Облік і оподаткування (ID 39698) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Облік і оподаткування" (ID 39698)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр

Галузь знань: Управління та адміністрування

Спеціальність: Облік і оподаткування

Кваліфікація: молодший бакалавр обліку і оподаткування галузі знань управління та адміністрування

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Облік і оподаткування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний,120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію освітньої програми: № 0 від 13 грудня 2022 року, відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 13 грудня 2022 року, протокол № 23. Термін дії сертифікату до 13 грудня 2023 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти. Умови вступу визначають Правила прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Надання теоретичних знань та практичних навичок щодо формування та розвитку компетентностей, необхідних для опанування подальших знань на першому (бакалаврському) рівні у сфері обліку і оподаткування галузей управління та адміністрування, зокрема аерокосмічної галузі, машинобудування та інших сферах діяльності.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3433 – бухгалтер;

4121 – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

2411.2 – консультант з податків і зборів;

3442 – ревізор-інспектор податковий.

Подальше навчання:Можливість (продовження) навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повним та/або зі скороченим терміном навчання для отримання ступеня бакалавр. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання:Використовується студентсько-центроване та проблемно-орієнтоване навчання. Методи навчання базуються на принципах цілеспрямованості та активної участі викладача і здобувача. Основні види занять: лекції,  семінари, практичні заняття в групах, самостійні та індивідуальні роботи, консультації із викладачами, проходження практики. Використовуються інтерактивні методи навчання

Оцінювання: Іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, письмові звіти з практичних робіт, творчі роботи, поточний контроль, модульний контроль, тестування, комплексний кваліфікаційний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів 

Освітньо-професійні програми Короткий опис Відгуки роботодавців

Предметні олімпіади у форматі НМТ