Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати комплексні проблеми за допомогою методів та інформаційних технологій, технологій забезпечення кібербезпеки в галузі професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗK1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

ЗK2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗK3. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК4. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК):

ФК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у кібербезпеці та дотичних до неї (нього, них) міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з кібербезпеки та суміжних галузей.

ФK2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.

ФК3. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.

ФK4. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.

ФК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері кібербезпеки.

ФК6. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в кібербезпеці та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації.

ФК7. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

ФК8. Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір.

ФК9. Здатність до продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у галузі інформаційних технологій, а також до застосування сучасних методологій, методів та інструментів педагогічної та наукової діяльності в кібербезпеці.

Предметні олімпіади у форматі НМТ