнішнього незалежного оцінювання;

10) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

11) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах; стажування іноземців і осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством;

12)прийом кандидатських іспитів, видання | та | розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) і його проведення для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) в Університеті (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);

13) здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, і стажування таких осіб;

14) проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства, підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму тощо;

15) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів, діяльність по підготовці, перепідготовці водіїв транспортних засобів за категоріями А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, Е, Е1;

16) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим і гуманітарним напрямами;

17) складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;

18) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо);

19) надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації й акредитації;

20) надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не навчаються в Університеті;

21) розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання.

22) проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №301;

23) видача за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених законодавством документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою).

3. Вимоги щодо організації надання платних освітніх послуг

3.1 Університет має право надавати додатково платні освітні послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.

3.2 Платні освітні послуги надаються Університетом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги - після отримання таких дозвільних документів.

3.3 Платні освітні послуги надаються на добровільній основі:

- для фізичної особи - на підставі письмової заяви та/або договору (угоди, контракту),

- для юридичної особи - на підставі договору (угоди, контракту).

3.4 На підставі договору (угоди, контракту) надаються платні освітні послуги відповідно до підпунктів 1-8 і 10-12 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення. Договір (угода, контракт) укладається за формами, затвердженими наказами ректору з урахуванням положень типового договору відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №634 «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою». Договір (угода, контракт) між Замовником та Університетом в обов'язковому порядку повинен містити:

- предмет (вид) платної послуги;

- порядок надання платної послуги;

- вартість та умови оплати за її надання;

- строк дії договору;

- відповідальність сторін.

3.5 Платні освітні послуги відповідно до підпунктів 9 і 13-23 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення надаються на підставі письмової заяви, що складається Замовником - фізичною особою.

3.6 Платні освітні послуги надаються Університетом за умови внесення грошових коштів на рахунок Університету як попередня оплата у розмірі і строк, визначені у договорі, за умови надання послуг, перелічених у підпунктах 1-8 і 10-12 чи визначені у положенні про надання окремої освітньої послуги за переліком, наведеним у підпунктах 9 і 13-23 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення.

3.7 Університет зобов'язується безкоштовно надати Замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

3.8 Університет зобов'язаний оприлюднити визначену у встановленому порядку вартість платної послуги в терміни, встановлені чинним законодавством:

- вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття відповідного освітнього ступеня, не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що бажають її отримати;

- вартість інших платних освітніх послуг, не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання.

4. Порядок встановлення вартості платних послуг

4.1 Встановлення вартості платних послуг, які надає Університет, здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов'язані з їх наданням.

Університет може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу, співвідношення попиту та пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями).

Розмір плати за надання освітньої послуги може змінюватися щорічно з урахуванням індексу інфляції за попередній рік.

4.2 На кожний вид освітніх платних послуг складається відповідний кошторис, який затверджується ректором Університету.

4.3 Складовими вартості витрат є:

- витрати на оплату праці працівників;

- нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства;

- безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

- капітальні витрати.

5. Виконавці платних послуг

5.1 Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють навчання громадян за державним замовленням.

5.2 Співробітники Університету, які залучаються до надання платних освітніх послуг, отримують грошову винагороду за виконану роботу відповідно до чинного законодавства.

5.3 У випадку, коли ресурсів Університету не вистачає для надання окремого виду освітніх послуг, можливе залучення фахівців сторонніх організацій на підставі укладених господарських договорів на виконання робіт (надання послуг).

6. Порядок виконання платних послуг

6.1 Організація надання конкретної платної послуги та її документальне оформлення повинне здійснюватися структурним підрозділом Університету, який відповідає за її надання і діє на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства та Статуту Університету.

6.2 На підставі попиту на відповідну платну освітню послугу визначаються зміст, обсяг, термін її надання та можуть складатися проекти положення про надання окремої платної освітньої послуги і навчального плану, які погоджуються помічником ректора із забезпечення якості освіти, і надаються на затвердження ректорові.

6.3 На виконання затвердженого навчального плану і відповідно до затвердженого положення відповідальною особою підрозділу, який надаватиме визначену освітню послугу, складається проект наказу, в якому зазначається зміст, обсяг, термін, замовники і виконавці послуг. За погодженням із помічником ректора із забезпечення якості освіти проект наказу надається на затвердження ректорові.

6.4 З урахуванням навчального навантаження, терміну, залучених матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для надання платної освітньої послуги, планово-фінансовим відділом здійснюється розрахунок економічно обґрунтованої вартості цієї освітньої послуги відповідно до норм чинного законодавства.

6.5 По закінченні надання освітньої послуги з врахуванням результатів навчання Університет надає замовникові відповідний документ, передбачений для надання у затвердженому положенні для окремо визначеної освітньої послуги чи в договорі (угоді, контракті).

7. Порядок розрахунків за надані платні освітні послуги

7.1 Порядок, строки та види оплати за надані освітні послуг передбачаються умовами відповідного положення про надання визначеної платної освітньої послуги чи договором.

7.2 Оплата за освітні послуги вноситься на рахунок Університету через банківські установи у безготівковій формі на умовах попередньої оплати в строк, визначений у відповідному положенні про надання визначеної платної освітньої послуги чи у договорі (угоді, контракті).

7.3 Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до спеціального фонду бюджету Університету, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

8. Використання коштів, що надійшли за надані платні освітні послуги

8.1 Надходження, що отримані Університету від надання платних освітніх послуг, зараховуються на рахунок, відкритий в Державний казначейській службі України або на поточні рахунки, відкриті в установах банків відповідно до чинного законодавства.

8.2 Надходження, що отримані Університетом від надання платних освітніх послуг, використовуються відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме освітніх послуг.

8.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що надаються Університетом, та витрачання цих коштів ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХIV (зі змінами).

9. Заключні положення

9.1 Це Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

9.2 Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться у порядку, що передбачений для його прийняття.

9.3 У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ