Кібербезпека (ID 47862) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Кібербезпека" (ID 47862)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури.

Галузь знань: 12 - Інформаційні технології

Спеціальність: 125 - Кібербезпека

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з кібербезпеки 

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії 

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Кібербезпека

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої компоненти - 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Форма навчання: Очна, заочна 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №5674 від 21 липня 2023 року. Термін дії до 01 липня 2027 року.

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Наявність ступеня магістра або прирівняного до нього освітньо- кваліфікаційного рівня

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською тa/aбo іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 125 «Кібербезпека», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сферах авіації, космонавтики, машинобудування, в суміжних галузях, а також викладацької роботи у закладах вищої освіти

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу тощо

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 професійна діяльність випускників за професіями класів класифікаційних угрупувань:

1236 Керівники підрозділів комп'ютерних послуг;

1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково- технічної підготовки виробництва та інші керівники;

213 - Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації);

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем;

231 - Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

2310.1 Доцент;

2310.1 Докторант

Академічні права випускників: У випускників є можливість продовжувати освіту за другим науковим ступенем вищої освіти, що здобувається на науковому рівні вищої освіти, на здобуття наукового ступеня доктора наук, а також підвищенім кваліфікації

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну дослідницьку практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, конспектів, електронних джерел, консультації із викладачами, підготовка дисертаційної роботи

Оцінювання: Поточний та підсумковий контроль знань (контрольні та індивідуальні завдання, тестування), заліки та іспити (усні та письмові), презентації, проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень, публічний захист дисертації За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани

Предметні олімпіади у форматі НМТ