Положення про конференцію трудового колективу | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про конференцію трудового колективу

Положення про конференцію трудового колективу 
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 21 листопада 2018 року

 

Введено в дію: наказ № 538 від 26.11.2018 р.

 

СУЯ ХАІ-ОГС-П/001:2016

Дата введеня: 26 листопаду 2018 року

Редакція № 2 

1. Загальні положення

1.1. Положення про конференцію трудового колективу (далі - Положення) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УШ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ (зі змінами), «Про наукову і науково- технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-УШ (зі змінами), інших нормативно- правових актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Університету (далі - Статут) і визначає, регламентує порядок скликання і роботи конференції трудового колективу Університету.

1.2. Конференція трудового колективу Університету відповідно до статті 39 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету.

1.3. Конференція трудового колективу Університету включає: представників (делегатів) із числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників Університету та студентів. В роботі конференції мають право брати участь члени наглядової ради Університету з правом дорадчого голосу. У разі наявності місць для участі в конференції в аудиторії, де вона буде проходити, у конференції трудового колективу Університету можуть брати участь без права голосу представники всіх груп працівників та представники студентства за умови попереднього погодження з організаційним комітетом або з головуючим на конференції.

1.4. Повноваження конференції трудового колективу Університету встановлюються в 1 рік.

2. Повноваження конференції трудового колективу Університету

2.1. Конференція трудового колективу Університету має такі повноваження:

1) погоджує, за поданням вченої ради Університету, Статут чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету чи зміни (доповнення) до них;

6) розглядає і ухвалює проект колективного договору чи зміни (доповнення) до нього і заслуховує інформацію про його виконання, надає профспілковому комітету чи іншому уповноваженому трудовим колективом органу Університету право підписувати колективний договір з ректором від імені колективу Університету;

7) затверджує, ухвалене вищим органом студентського самоврядування Університету, Положення про студентське самоврядування в Університеті;

8) затверджує положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;

9) обирає виборних представників до вченої ради Університету;

10) розглядає інші найбільш актуальні питання діяльності Університету.

2.2. Питання, вирішення яких відповідно до законодавства України і Статуту Університету належать до компетенції ректора, вченої ради, наглядової ради, інших органів управління і самоврядування Університету і факультетів, до порядку денного конференції трудового колективу Університету не включаються і не розглядаються.

3. Порядок обрання делегатів конференції трудового колективу Університету

3.1. Загальна кількість делегатів конференції трудового колективу Університету становить 180 осіб.

3.2. Делегатами конференції за посадами є: ректор, проректори, декани, учений секретар, головний бухгалтер, начальники планово-фінансового, юридичного відділів, начальник відділу кадрів, директор науково-технічної бібліотеки, помічники ректора, голова первинної профспілкової організації працівників Університету, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету, голова студентської ради Університету, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету. У разі припинення повноважень особою за вказаною посадою її повноваження делегата конференції припиняються, а новопризначена особа на вказану посаду набуває повноважень делегата конференції трудового колективу Університету з моменту прийняття рішення про її призначення на посаду.

3.3. Решта делегатів на конференцію з числа працівників обирається на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів Університету на підставі квоти, пропорційної загальній кількості працівників відповідних категорій:

3.3.1. Не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції трудового колективу (135 і більш) повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній основі.

3.3.2. Не менш як 15 відсотків складу конференції трудового колективу (27 і більш) повинні становити виборні представники з числа студентів Університету.

3.3.3. Решту делегатів (не більш 10 відсотків - 18 і менше) становлять виборні представники з числа інших працівників Університету (управлінський, навчально-допоміжний, інженерно-технічний, адміністративно-господарський персонал; далі - інші співробітники), що працюють у ньому на постійній основі, а також виборні представники аспірантів Університету.

3.3.4. При визначенні квот у складі відповідної категорії ураховуються посадові особи, що є делегатами конференції трудового колективу Університету за посадами (п. 3.2 цього Положення).

3.3.5. При обранні делегатів конференції трудового колективу Університету в разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, перевищує установлені норми представництва (квоту), обраними делегатами є ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів. У разі, якщо на виборах декілька претендентів в делегати конференції набрали рівну кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва (квоти) не всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів.

3.4. Виборні делегати конференції трудового колективу Університету від наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету обираються на загальних зборах трудових колективів факультетів, наукових й інших структурних підрозділів Університету, де працюють наукові, науково- педагогічні та педагогічні працівники, відповідно до квот за умови присутності більш 20% членів від спискового складу відповідних трудових колективів на момент проведення зборів шляхом відкритого або таємного голосування (процедуру голосування визначають на початку засідання загальні збори трудового колективу структурного підрозділу простою більшістю голосів). Квота наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників розподіляється між факультетами (іншими підрозділами) пропорційно до кількості наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників факультету (іншого підрозділу), які працюють на постійній основі відповідно до штатного розпису та затверджується організаційним комітетом за погодженням з первинною профспілковою організацією працівників Університету.

Порядок висування кандидатів в делегати конференції трудового колективу Університету від наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету та інші питання обрання делегатів конференції трудового колективу Університету від наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету визначено у Додатку А до цього Положення.

3.5. Виборні делегати конференції трудового колективу Університету з числа студентів обираються відповідно до квот відповідного факультету шляхом прямих таємних виборів. Процедуру обрання делегатів конференції трудового колективу Університету від студентів визначено у положенні про студентське самоврядування Університету. Всі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обирати та бути обраними до числа делегатів конференції трудового колективу Університету. Квота студентів розподіляється пропорційно до кількості студентів кожного із факультетів і затверджується організаційним комітетом за поданням Студентської ради Університету. З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право обирати та бути обраною до числа делегатів конференції трудового колективу Університету. Протоколи з результатами обрання делегатів конференції трудового колективу Університету від студентів повинні бути передані до організаційного комітету не пізніше двох робочих днів до дати проведення конференції.

3.6. Виборні делегати конференції трудового колективу Університету від інших співробітників Університету (крім зазначених у п. 3.4 цього Положення) обираються на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів Університету, де працюють вказані співробітники, відповідно до квот за умови присутності більш 20% членів від спискового складу відповідних трудових колективів на момент проведення зборів шляхом відкритого або таємного голосування (процедуру голосування визначають на початку засідання загальні збори трудового колективу структурного підрозділу простою більшістю голосів). Можливо проведення об’єднаних загальних зборів декількох структурних підрозділів з метою наявності на цих зборах загального спискового складу працівників, що дозволяє обрати одного делегата відповідно квоти. Квота інших співробітників Університету розподіляється між підрозділами (групами підрозділів) Університету пропорційно від загальної кількості інших співробітників Університету та аспірантів (крім зазначених у п. 3.4 цього Положення) та затверджується організаційним комітетом за погодженням з первинною профспілковою організацією працівників Університету. Порядок висування кандидатів в делегати конференції трудового колективу Університету від інших співробітників Університету (крім зазначених у п. 3.4 цього Положення) та інші питання обрання делегатів конференції трудового колективу Університету від вказаної категорії працівників Університету визначено у Додатку А до цього Положення. Аспіранти Університету у складі свого факультету мають право обирати та бути обраними до числа делегатів на конференцію трудового колективу за квотою від інших співробітників Університету.

3.7. Для забезпечення належної організації процедури обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету ректор своїм наказом затверджує склад організаційного комітету з проведення обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету відповідно встановлених квот, забезпечення демократичності процесу обрання делегатів, його відкритості, гласності й транспарентності. Повноваження членів організаційного комітету починаються з моменту набуття чинності рішення вченої ради Університету про ухвалення складу організаційного комітету і завершуються з моменту початку роботи конференції трудового колективу Університету.

3.8. При формуванні списків осіб, що мають право брати участь на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів Університету для обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету та визначення квот береться до уваги кількісний склад певних категорій працівників, визначених у пункті 3.3 цього Положення станом на перше число місяця, у якому буде проводитися обрання делегатів. Критерієм віднесення штатного працівника Університету до певної категорії є його основна посада, яку займає такий працівник в Університеті.

3.9. При формуванні списків студентів, що мають право брати участь у прямих таємних виборах для обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету від студентів, а також для визначення квот від кожного факультету, береться до уваги кількісний склад студентів станом на перше число місяця, у якому буде проводитися обрання делегатів. Студенти, які на момент проведення обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету є одночасно штатними працівниками Університету, беруть участь в обранні делегатів за квотою студентів.

3.10. Протоколи з результатами обрання делегатів із числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, інших співробітників Університету та студентів на конференцію трудового колективу Університету повинні передаватися до організаційного комітету, який передає їх ректорові для затвердження персонального складу делегатів конференції трудового колективу Університету. Повноваження обраних делегатів встановлюються на строк повноважень конференції трудового колективу Університету відповідно до пункту 1.4 цього Положення і припиняються водночас з припиненням повноважень обраного складу конференції.

3.11. У продовж терміну дії повноважень обраного складу конференції трудового колективу Університету:

3.11.1. у разі переведення/звільнення делегата з посади у відповідному структурному підрозділі Університету, з квотою якого його було обрано делегатом, його повноваження делегата конференції припиняються з моменту закінчення трудових відносин з Університетом за цією посадою;

3.11.2. у разі закінчення строку навчання делегата від студентів його повноваження делегата конференції припиняються з моменту закінчення освітніх відносин з Університетом;

3.11.3. у разі тривалої хвороби, відрядження (стажування) чи з інших причин неможливості виконувати свої обов’язки делегата від працівників або делегата від студентів рішенням загальних зборів відповідного структурного підрозділу чи загальних зборів студентів така особа відкликається зі складу делегатів конференції трудового колективу та її повноваження делегата припиняються.

3.11.4. замість особи, чиї повноваження делегата конференції трудового колективу припинено відповідно до пп.пп. 3.11.1 - 3.11.3 цього Положення, обирається інша особа у порядку, визначеному у пунктах 3.4 - 3.6 цього Положення. Відповідний протокол загальних зборів відповідного структурного підрозділу чи загальних зборів студентів надається до чергової конференції трудового колективу Університету до мандатної комісії, яка підтверджує повноваження новообраних делегатів.

3.12. Делегат конференції трудового колективу може бути відкликаний рішенням простої більшості складу загальних зборів відповідного структурного підрозділу чи загальних зборів студентів, від яких він був делегований. Протокол про відкликання делегата надається до мандатної комісії, за доповіддю якої конференція трудового колективу Університету приймає рішення про припинення повноважень даного делегата. У цьому випадку на вакантне місце делегата обирається інша особа загальними зборами відповідного структурного підрозділу чи загальними зборами студентів не пізніше наступного засідання конференції трудового колективу Університету у порядку, що визначено п. 3.4 - 3.6 цього Положення.

4. Порядок скликання конференції

4.1. Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік і обов’язково: для заслуховування звіту про роботу ректора і оцінки його діяльності, звіту сторін про виконання умов колективного договору та внесення змін до нього або прийняття колективного договору на новий термін. Чергова конференція трудового колективу скликається ректором Університету. Позачергова конференція трудового колективу Університету скликається на вимогу не менш як 20 відсотків складу трудового колективу, з ініціативи ректора або вченої чи наглядової ради Університету. Оголошення про скликання конференції трудового колективу Університету, час та місце її проведення заздалегідь розміщується на офіційному веб-сайті Університету, дошках оголошень.

4.2. Рішення про проведення конференції трудового колективу Університету приймається з визначенням дати і часу проведення конференції.

4.3. До початку роботи конференції трудового колективу Університету на першому засіданні новообраного складу делегатів конференції організаційний комітет на підставі затвердженого персонального складу делегатів конференції трудового колективу Університету:

1) готує листи реєстрації делегатів конференції, підготовлює бланки посвідчень делегатів конференції;

2) готує проекти порядку денного, складу президії, робочих органів конференції;

3) оповіщає колектив Університету про дату, час та місце проведення конференції;

4) готує приміщення для проведення конференції;

5) за необхідністю готує бланки бюлетенів для проведення таємного голосування;

6) організує реєстрацію делегатів конференції.

4.4. При підготовці другого та наступних засідань поточного складу делегатів конференції трудового колективу Університету вказані у пункті 4.3 цього Положення обов’язки виконує мандатна комісія (за необхідністю із залученням інших представників робочих органів конференції).

4.5. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд конференції трудового колективу Університету можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджується спільним рішенням ректора та первинної профспілкової організації працівників Університету.

5. Порядок ведення конференції

5.1. Голова організаційного комітету або представник мандатної комісії доповідає ректору Університету про результати реєстрації делегатів і, в разі присутності не менше 2/3 обраних делегатів, тобто за умови правомочності, ректор відкриває конференцію і пропонує обрати президію.

5.2. Президія зі свого складу обирає головуючого шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів, який:

5.2.1. Пропонує конференції порядок денний і регламент конференції, а також пропонує обрати робочі органи конференції (секретаріат, редакційну, мандатну та лічильну комісії). Ці питання вирішуються відкритим голосуванням.

5.2.2. Надає слово для доповіді і виступів, ставить питання на голосування, реагує на заяви і пропозиції, що надійшли до президії конференції.

5.3. Порядок прийняття рішень.

5.3.1. Конференція трудового колективу Університету правомочна розглядати питання і приймати рішення, якщо в роботі конференції беруть участь не менше 2/3 загальної кількості делегатів.

5.3.2. Рішення конференції трудового колективу Університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 членів, присутніх на її засіданні.

5.3.3. Форма голосування (відкритим або таємним) визначається конференцією.

5.3.4. Відкрите голосування може бути без підрахунку голосів при явній більшості, якщо жоден із делегатів не зажадає іншого.

5.4. Робочі органи конференції обираються безпосередньо на конференції і є діючими на весь період повноважень поточного складу делегатів конференції трудового колективу Університету. Порядок обрання, повноваження, та форма голосування при виборах робочих органів визначаються конференцією. У разі вибуття представника робочих органів його заміна здійснюється на черговому засіданні конференції.

5.4.1. Секретаріат:

- проводить запис виступів;

- приймає від делегатів заяви, скарги, проекти документів і надає їх президії.

5.4.2. Редакційна комісія:

- здійснює підготовку проектів постанов, доопрацьовує їх після обговорення.

5.4.3. Мандатна комісія:

- виконує функції організаційного комітету після закінчення його повноважень щодо реєстрації делегатів і доповіді ректору про результати реєстрації делегатів;

- у випадку змін у персональному складі делегатів конференції перевіряє згідно протоколів загальних зборів трудових колективів факультетів, інших структурних підрозділів та студентського самоврядування достовірність обрання делегатів і доповідає конференції про їх правомочність.

5.4.4. Лічильна комісія:

- за дорученням головуючого проводить підрахунок голосів при відкритому або таємному голосуванні.

5.5. Оформлення протоколу конференції.

5.5.1. Секретаріат оформлює протокол конференції, в якому:

- вказується дата проведення конференції і порядковий номер (нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень конференції, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань конференції);

- чисельність обраних делегатів по категоріям:

- наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники;

- інші співробітники;

- студенти;

- чисельність присутніх делегатів також по категоріям;

- чисельність відсутніх делегатів;

- ПІБ, посада запрошених осіб;

- ПІБ головуючого;

- ПІБ, посади членів президії;

- склад робочих органів, комісій:

- мандатної,

- редакційної,

- лічильної,

- секретаріату;

- порядок денний (назва теми, ПІБ доповідача);

- слухали: (вказується ПІБ доповідача, тема, зміст доповіді);

- виступили: (ПІБ, посади, зміст виступів);

- постанова (текст постанови, результати голосування).

5.5.2. У разі розгляду конференцією декількох питань запис в протоколі здійснюється відповідно. Протокол підписується головуючим та керівником секретаріату. Підписи цих осіб завіряються гербовою печаткою Університету.

5.5.3. Якщо рішенням, постановою конференції затверджується відповідний документ, то він додається до протоколу.

5.5.4. Оригінал протоколу зберігається ученим секретарем Університету протягом трьох років, після чого передається в архів Університету.

5.6. У період між конференціями оперативне вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення конференції та ведення діловодства здійснюють головуючий конференції трудового колективу Університету і представники робочих органів, комісій конференції.

6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2. Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться у порядку, що передбачений для його прийняття.

6.3. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього Положення.

Додаток А
до Положення про конференцію трудового колективу
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Порядок висування і обрання кандидатів в делегати
конференції трудового колективу Університету від наукових, науково-педагогічних
та педагогічних працівників, а також від інших співробітників

А1 Обрання делегатів з числа штатних працівників Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет), які є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (далі - НПС) або іншими співробітниками (далі - ІС) для роботи на конференції трудового колективу Університету відповідно до законодавства України, Статуту і Положення про конференцію трудового колективу Університету проводяться шляхом відкритого або таємного голосування на загальних зборах трудових колективів факультетів чи інших підрозділів (далі - Підрозділ), де НПС або ІС працюють на постійній основі відповідно до штатного розпису. Процедуру голосування визначають на початку засідання учасники загальних зборів простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Якщо обрано процедуру відкритого голосування, то вона відбувається згідно з правилами, що встановлено у цьому Додатку. Якщо обрано процедуру таємного голосування, то у роботі загальних зборів оголошується перерва на час, необхідний для виготовлення бюлетенів, розміщення скриньок для голосування тощо, після перерви робота загальних зборів продовжується з урахуванням особливостей, що встановлено у п. А18 цього Додатку.

А2 Обрання делегатів конференції трудового колективу Університету організує та підготовлює організаційний комітет, склад якого затверджується ректором Університету (далі - організаційний комітет). При здійсненні своїх повноважень організаційний комітет може залучати до роботи інших посадових осіб Університету і представників первинної профспілкової організації Університету. Делегати конференції від НПС або ІС повинні бути обраними не пізніше 2 робочих днів до дати засідання конференції трудового колективу Університету.

А3 Організаційний комітет забезпечує здійснення заходів щодо організації та проведення обрання делегатів конференції трудового колективу Університету, а саме:

А3.1 Складання графіку проведення загальних зборів Підрозділів і визначення квот. Загальна квота для обрання делегатів на конференцію від НПС або ІС розподіляється між Підрозділами Університету пропорційно від загальної кількості НПС або ІС Університету відповідно до п. А8 цього Додатку. При формуванні закріпленої за Підрозділом квоти організаційний комітет повинен ураховувати кількісний склад НПС або ІС, що працює у Підрозділі, таким чином, що надасть можливість обрання на загальних зборах Підрозділу одного чи декількох делегатів конференції за умови забезпечення нормальної організації процедури обрання і належного пропорційного представництва від різних структурних підрозділів.

А3.2 Інформування НПС або ІС про обрання делегатів на конференцію трудового колективу Університету, строки і порядок висування кандидатів для обрання делегатом конференції, дату і місце, де буде відбуватися обрання делегатів кожним Підрозділом.

А3.3 Визначення строків і порядку надання пропозицій щодо кандидатур для обрання делегатами конференції, які повинні подаватися не пізніше 2 робочих днів до дати проведення загальних зборів Підрозділу. Кандидатури для обрання делегатом конференції перевіряються організаційним комітетом стосовно відповідності умовам п. А6 цього Додатку. Кандидатури для обрання делегатом конференції трудового колективу Університету із кола працівників, що вказані у п. А6 цього Додатку, мають право вносити декан або інший керівник Підрозділу, керівник структурного підрозділу, що входить до складу Підрозділу, профспілкове бюро Підрозділу, а також шляхом самовисування працівником із кола учасників загальних зборів Підрозділу. Кількість кандидатів, прізвища яких вносяться до голосування, не може бути меншою встановленої квоти для кожного Підрозділу.

А3.4 Формування списків НПС або ІС Підрозділу, що мають право голосувати, з метою обрання делегатів конференції.

А4 Брати участь в обранні делегатів конференції трудового колективу Університету мають право НПС або ІС Підрозділу (станом на перше число місяця, у якому проводиться обрання делегатів). Критерієм віднесення штатного працівника Університету до певної категорії є основна посада, яку займає такий працівник в Університеті.

А5 Штатний працівник Університету із числа НПС або ІС, який на момент проведення обрання делегатів перебуває у відпустці, має право брати участь в обранні делегатів конференції трудового колективу Університету та бути обраним делегатом конференції. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки перебуває інша особа, вона також має право брати участь в обранні делегатів конференції трудового колективу Університету та бути обраною делегатом конференції.

А6 Делегатом конференції трудового колективу Університету може бути обраний будь-який штатний працівник із числа НПС або ІС, який входить до складу наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників або до складу управлінського, навчально-допоміжного, інженерно-технічного, адміністративно-господарського персоналу і працює в Університеті на постійній основі та не виявив бажання взяти самовідвід.

А7 Організаційний комітет із залученням працівників відділу кадрів Університету формують списки НПС або ІС, які мають право голосувати, для кожного Підрозділу. На підставі цього списку члени організаційного комітету, що відповідають за організацію обрання делегатів у Підрозділі, із залученням інших працівників Підрозділу допускають учасників загальних зборів НПС або ІС Підрозділу до участі у загальних зборах при пред’явленні документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус або факт трудових, освітніх відносин з Університетом, у тому числі, пропуск. Не забороняється допуск НПС або ІС із вказаного списку, що не має при себе документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус або факт трудових, освітніх відносин з Університетом, у тому числі, пропуск, якщо його особу посвідчать не менш 3-х учасників загальних зборів, у яких відповідні документи є в наявності.

А8 Визначення квоти делегатів від кожного Підрозділу з числа НПС або ІС проводиться у такому порядку:

А8.1. Загальна квота делегатів від НПС відповідно до п. 3.3 Положення складає не менш 135 делегатів, включаючи відповідних посадових осіб, що є делегатами конференції трудового колективу Університету за посадами.

А8.2. Загальна квота делегатів від ІС відповідно до п. 3.3 Положення складає не більш 18 делегатів, включаючи відповідних посадових осіб, що є делегатами конференції трудового колективу Університету за посадами.

А8.3. Із 135 делегатів від НПС виключається кількість делегатів, що мають повноваження делегата конференції за посадою.

А8.4. Із 18 делегатів від ІС виключається кількість делегатів, що мають повноваження делегата конференції за посадою.

А8.5. Кількість мандатів, що залишилася відповідно п. А8.2 цього Додатку, складає загальну квоту для обрання делегатів з числа НПС або ІС на загальних зборах всіх Підрозділів від ППС або ІС.

А8.6. Квота для обрання делегатів конференції від кожного Підрозділу у межах кількості мандатів, що визначено у п. А8.3 цього Додатку, визначається із розрахунку кількості штатної чисельності НПС або ІС, що мають право обирати делегатів конференції від окремого Підрозділу пропорційно до загальної кількості осіб, які мають право брати участь в обранні делегатів конференції від НПС або ІС.

А9 Делегати конференції від НПС або ІС, що повинні обиратися за квотою, вказаною у п. А8.3 цього Додатку, обираються на загальних зборах Підрозділів за умови присутності більш 20 % членів від спискового складу відповідних трудових колективів на момент проведення загальних зборів Підрозділу. На цих загальних зборах має бути присутній один чи декілька членів організаційного комітету, що відповідають за обрання делегатів від даного Підрозділу. Обраним делегатом конференції вважається кандидат, за якого проголосувало більшість присутніх на загальних зборах учасників.

А10 Член організаційного комітету перевіряє правомочність загальних зборів (кворум), відкриває їх та пропонує обирати відкритими голосуванням головуючого та секретаря, який веде протокол зборів, а також лічильну комісію для підрахунку голосів.

А11 Лічильна комісія для підрахунку голосів обирається в кількості 3 або 5 осіб із числа учасників загальних зборів Підрозділу шляхом відкритого голосування. Голова лічильної комісії обирається з числа її членів.

А12 Головуючий доповідає загальним зборам Підрозділу про необхідність обрання делегатів на конференцію, визначену квоту для обрання делегатів від НПС або ІС Підрозділу, перелік кандидатів для обрання делегатами конференції, що надійшли в установлений час до організаційного комітету та відповідають умовам п. А6 цього Додатку. Потім проводиться голосування щодо процедури обрання делегатів конференції згідно з п. А1 цього Додатку.

А13 Головуючий за необхідністю повторює перелік кандидатів для обрання делегатами конференції, що надійшли в установлений час до організаційного комітету та відповідають умовам п. А6 цього Додатку і ставить на відкрите голосування питання визначення способу голосування за кандидатів в делегати конференції (поіменне або списком). Крім того, головуючий звертає увагу учасників на те, що кожен учасник загальних зборів Підрозділу може віддати свій голос за кількість кандидатів, що не перевищує встановлену квоту.

А14 Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття рук за пропозиції «за» або «проти» стосовно кожного кандидата або всього списку кандидатів. Результати відкритого голосування можуть бути встановлені без підрахунку голосів при явній більшості, якщо жоден із учасників загальних зборів Підрозділу не зажадає іншого.

А15 Якщо кількість кандидатів, які увійшли в список для голосування, перевищує установлені норми представництва (квоту), обраними делегатами є ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів. У випадку, коли кандидати набрали однакову найменшу кількість голосів, що перевищує встановлену квоту для Підрозділу, серед них проводиться другий тур виборів в тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

А16 Результати підрахунку голосів вносяться в протокол, який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени лічильної комісії. Один примірник протоколу передається члену організаційного комітету, другий примірник передається для подальшого зберігання в установленому порядку разом з іншою документацією стосовно обрання делегатів і роботи конференції трудового колективу поточного скликання.

А17 Після проведення зборів в усіх Підрозділах організаційний комітет формує загальний по Університету список делегатів конференції трудового колективу Університету з числа НПС або ІС і передає його ректору не пізніше ніж за 2 дня до дати проведення першого засідання конференції трудового колективу Університету поточного скликання.

А18 Особливості застосування процедури таємного голосування при обранні делегатів конференції трудового колективу Університету з числа НПС або ІС.

А18.1 Член організаційного комітету, що відповідає за обрання делегатів від Підрозділу, у разі прийняття рішення про застосування процедури таємного голосування при обранні делегатів конференції, повинен оголосити перерву на час, необхідний для виготовлення бюлетенів, розміщення скриньок для голосування тощо.

А18.2 Підготовчий етап процедури таємного голосування при обранні делегатів конференції трудового колективу Університету з числа НПС або ІС.

1) Під час оголошеної перерви організовується:

- підготовка змісту бюлетеню для голосування за встановленою організаційним комітетом формою із зазначенням посади, П.І.Б. кожного кандидата для обрання делегатом (кількість кандидатів, прізвища яких вносяться до бюлетеню, не може бути меншою встановленої квоти Підрозділу);

- виготовлення бюлетенів (кількість бюлетенів повинно відповідати кількості учасників загальних зборів цього Підрозділу);

- установка скриньок для таємного голосування.

2) Член організаційного комітету забезпечує проведення голосування шляхом надання лічильній комісії на загальних зборах Підрозділу:

- списків працівників, які мають право голосувати з метою обрання делегатів конференції;

- бюлетенів для голосування;

- скриньки для голосування.

3) Члени лічильної комісії до початку голосування перевіряють:

- відповідність кількості бюлетенів кількості учасників загальних зборів.

- цілісність скриньки.

А18.3 Етап голосування при обранні делегатів конференції трудового колективу Університету з числа НПС або ІС.

1) Члени лічильної комісії на основі списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному працівникові при пред’явленні документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус або факт трудових, освітніх відносин з Університетом, у тому числі, пропуск. Не забороняється видача бюлетеня працівнику із вказаного списку, що не має при себе документа, що посвідчує особу, якщо його особу посвідчать не менш 3 учасників загальних зборів, у яких відповідні документи є в наявності.

2) Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в голосуванні, особисто. У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначку («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, після чого опускає заповнений бюлетень у скриньку.

3) Якщо кількість кандидатів, які увійшли в список для голосування, перевищує установлені норми представництва (квоту), обраними делегатами є ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів. У випадку, коли кандидати набрали однакову найменшу кількість голосів, що перевищує встановлену квоту для даного Підрозділу, серед них проводиться другий тур виборів в тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

Член організаційного комітету та лічильна комісія повторно виготовляють ту саму кількість бюлетенів із внесенням відповідних кандидатур, після чого проводиться процедура голосування аналогічно попередній.

А18.4 Етап підрахунку голосів при обранні делегатів конференції трудового колективу Університету з числа НПС або ІС.

1) Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування і проводиться без перерви. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами лічильної комісії в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності скриньки для голосування відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильною комісії. Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Підводить підсумки голосування і оформлює протокол.

2) Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

- якщо в бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти;

- якщо не зроблено жодної позначки;

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, питання вирішується шляхом голосування членів лічильної комісії.

3) Результати підрахунку голосів вносяться в протокол, який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени лічильної комісії.

Предметні олімпіади у форматі НМТ