Дистанційні аерокосмічні дослідження (ID 47857) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиДистанційні аерокосмічні дослідження (ID 47857)

Профіль освітньо-наукової програми
"Дистанційні аерокосмічні дослідження"  (ID 47857)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», відділ аспірантури і докторантури

Галузь знань: 10 - Природничі науки

Спеціальність: 103 - Науки про Землю

Форма навчання: Очна, заочна

Освітня кваліфікація: Доктор філософії з наук про Землю

Кваліфікація в дипломі: Доктор філософії 

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Дистанційні аерокосмічні дослідження

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Диплом доктора філософії, одиничний, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми – 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №0 від 27 грудня 2022 року, термін дії до 27 грудня 2023 року

Цикл/рівень: HPK України - 8 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 рівень

Передумови: Для здобуття освітнього ступеня доктора філософії можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь магістра. Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом ВО зі спеціальності 103 Науки про Землю для другого (магістерського) рівня ВО

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова – українська. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-наукової програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Дистанційні аерокосмічні дослідження» зі спеціальності 103 «Науки про Землю», здатного до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної та практичної діяльності у зазначеній галузі у сферах авіації, космонавтики, в суміжних галузях, а також викладацької роботи у закладах ВО

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, посадах працівників найвищої кваліфікації у дослідницьких, проектних, конструкторських тощо установах і підрозділах підприємств, посадах наукових консультантів в установах та організаціях

Академічні права випускників: Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Навчання, яке проводиться у формі лекцій, лабораторних робіт, семінарів, практичних занять, консультацій із викладачами,  самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну (в науковій компоненті), дистанційну (за потреби) освіту, виконання самостійного наукового дослідження у формі дисертації

Оцінювання: Поточний та підсумковий контроль знань (контрольні та індивідуальні завдання, тестування), заліки та іспити (усні та письмові), презентації, проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану, апробація результатів досліджень на наукових конференціях, публікація результатів наукових досліджень, публічний захист дисертації.За весь термін навчання аспірант два рази на рік звітує про виконання індивідуального плану на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету і щорічно атестується науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукова програма Навчальні плани Відгуки роботодавців

Предметні олімпіади у форматі НМТ