Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників

Положення про норми часу для планування
і обліку роботи науково-педагогічних працівників
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 13 від 20 червня 2019 року

СУЯ ХАІ-НОВ-П/002:2019

Дата введення 01 вересня 2019 р.

Редакція № 4

1. Загальні положення

1.1 Положення про норми часу для планування й обліку роботи науково- педагогічних працівників (далі – Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту» від 07.2014 № 1556-VII, Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки і Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Статут) та містить норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Університету (далі – Норми) і перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи, що виконується в Університеті (далі – Переліки).

1.2 Вимоги цього Положення поширюються на діяльність усіх науково- педагогічних працівників Університету.

1.3 При розподіленні навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету необхідно дотримуватись Норм наведених у цьому Положенні.

1.4 Робочий час науково-педагогічного працівника це установлений відрізок часу необхідний для виконання навчальної, навчально-методичної, науково- дослідної, організаційно-методичної, виховної роботи, підвищення кваліфікації, передбачених індивідуальним планом роботи викладача на рік (далі – Індивідуальний план).

1.5 Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (відповідно до ст. 51 Кодексу законів про працю України та ст. 56 Закону України «Про вищу освіту») і 1512 годин на рік.

1.6 При плануванні розподілу роботи науково-педагогічного працівника в Університеті враховують, що максимальне навчальне навантаження у навчальному році не повинно перевищувати 600 годин на одну ставку (відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту») та 420 годин на одну ставку при викладанні англійською мовою чи мовами країн ЄС (з використанням коефіцієнта 1,4 для стимулювання викладання іноземною мовою). У разі наявності у науково-педагогічного працівника дисциплін, які викладаються державною мовою та англійською мовою чи мовами країн ЄС максимальне навчальне навантаження розраховується пропорційно.

1.7 У випадках виробничої необхідності навчальне навантаження науково-педагогічних працівників може бути змінено відповідно до п 2.10 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки.

1.8 Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої в трудовому договорі, здійснюється лише за їх згодою або у випадках, передбачених законодавством.

1.9 Зарахування науково-педагогічних працівників за сумісництвом здійснюється тільки на ті семестри, в яких їм плануються навчальні заняття.

1.10 При плануванні роботи з організації і проведення дистанційного навчання розподіл здійснюється відповідно до положення СУЯ ХАІ-ЦОП-П/006:2016 «Нормування часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників при організації освітнього процесу за дистанційними освітніми технологіями».

1.11 Основною формою планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників є його індивідуальний план.

1.12 Види і обсяги доручень науково-педагогічним працівникам фіксується в індивідуальному плані роботи науково-педагогічного працівника на навчальний рік, який погоджується на засіданні кафедри й затверджується завідувачем кафедри до початку поточного навчального року (не пізніше 31 серпня). Індивідуальний план працівника може корегуватись у межах робочого часу на навчальний рік. Зміни у плані роботи може бути внесено на підставі рішення кафедри за згодою науково-педагогічних працівників.

1.13 Після завершення семестру (навчального року) науково-педагогічний працівник заповнює відповідні розділи Індивідуального плану.

1.14 Облік виконання семестрових доручень науково-педагогічних працівників проводиться не пізніше 14 днів після закінчення семестру (навчального року), виходячи з обсягу фактично виконаної роботи.

1.15 На основі заповнених Індивідуальних планів науково-педагогічні працівники готують річні звіти про виконання навантаження. Індивідуальний план і річний звіт затверджуються завідувачем кафедри й деканом факультету та знаходиться на відповідальному збереженні на кафедрі.

1.16 На період відрядження, хвороби, творчої відпустки, стажування, як форми підвищення кваліфікації тощо науково-педагогічний працівник звільняється від навчального навантаження або його частини, про що видається відповідне  розпорядження завідувача кафедри. Навчальне навантаження, установлене йому на цей період, переноситься на інший термін або виконується іншими науково-педагогічними працівниками кафедри, при цьому на цей період йому зменшується обсяг методичної, наукової та організаційної роботи за складеним графіком замін.

1.17 Відсутність науково-педагогічного працівника на роботі у зв’язку з причинами наведеними у п 1.16 має бути відображена в індивідуальному плані викладача з відповідним перерахунком його навантаження.

2. Норми часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників

2.1 Норми часу для планування і обліку навчальної роботи розраховуються виходячи з академічної години (45 хвилин).

2.2 Норми часу для планування і обліку методичної, наукової й організаційної роботи розраховуються виходячи з астрономічної години (60 хвилин).

2.3 При плануванні й проведенні контролю роботи науково-педагогічного працівника необхідно дотримуватися норм часу, наведених у додатках А – Е цього Положення.

2.4 При плануванні науково-дослідної роботи науково-педагогічні працівники мають враховувати, що загальний обсяг цього навантаження має бути не менш ніж 50 годин на рік на одну ставку.

2.5 Робота науково-педагогічного працівника, не передбачена цим Положенням, додатково погоджується на засіданні кафедри й затверджується ректором або уповноваженою на це особою.

3. Прикінцеві положення

3.1 Положення розглядається і затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

3.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету й уводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А (Обов’язковий)

Норми часу навчальної роботи

№ з/п

Назва виду навчальної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1

Читання лекцій

1 година за одну академічну годину

За дорученнями

2

Проведення практичних занять

1 година на академічну групу (підгрупу) за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи, якщо їх чисельність становить від 20 осіб (для лінгвістичних груп – від 15 осіб)

3

Проведення  лабораторних навчальних занять

1 година на академічну групу (підгрупу) за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін допускається поділ академічної групи на підгрупи, якщо це передбачено розкладом

4

Проведення семінарських занять

1 година на академічну групу (підгрупу) за одну академічну годину

Відповідно до навчального плану

5

Проведення модульного контролю

до 2 академічних годин на академічну групу (підгрупу)

Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни

6

Проведення поточних консультацій з навчальної дисципліни

до 2 години на тиждень

Консультації за розкладом

7

Проведення додаткових консультацій з ліквідації академічної заборгованості

до 6 годин на тиждень

Консультації за розкладом

8

Проведення екзаменаційних консультацій

семестровий іспит – 2 години на групу;

державний іспит – 2 години на академічну (екзаменаційну) групу з кожної навчальної дисципліни, що входить до програми державного іспиту;

підготовка до єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу до магістратури – 2 години на одну академічну групу на тиждень

Згідно з розкладом консультацій до іспитів

9

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:

  

–   розрахункових, графічних і розрахунково- графічних робіт;

0,50 години на одну роботу;

Роботу перевіряє і приймає один викладач

–   курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін;

2   години на курсову роботу, 0,25 години кожному членові комісії на проведення захисту;

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

–   курсових робіт із фахових навчальних дисциплін;

3   години на курсову роботу, 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту;

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

–   курсових проектів із загальноосвітніх навчальних дисциплін;

3 години на курсовий проект, 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

–   курсових проектів із фахових навчальних дисциплін

4 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

 Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

10

Керівництво навчальною, виробничою і переддипломною практикою

норми часу визначаються робочою програмою з організації практики

 

11

Керівництво, консуль- тування, рецензування та проведення захисту дипломних проектів (робіт):

  

а) освітній ступень «бакалавр»;

–   по 0,50 години кожному членові екзаменаційної  комісії, включаючи секретаря;

–   20 годин керівнику основного розділу;

–   1 година консультанту з додаткового розділу;

–   до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб. За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)

б) освітній ступень «магістр» (освітньо-професійна програма)

–   по 0,50 години кожному членові

екзаменаційної комісії, включаючи секретаря;

–   25 годин керівнику основним розділом;

–   по 2 години

консультантам з додаткових розділів;

 Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб. За одним керівником закріплюється до п'яти дипломних проектів (робіт)

в) освітній ступень «магістр» (освітньо-наукова програма)

–   по 0,50 години кожному членові

екзаменаційної комісії, включаючи секретаря;

–   35 годин керівнику основним розділом;

–   по 2 години

консультантам з додаткових розділів.

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб. За одним керівником закріплюється до п'яти дипломних проектів (робіт)

12

Проведення державних іспитів

0,50 години на одного студента голові та кожному членові екзаменаційної комісії

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (відповідно до наказу)

13

Проведення вступних іспитів для навчання за скороченим й нормативним терміном («бакалавр») й за освітнім рівнем «магістр»

0,33 години кожному членові комісії за одного абітурієнта

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

14

Проведення вступних іспитів до аспірантури та кандидатських іспитів

1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

15

Керівництво здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук

від 50 до 75 годин щороку на здобувача

 

16

Керівництво здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії (іноземці, які навчаються українською мовою)

1 та 2 рік навчання

90 годин щороку на здобувача

Оформлюється у вигляді погодинної оплати, але не більше 240 годин на рік (у разі керівництва та/або консультування більше ніж однієї особи)

3 та 4 рік навчання

125 годин щороку на здобувача

17

Керівництво здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії (іноземці, які навчаються англійською мовою)

1 та 2 рік навчання

135 годин щороку на здобувача

Оформлюється у вигляді погодинної оплати, але не більше 240 годин на рік (у разі керівництва та/або консультування більше ніж однієї особи)

3 та 4 рік навчання

175 годин щороку на здобувача

 

Додаток Б (Обов’язковий)

Норми часу навчально-методичної роботи

з/п

Назва виду навчально-методичної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1    

Підготовка до занять:

 

При підготовці до занять, що проводяться англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %;

При підготовці до занять, що викладаються групам, сформованим з іноземних громадян (викладання державною / російською мовою), норми часу збільшуються на 25 %

а) з дисципліни, яка читалась раніше:

 

– лекції;

1 година підготовки на одну годину лекцій

– практичні, лабораторні, семінарські заняття;

0,5 години на одну годину практичних, лабораторних, семінарських занять без тиражування

б) з оновленої / модернізованої дисципліни, якщо оновлення навчально- методичних матеріалів становить не  менше 30 %:

 

– лекції;

до 1,5 години підготовки на одну годину лекцій

– практичні, лабораторні, семінарські заняття

до 1 години на одну годину практичних,  лабораторних, семінарських занять без тиражування

в) з дисципліни, яка читається вперше:

 

– лекції;

до 3 годин підготовки на одну годину лекцій

– практичні, лабораторні, семінарські заняття

до 1,5 години на одну годину практичних, лабораторних, семінарських занять без тиражування

2

Супровід навчальних дисциплін (складання робочих програм навчальних дисциплін, анотацій, екзаменаційних білетів, питань для модульного та семестрового контролю, планів- графіків виконання курсових проектів, домашніх завдань, ректорських контрольних робіт, оформлення пакета навчально-методичного комплексу з дисципліни)

до 25% часу від обсягу аудиторних годин навчального плану

При супроводі навчальних дисциплін, що викладаються англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %

3

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру

До 6 годин на тиждень незалежно від кількості дисциплін, які проводяться викладачем; 12 % від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу для заочної, дистанційної форми навчання (якщо консультація проводиться англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

За затвердженим графіком

4

Проведення семінарів

1 година на академічну групу (підгрупу) за одну академічну годину (якщо семінар проводиться англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Відповідно до плану роботи кафедри

5

Індивідуальна робота зі студентами за розкладом занять

Час за розкладом занять

Заняття, внесені до розкладу занять

6

Перевірка модульних і поточних контрольних робіт, передбачених у робочій програмі навчальної дисципліни, що виконуються під час аудиторних занять

0,33 години на одну роботу (якщо перевіряються роботи, виконані англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Роботу перевіряє і приймає один викладач

7

Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених у навчальному плані, що виконуються під час самостійної роботи

0,33 години на одну роботу (якщо перевіряються роботи, виконані англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Роботу перевіряє і приймає один викладач

8

Проведення підсумкового семестрового контролю (екзамену, заліку)

до 5 годин на академічну групу

Відповідно до навчального плану

9

Встановлення результатів підсумкового модульного, семестрового контролю

0,33 години на одну роботу (якщо перевіряються роботи, виконані англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Роботу перевіряє і приймає один викладач

10

Розробляння електронних конспектів лекцій

до 6 годин на одну лекцію (якщо матеріали викладаються англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

За затвердженим завідувачем кафедри списком виконавців;

години поділяються між розробниками;

подається конспект лекцій

11

 

 

Нормо-контроль дипломних проектів (робіт):

 

Особа, що здійснює нормо-контроль дипломних проектів (робіт), призначається за розпорядженням завідувача кафедри

–   рівня підготовки «бакалавр»

1,5 години на один дипломний проект (роботу)

–   рівня підготовки «магістр»

2 години на один дипломний проект (роботу) (якщо робота виконана англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

12

Забезпечення лабораторних і практичних занять:

–   постановка і впровадження нових лабораторних робіт

–   модернізація лабораторних робіт

–  розробляння й впровадження наочних посібників (схем, плакатів, стендів, слайдів)

–   підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

при плануванні – відповідно до затвердженого протоколу засідання кафедри,

при виконанні – відповідно фактично витраченому часу

За затвердженим планом роботи кафедри на навчальний рік.

Звіт про виконану роботу. Подання розроблених і впроваджених робіт, наочних посібників і програмного забезпечення

13

Проведення ректорської контрольної роботи

2 години

Згідно з розпорядженням про проведення РКР

14

Перевірка ректорської контрольної роботи

0,33 години на одну роботу (якщо РКР проводиться англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Згідно з розпорядженням про проведення РКР

15

Розроблення програми вступного випробування за нормативним і скороченим терміном навчання («бакалавр»), рівнем підготовки «магістр», «доктор філософії»

до 10 годин на одну програму (якщо вступне випробування проводиться англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Список виконавців, зазначений у програмі; години поділяються між розробниками рівномірно, якщо немає інших домовленостей

16

Перевірка вступних іспитів за нормативним та скороченим терміном навчання («бакалавр») і освітнім рівнем «магістр»

0,33 години на одну роботу (якщо вступне випробування проводиться англійською мовою чи мовами країн ЄС, норми часу збільшуються на 80 %)

Згідно з наказом про створення екзаменаційної комісії

17

Взаємовідвідування занять

2 години за кожне відвідування за графіком взаємовідвідування занять

Звіти про відвідування занять у журналі

18

Написання підручників, конспектів лекцій, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів

до 40 годин на один умовно-друкований аркуш* (для написання матеріалів англійською мовою або мовами країн ЄС норми часу збільшуються на 80 %)

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо нема іншої домовленості

19

Підготовка до видання (розроблення оригіналу макета) навчально-методичних матеріалів за п. 16, а також підготовка до перевидання навчально-методичної літератури

до 50 % від часу на написання (для підготовки матеріалів англійською мовою або мовами країн ЄС норми часу збільшуються на 80 %)

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості

20

Розроблення кваліфікаційної форми для додатку до диплому

до 10 годин на одну форму

За розпорядженням завідувача кафедри.

Загальна кількість часу рахується виходячи з кількості розроблених кваліфікаційних форм

21

Розроблення:

  

–   освітньої програми для спеціальності (спеціалізації) рівня підготовки «бакалавр»

до 800 годин, які пропорційно розподіляються на усіх виконавців

Список виконавців затверджується розпорядженням завідувача кафедри, 

–   освітньої програми для рівня підготовки «магістр», «доктор філософії»

до 300 годин, які пропорційно розподіляються на усіх виконавців

–   ліцензійної справи,   акредитаційної справи

до 300 годин, які пропорційно розподіляються на усіх виконавців

За умови ліцензування

–   ректорських контрольних робіт з дисциплін

до 40 годин на один комплект кількістю не менше 25 шт.

       

 

– навчального плану зі спеціальності (спеціалізації), що впроваджується вперше:

 

- рівень підготовки «бакалавр»;

до 100 годин на один навчальний план
- рівень підготовки «магістр», «доктор філософії»;до 50 годин на один навчальний план
– корекції навчального плану зі спеціальності (спеціалізації): 

рівень підготовки «бакалавр»

до 10 годин на один навчальний план

рівень підготовки «магістр»

до 5 годин на один навчальний план

– графіка самостійної роботи студентів

2 години на один графік

Примітка *.Один умовно-друкований аркуш – це 18 аркушів формату А4; кегель – 14; 1,5 інтервал.

 

Додаток В (Обов’язковий)

Норми часу науково-дослідної роботи 

з/п

Назва виду науково-дослідної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1  

Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах:

 

Плановими є наукові дослідження, включені до тематичних планів науково-дослідних робіт Університету, кафедри та наукових, науково- технічних програм, які мають реєстраційний номер і за якими складаються звіти Години поділяються між виконавцями науково- технічного звіту Підтверджуються написаними розділами

  

–   складання науково- технічного звіту;

до 60 годин на один умовно-друкований аркуш*

–   написання розділів дисертації поза строками підготовки в аспірантурі та докторантурі

до 100 годин на один умовно-друкований аркуш*

2

Написання монографій

до 150 годин на один умовно-друкований аркуш, якщо тільки один автор*

до 100 годин на один умовно-друкований аркуш, якщо колектив авторів*

(для написання монографії англійською мовою або мовами країн ЄС норми часу збільшуються на 40 %)

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає інших домовленостей

3

Підготовка монографій до видання

50% від часу згідно з п. 2

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає інших домовленостей

4

   

Підготовка заявки на видачу охоронних документів:

  

Трудовитрати поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості.

Підтверджується поданою заявкою

   

–   міжнародного патенту

до 150 годин (на один)

–   патент на винахід

до 50 годин (на один)

–   патент на корисну модель та що засвідчує право автора на твір

до 25 годин (на один)

5

Написання й підготовка до видання наукової статті, тез доповіді науково- технічних конференцій, що входять до переліку Scopus, Web of Sceins

до 30 годин на одну сторінку

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості.

Підтверджується підготовленою до видання статтею

6

Написання й підготовка до видання наукової статті, що входить до переліку ДАК і міжнародних науково-метричних баз

до 20 годин на одну сторінку (якщо написання англійською мовою або мовами ЄС час навантаження збільшується на 40 %)

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості. Підтверджується підготовленою до видання статтею

7

Підготовка тез науково-технічних конференцій, симпозіуми, семінари

до 10 годин на одну сторінку однієї доповіді (якщо написання англійською мовою або мовами ЄС час навантаження збільшується на 40 %)

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості.

Підтверджується підготовленими до видання тезами

8

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, дисертацій, наукових проектів тощо

до 20 годин на один умовно-друкований аркуш (якщо рецензується текст, написаний англійською мовою або мовами ЄС, час навантаження збільшується на 40 %)

Підготовлена рецензія

9

Рецензування рефератів при вступі до аспірантури

3 години за один реферат

Підготовлена рецензія

10

Рецензування дипломних робіт магістрів

до 4 годин

Підготовлена рецензія. Використовується для нормування роботи зовнішніх рецензентів

11

Керування науковою роботою студентів з підготовкою наукової статті, заявки на видачу охоронних документів, роботи на конкурс, доповіді на конференцію, участі в олімпіаді за профілем

до 30 годин на відповідну розробку

Підготовлена наукова стаття, заявка на видачу охоронних документів, робота на конкурс, доповідь на конференцію, сертифікат учасника олімпіади за профілем

12

Робота у складі редколегії  наукових збірок, журналів та ін.

до 20 годин на один номер

Підтверджується періодичністю видання

13

Складання відгуків:

 

Підготовлений відгук

–   на винахід;

до 5 годин

–   автореферат кандидатської дисертацій;

до 10 годин

–   докторської дисертації

до 20 годин

14

Робота в експертних комісіях ДАК

до 6 годин на робочий день під час участі у роботі відповідних органів

Підтверджується кількістю засідань (викликами)

15

Робота в науково- технічній раді Університету

до 3 годин на одне засідання

Підтверджується наказами про створення НТР і протоколами засідань

16

Написання проекту для участі у конкурсі на фінансування НДР за кошти державного бюджету

до 50 годин

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості, за умови проходження 1-го етапу розгляду.

Підтверджується розпорядженням наукового керівника НДР.

17

Підготовка проектів для участі у міжнародних конкурсах на фінансування проектів

до 200 годин

Години поділяються між авторами рівномірно, якщо немає іншої домовленості, за умови проходження 1-го етапу розгляду.

Підтверджується розпорядженням наукового керівника НДР.

18

Підготовка заявки за грантами мобільності студентів/викладачів

до 20 годин

Підтверджується поданою заявкою

19

Робота в експертних комісіях факультету, Університету

до 2 годин на одне засідання

Підтверджується наказами про створення комісій і протоколами засідань

20

Технічне редагування, включаючи підготовку до видання й макетування, збірок наукових праць, тез доповідей, наукових журналів

до 50 годин на 1 умовно- друкований аркуш*

Підтверджується вихідними даними видання

Примітка *.Один умовно-друкований аркуш – це 18 аркушів формату А4; кегель – 14; 1,5 інтнрвал.

 

Додаток Г (Обов’язковий)

Норми часу організаційно-методичної роботи

з/п

Назва виду організаційно-методичної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1

Робота в НМК Міністерства освіти і науки України

до 6 годин на робочий день під час участі в роботі відповіднихорганів і 20-30 годин на підготовку рішень НМК на одне засідання

Підтверджується кількістю засідань (викликами)

2

Участь у роботі експертних радах МОН

планується згідно з експертною оцінкою обсягу робіт і часу; затверджується за фактично витраченим часом

Підтверджується наказами про створення ради та викликами

3

Робота в науково-методичних радах і комісіях Університету

до 3 годин на одне засідання

Підтверджується наказами про створення НМР і НМК і протоколами засідань

4

Робота в науково-методичних комісіях факультету

до 2 годин на одне засідання

Підтверджується наказом про створення НМК і протоколами засідань

5

Робота в конкурсних комісіях факультету

до 1 години на одне засідання

Підтверджується наказом про створення конкурсних комісій і протоколами засідань

6

        

Організаційно-методична робота за завданнями ректорату (без оплати):

 Підтверджується наказом ректора

–   завідувач кафедри;

до 350 годин на рік

–   заступник декана;

до 350 годин на рік

–   учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій;

до 100 годин на рік

–   голова науково- методичної комісії Університету, НМК за галузями;

до 100 годин на рік

–   секретар науково- методичної комісії Університету, НМК за галузями, експертної комісії;

до 100 годин на рік

–   заступник голови стипендіальної комісії Університету;

до 100 годин на рік

–   секретар стипендіальної комісії Університету;

до 300 годин на рік

– виконання робіт із:

а) супроводуінформаційно-електронної системи Університету;

б) розробки внутрішньо- університетських нормативних документів і їх супровід

 

планується згідно з експертною оцінкою обсягу робіт і часу

За розпорядженням проректора з НПР

7  

Організаційно-методична робота за завданнями деканатів (без оплати):

 Підтверджується наказом      

–   голова науково- методичної комісії факультету;

до 50 годин на рік

–   голова конкурсної комісії факультету;

до 16 годин на рік

–   учений секретар вченої ради факультету;

до 50 годин на рік 

–   секретар науково- методичної комісії факультету;

до 25 годин на рік

–   секретар конкурсної комісії факультету;

до 16 годин на рік

–   заступник голови стипендіальної комісії факультету;

до 100 годин на рік

–   голова профбюро факультету.

до 25 годин на рік

8

 

 

  

 

Організаційно-методична робота за завданнями завідувача кафедри:

 

У разі поділу цієї роботи між двома працівникам кафедри години розподіляються між ними за дорученням завідувача кафедри

Звіт про роботу

–   секретар кафедри;

до 50 годин на рік

–   відповідальний за педагогічну й наукову роботу на кафедрі;

до 400 годин на рік

-   відповідальний за систему «Рейтинг»;

1 година за одного НПП кафедри

–   відповідальний за систему «Антиплагіат»;

до 0,25 год на 1 роботу

 

–   відповідальний за сайт кафедри

до 100 годин на рік

9

Організація та проведення міжнародних і загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів

до 20 годин на члена організаційного, наукового комітетів

Підтверджується програмою

10

Участь у складі робочої групи з організації та проведення наукових конференцій, симпозіумів, семінарів:

 

Наказ про створення робочої групи

–   міжнародних,

до 100 годин на кожного члена робочої групи

–   загальнодержавних

до 50 годин на кожного члена робочої групи

11

Організація та проведення студентських олімпіад

планується згідно з експертною оцінкою обсягу робіт та часу; затверджується за фактично витраченим часом

Наказ про проведення олімпіади

12

Керування студентським науковим гуртком

до 75 годин на рік

За наказом про створення гуртка

13

Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів

планується згідно з експертною оцінкою обсягу робіт та часу; затверджується за фактично витраченим часом

Підтверджується керівником заходу

14

Участь у профорієнтаційній і довузівській підготовці молоді та днях відкритих дверей

планується згідно з експертною оцінкою обсягу робіт і часу; затверджується за фактично витраченим часом;

до 7 годин на 1 день

Затверджує завідувач кафедри/декан й погоджує з начальником відділу довузівської підготовки

15

Організація та проведення олімпіад на виїзді

до 20 годин на одну базу

Згідно з відрядженням

16

Проведення занять з фізичної підготовки зі студентами успортивно- оздоровчому таборі та під час навчально-тренувальних зборів

6 годин на день

 

17

Відповідальний за організацію практик

до 50 годин на рік

Розпорядження завідувача кафедри.

Програма практик

18

Участь у роботі приймальної комісії

до 8 годин на день

За довідкою відповідального секретаря (наказом)

19

Внутрішній аудитор системи управління якістю

до 100 годин на рік

Сертифікат аудитора і наказ про призначення внутрішнім аудитором

20

     

Участь у засіданнях:

  

–   кафедри,

до 2 годин на одне засідання кафедри;Не більше 28 годин на рік;

–   науково-методичних семінарів,

до 2 годин на одне засідання;

не більше 20 годин на рік (за затвердженим планом);

–   ради факультету,

до 2 годин на одне засідання;

кількість засідань згідно з протоколами засідань;

–   вченої ради Університету,

до 3 годин на одне засідання

кількість засідань згідно з протоколами засідань;

–   стипендіальної комісії факультету й Університету

до 2 годин на одне засіданнякількість засідань згідно з протоколами засідань;

21

Підготовка та заповнення звіту у системі «Рейтинг», по другій половині дня та індивідуального плану викладача

до 5 годин на кожен семестр

 

 

Додаток Д (Обов’язковий)

Норми часу виховної роботи

з/п

Назва виду виховної роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1

Виконання обов’язків куратора академічної групи:

  

1 – 2-го курсу 

до 120 годин на рік Куратор тільки однієї групи

3 – 4-го курсу

до 80 годин на рікКуратор тільки однієї групи

5 – 6-го курсу

до 40 годин на рік за кожну групу

Може бути куратором двох груп

2

Керування дискусійними клубами і клубами за інтересами

до 60 годин на рік

Протокол засідання дискусійного клубу й клубу за інтересами

3

Індивідуальна виховна робота заступника декана серед студентів

до 150 годин на рік

 

4

Індивідуальна виховна робота викладачів (трудове, інтелектуальне, військово-патріотичне, естетичне, моральне виховання студентів)

до 50 годин на рік

Звіт викладача про виховну роботу

 

Додаток Е

Норми часу підвищення кваліфікації

з/п

Назва виду підвищення кваліфікації роботи

Норма часу (у годинах)

Примітка

1

Підвищення кваліфікації за навчальним планом підвищення кваліфікації науково- педагогічних, педагогічних працівників та навчально- допоміжного персоналу кафедр Університету

1 година за одну академічну годину, відповідно до навчального плану

Сертифікат або свідоцтво про проходження курсу(-ів) підвищення кваліфікації