Планування виховної роботи | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Планування виховної роботи

ХАІ будує свою виховну роботу на перспективу на основі комплексного плану виховної роботи на рік.

Факультети, відділ навчально-виховної роботи, планують свою виховну роботу на семестр.

Куратор студентської групи також розробляє план роботи на семестр з урахуванням індивідуальних інтересів і здібностей студентів.

Плани роботи студентського клубу, органів студентського самоврядування, також розробляються на семестр.

Виховна функція процесу навчання та виховний потенціал процесу навчання забезпечується змістом, формами, технологіями навчання та характером спілкування між його учасниками.

Індивідуалізація освітньо-виховного процесу вимагає формування нових педагогічних технологій взаємодії “викладач-студент”, зростає роль викладача як носія знань і культури, утвердження гуманістичного стилю взаємовідносин між викладачем і студентом.

Основною ланкою в системі освітньо-виховного процесу є  наставник академічної групи - куратор. Роботу кураторів регламентує “Положення про куратора академічної групи”. Декани призначають кураторами найбільш авторитетних, професійних і національно свідомих викладачів, світогляд, знання, культура поведінки яких могли б стати прикладом. Для ефективної роботи з групою в розкладі занять плануються кураторські години.

В організації виховної роботи куратор студентської групи реалізує завдання, які визначені в “Концепції виховної роботи”, “Комплексному плані виховної роботи”, “Положенні про куратора академічної групи” і плани виховної роботи в групі”.

Організація виховного процесу за межами навчального часу

Виховна робота, що проводиться в університеті за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість. З цією метою необхідно залучати молодь до трудових, патріотичних, благодійних акцій, організовувати екскурсії на підприємства, туристичні поїздки історичними місцями, відвідування музеїв, виставок, театральних вистав тощо.

В університеті працює студентський клуб. Сформовані й діють різноманітні гуртки за інтересами, такі як фотостудія, вокальна студія, студентський театр, танцювальні гуртки, проект Аrt-hub, гурток інтелектуальних ігор тощо. Сформувались традиції проведення тематичних вечорів відпочинку, конкурсів, фестивалю студентського аматорського мистецтва “Студентська весна”. Основне завдання - урізноманітнення клубів за інтересами, створення умов для розвитку творчих здібностей молоді, підвищення рівня проведення культурно-масових заходів.

Фізичне виховання – невід'ємна складова загальної культури особистості. Воно здійснюється як в навчальний час так і за межами аудиторного часу. Ця робота регламентується розкладом занять, графіком роботи спортивних секцій, планами спортивних і оздоровчих заходів. Треба постійно вдосконалювати форми рухливої діяльності студентів, працювати у напрямі створення додаткових спортивних секцій, урізноманітнення спортивно-масових і оздоровчих заходів у вихідні дні.

Виховна робота в гуртожитках

Основна мета – педагогічне керівництво побутом студентів, організація самообслуговування і дотримання правил внутрішнього розпорядку, створення сприятливого морально-психологічного клімату, умов для комфортного мешкання. У процесі організації виховної роботи серед студентів гуртожитків реалізуються основні її напрями з урахуванням специфіки сфери побуту. Опікуються організацією виховної роботи в гуртожитках заступники деканів звиховної роботи спільно з директором студентського містечка, завідувачами гуртожитків при активному залученні студентських рад гуртожитків.

Основні заходи - організація конкурсів на кращий гуртожиток і кращу кімнату в гуртожитку, чергування викладачів, лекції та бесіди, вечори відпочинку. За нових умов повинна покращитись індивідуальна робота викладачів і кураторів у гуртожитках. Треба створити умови для самостійної роботи студентів у гуртожитках. Необхідно значно підвищити роль студентських рад у вирішенні питань поселення, підтримання порядку, забезпечення виконання студентами правил внутрішнього розпорядку. Більш різноманітними мають бути заходи з організації змістовного дозвілля за місцем мешкання, організації спортивно-масових і оздоровчих заходів.

Предметні олімпіади у форматі НМТ