Положення про уповноваженого з прав студентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про уповноваженого з прав студентів

Положення про уповноваженого з прав студентів
(студентського омбудсмена)  

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 13 від 20 червня 2019 року

Дата введення 21 червня 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Посада уповноваженого з прав студентів (далі – студентського омбудсмена) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі Університет) впроваджується з метою захисту прав та академічних свобод студентів, підвищення ефективності та прозорості процедур, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу, а також для підтримки соціальних ініціатив і формування активної громадянської позиції студентів.

1.2. Студентський омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України про освіту, Статутом Університету, Кодексом етичної поведінки Університету, Положенням про академічну доброчесність Університету, Положенням про комісію з академічної доброчесності Університету, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Це Положення визначає основні завдання, порядок обрання та призначення, організацію діяльності, повноваження та відповідальність студентського омбудсмена.

2. Статус студентського омбудсмена 

2.1. Студентським омбудсменом є особа, наділена повноваженнями щодо представлення та захисту прав, основних свобод та інтересів здобувачів освіти, що навчаються в Університеті, незалежно від форми навчання та членства в різних громадських організаціях, у тому числі: студентів - громадян інших держав; студентів, які навчаються за програмами міжнародної академічної мобільності в закладах освіти інших держав; аспірантів Університету інших здобувачів освіти.

2.2. Кожен представник університетської спільноти має право подавати свою кандидатуру для обрання на посаду студентського омбудсмена. Організатором проведення виборів омбудсмена є студентська рада Університету. За рішенням студентської ради Університету створюється виборча комісія, функціями якої є: прийом документів від кандидатів на посаду, їх обробка, підготовка бюлетенів для голосування, проведення виборів, підрахунок голосів, оголошення результатів.

2.3. Строк повноважень студентського омбудсмена становить два роки з правом переобрання на другий термін.

2.4. Адміністрація Університету не має права втручатися у виборний процес.

2.5. Студентський омбудсмен після обрання на посаду входить до складу вченої ради Університету (за посадою), студентської ради Університету, а також до комісії з питань академічної доброчесності Університету.

2.6. Студентський омбудсмен здійснює свою діяльність незалежно від інших посадових осіб, органів і структурних підрозділів Університету.

2.7. Студентський омбудсмен може мати не більше двох помічників, які зазвичай є представниками юридичної клініки Університету і допомагають забезпечити роботу студентського омбудсмена.

2.8. Студентський омбудсмен позбавляється статусу:

- за особистою заявою про складання повноважень;

- за поданням голови студентської ради Університету про відкликання студентського омбудсмена, затвердженим на засіданні Загальних зборів здобувачів освіти Університету більшістю голосів;

- у разі відрахування, переривання навчання, звільнення з Університету.

3. Функції омбудсмена

 3.1. На студентського омбудсмена покладають функції:

- контролю за дотриманням законних прав та інтересів здобувачів освіти в освітньому процесі, при забезпеченні умов проживання в гуртожитку, при взаємодії з представниками керівництва Університету, його адміністрації та інших посадових осіб;

- розгляд усних і письмових звернень студентів з питань дотримання їх прав, свобод і законних інтересів під час навчання в Університеті, проживання в студентських гуртожитках Університету;

- консультації студентів з питань, які належать до його компетенції;

- представлення інтересів студентів з питань академічної доброчесності У відповідних органах Університету;

- винесення на обговорення органам управління, керівникам структурних підрозділів Університету, іншим посадовим особам Університету питання, які належать до його компетенції;

- розроблення пропозицій щодо вдосконалення університетської нормативної бази і внесення їх на розгляд вченої ради Університету.

3.2. 3 питань захисту прав, свобод і законних інтересів студентів студентський омбудсмен взаємодіє з органами управління Університету, з керівниками структурних підрозділів та іншими посадовими особами Університету.

4. Права та обов’язки студентського омбудсмена

4.1. Студентський омбудсмен зобов’язаний:

- запобігати порушенню прав і свобод студентів Університету та сприяти їх поновленню;

- забезпечити доступність і публічність своєї роботи та роботи своїх помічників;

- негайно приймати рішення щодо розгляду заяв, що надійшли до впровадження, і вжити можливих заходів для поновлення прав студентів;

- забезпечити незалежний, неупереджений, конфіденційний розгляд заяв;

- повідомляти студентів відповідного факультету про результати роботи комісії з питань академічної доброчесності;

- щорічно звітувати перед студентською радою Університету про проведену за навчальний рік роботу;

- інші обов’язки, передбачені нормативно-правовими актами або ті, які випливають з повноважень.

4.2. Студентський омбудсмен має право:

- здійснювати заходи щодо узагальнення, узгодження, формування та безперешкодної реалізації прав і свобод студентів Університету;

- здійснювати нагляд за забезпеченням тендерної та расової рівності прав і свобод студентів;

- сприяти реалізації громадських програм і проектів соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів студентів ;

- представляти інтереси студентів в органах управління Університету, в органах студентського самоврядування та у відносинах з іншими учасниками університетської спільноти;

- вносити пропозиції керівництву Університету щодо вдосконалення роботи підрозділів Університету в області дотримання, реалізації прав, свобод і законних інтересів студентів;

- виносити на порядок денний засідань вченої ради Університету, засідань органів студентського самоврядування питання, які входять до його компетенції;

- надавати рекомендації органам управління, структурним підрозділам Університету, органам студентського самоврядування щодо затвердження локальних актів Університету, які сприятимуть захисту прав, свобод і законних інтересів студентів ;

- інші права, передбачені нормативно-правовими актами або ті, які випливають з повноважень діяльності.

5. Гарантії діяльності студентського омбудсмена

5.1. Будь-яке втручання або перешкоджання діяльності студентського омбудсмена з боку органів управління, структурних підрозділів, їх керівників, посадових осіб Університету, громадських організацій, інших фізичних та/або юридичних осіб забороняється.

5.2. Органи управління, структурні підрозділи, їх керівники та посадові особи Університету зобов’язані відповідати на усні та/або письмові запити студентського омбудсмена щодо справ, які перебувають в провадженні в омбудсмена.

5.3. Умисне приховування, надання завідомо неправдивих відомостей, ненадання відповіді на запити студентського омбудсмена вважаються перешкоджанням діяльності студентського омбудсмена.

5.4. При зверненні до студентського омбудсмена не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану.

5.5. Студентському омбудсмену заборонено розкривати конфіденційну інформацію та давати будь-які пояснення щодо справи, яка перебуває в його провадженні або розгляд якої завершено без доручення заявника.

6. Представник студентського омбудсмена 

6.1. Представник студентського омбудсмена (далі - представники) - призначена студентським омбудсменом з числа університетської спільноти особа, якій делегуються визначені повноваження студентського омбудсмена та на яких розповсюджуються гарантії її діяльності.

6.2. Призначення та звільнення від виконання обов’язків представника, а також визначення його повноважень, завдань і функцій здійснюються студентським омбудсменом.

6.3. Представник підпорядковується безпосередньо студентському омбудсмену, здійснює свою діяльність у межах делегованих йому повноважень, визначених завдань і функцій.

6.4. Поіменний склад та структуру представництва визначає студентський омбудсмен письмовим розпорядженням.

6.5. До переліку завдань представника входять:

- представлення студентського омбудсмена відповідно до визначених йому структурним підрозділам університету;

- передача скарг від студентів до відома студентського омбудсмена;

- інформування студентів щодо результату розгляду заяв;

- участь у підготовці та розробленні проектів рекомендацій органам управління, структурним підрозділам, посадовим особам, органам студентського самоврядування Університету, які сприятимуть захисту прав, свобод і законних інтересів студентів;

- надання інформації та коментарів з питань своєї діяльності засобам масової інформації;

- інші завдання, визначені студентським омбудсменом.

7. Фінансова основа

7.1. Уповноважений з прав студентів є представником студентського самоврядування, якому надані спеціальні повноваження.

7.2. Посада Уповноваженого з прав студентів не потребує окремого фінансування і фінансується відповідно до правил фінансування студентського самоврядування в рамках встановлених лімітів.

7.3. Офіс студентського омбудсмена розташовується на базі юридичної клініки Університету.

8. Прикінцеві положення

8.1. Положення про студентського омбудсмена затверджується вченою радою Університету за погодженням студентської ради Університету.

8.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення готує студентський омбудсмен і виносить їх на розгляд вченої ради Університету за умови погодження студентською радою Університету.

Предметні олімпіади у форматі НМТ