Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН. 1. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для узагальнення інформації про об'єкти професійної діяльності та використовувати їх для опису фахової предметної області

ПРН. 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в професійній діяльності

ПРН. З. Володіти та застосовувати знання іноземної та державної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності

ПРН. 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері обліку, аналізу контролю і аудиту

ПРН. 5. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей

ПРН. 6. Ілюструвати результати проведених досліджень перед аудиторією та організовувати їх обговорення

ПРН. 7. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного різноманіття, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища

ПРН. 8. Використовувати професійні знання і практичні навички з фахових дисциплін в обліку, аналізі і аудиті суб’єктів підприємництва, бюджетних установ і організацій

ПРН. 9. Здійснювати бухгалтерську обробку первинних документів, вести синтетичний та аналітичний облік, складати бухгалтерську звітність суб’єктів господарювання.

ПРН. 10. Визначати інформаційні потреби користувачів звітної інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу щодо обліку та аудиту.

ПРН. 11. Використовувати дані бухгалтерської звітності для розрахунку основних фінансових показників. Здатність визначати доходи, витрати, оцінювати потенціал суб’єктів господарювання.

ПРН. 12. Застосовувати методи економічного аналізу як бази прийняття оптимальних управлінських рішень.

ПРН. 13. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку і оподаткування, аналізу та аудиту в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

ПРН. 14. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПРН. 15. Визначати фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні технології й техніки аналізу.

ПРН. 16. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.

ПРН. 17. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, контролю, аудиту і аналізу з метою імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

ПРН. 18. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь