Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Галузь знань:12 - Інформаційні технології

Спеціальність:125 «Кібербезпека»

Об’єкт діяльності: принципи, критерії, моделі, фундаментальні, прикладні й експериментальні дослідження для розв'язання проблем забезпечення кібербезпеки, методи та технології проектування, створення та застосування безпечних комп’ютерних систем і мереж; теоретичні обгрунтування, науково-технічні та експериментальні дослідження зі створення, вдосконалення технологій і засобів забезпечення функціональної і кібербезпеки, побудови комплексної систем захисту інформації з метою забезпечення достатнього рівня кібербезпеки комп’ютерних систем 

Цілі навчання: зздобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної, педагогічної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Теоретичний зміст предметної області: методологічні та теоретичні основи й інструментальні засоби для створення та використання безпечних інформаційних та інформаційно-керуючих систем; критерії оцінювання та методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості та безпеки комп’ютерних систем; принципи оптимізації, моделі і методи прийняття рішень за умов невизначеності; теоретичні і прикладні засади побудови та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій, як основа набуття відповідних компетентностей випускником

Методи, методики та технології: здобувач ступеня доктора філософії має оволодіти методами, методиками та технологіями наукових досліджень, викладання, керування колективами при розв’язанні задач аналізу і забезпечення кібербезпеки, створення, дослідження, оптимізації та супроводження подібних об’єктів методами, і технологіями суміжних галузей, у яких використовуються методи і засоби кібербезпеки

Інструменти та обладнання: здобувач повинен вміти застосовувати інформаційні технології, контрольно-вимірювальні прилади, технічні засоби, програмно-технічні комплекси, інструменти налаштування та експериментування з метою дослідження методів аналізу та забезпечення кібербезпеки в комп’ютерних системах і мережах різного призначення

Орієнтація освітньо-наукової програми:

Освітньо-наукова програма для підготовки докторів філософії з кібербезпеки

Основний фокус освітньо-наукової програми:

Сучасні моделі, методи, алгоритми, інформаційні технології аналізу і забезпечення кібербезпеки, процеси та способи захищеного отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в комп’ютерних системах

Особливості освітньо-наукової програми:

Програма забезпечує вивчення основ науково-дослідної роботи в ІТ галузі з урахуванням розвитку сучасних методів та засобів кібербезпеки, набуття відповідних знань та компетентностей з урахуванням новітніх досягнень в комп’ютерних науках і технологіях, глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів, а також інформаційних технологій, процесів та способів отримання, подання, оброблення, аналізу, передачі та зберігання даних в комп’ютерних системах для управління процесами та об’єктами складного характеру (виробництво, критична інфраструктура тощо)

Ексклюзивність програми пов’язана зі складними інфраструктурними об’єктами (енергетика, АЕС, аерокосмічні комплекси, транспорт та ін.), для яких необхідно здійснити збір, зберігання, оброблення інформації, забезпечувати її цілісність і захист від втручань, надійне і безпечне управління у реальному часі, ураховуючи наслідки відмов, обумовлених дефектами засобів і несанкціонованими втручаннями. Ці об’єкти відносяться до об’єктів критичної інфраструктури, до інформаційних і інформаційно-керуючих систем яких пред’являються високі вимоги до функціональної та кібербезпеки

У Національному аерокосмічному університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» створена науково-педагогічна школа та підготовлено висококваліфікований науково-педагогічний персонал для реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з урахуванням особливостей використання інформаційних технологій для забезпечення функціональної та кібербезпеки критичних і бізнес-критичних системах

Предметні олімпіади у форматі НМТ