Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Галузь знань: 10 «Природничі науки» / 10 – «Natural sciences»

Спеціальність103 «Науки про Землю» / 103 «Earth Sciences»

Об’єкт діяльності: природні та антропогенні об’єкти і процеси у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі та часі.

Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері наук про Землю, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Теоретичний зміст предметної області: основні теорії і концепції будови, фігури, складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, планет земної групи, методології вивчення оболонок Землі і можливості їх використання для практичних потреб

Методи, методики та технології: фізичні і хімічні методи, методи натурного, лабораторного, дистанційного дослідження оболонок Землі, цифрові технології, математичні та статистичні методи аналізу даних, математичне і фізичне моделювання процесів і властивостей геосфер

Інструменти та обладнання: інструменти, обладнання та устаткування, необхідне для польового/лабораторного/ дистанційного дослідження геосфер та їхніх компонентів, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних, інформаційні системи

Орієнтація освітньо-наукової програми:

Освітньо-наукова програма для підготовки докторів філософії

Основний фокус освітньо-наукової програми:

Сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, зберігання геоданих в комп’ютерних системах з метою їх систематизації та управління складними об’єктами та процесами у виробництві та економіці

Особливості освітньо-наукової програми:

Програма забезпечує вивчення основ науково-дослідної роботи в області дистанційних аерокосмічних досліджень методами та технологіями комп’ютерних наук, набуття відповідних знань та компетентностей з урахуванням новітніх досягнень в науках про Землю, глибокі знання щодо сучасних моделей, методів та алгоритмів, а також технологій, процесів та способів отримання, подання, обробки, аналізу, передачі та зберігання геоданих в комп’ютерних системах для управління процесами та об’єктами складного характеру (виробництво, економіка та інше).

Ексклюзивність програми пов’язана з складними об’єктами аерокосмічної галузі пов’язаних з системами дистанційного зондування Землі (аерокосмічна техніка, виробництво, управління бізнес-процесами) для яких необхідно здійснити збір, зберігання, обробки геоінформації та управління у реальному масштабі часу. Ці об’єкти відносяться до критичних об’єктів народного господарства, мають подвійне призначення і пред’являють високі вимоги до захисту інформації. Тому процеси управління пов’язані з інтелектуальними технологіями обробки інформації, розпізнаванням складних ситуацій та прийняттям рішень у реальному часі.

У Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» створена науково-педагогічна школа та підготовлено висококваліфікований науково-педагогічний персонал для підготовки докторів філософії з особливостями використання аерокосмічній галузі для реалізації освітньо-наукової програми «Дистанційні аерокосмічні дослідження» зі спеціальності  науки про Землю

Предметні олімпіади у форматі НМТ