071 Облік і оподаткування | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра фінансів, обліку і оподаткування

Ступінь вищої освіти: Молодший бакалавр

Назва кваліфікації:молодший бакалавр з обліку і оподаткування за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Облік і оподаткування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Впроваджено в 2020 році 

Цикл/рівень: НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової початкової освіти 

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською тa/aбo іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-професійної програми:

Забезпечення підготовки фахівців з обліку і оподаткування із сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками. Формування та розвиток компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності здобувачів вищої освіти 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3433 - бухгалтери та касири-експерти;

4121 - реєстратори бухгалтерських даних;

3435.2 - організатор діловодства (види економічної діяльності);

3436 - помічник керівника підприємства (установи, організації).

Подальше навчання:Можливість (продовження) навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повним та/або зі скороченим терміном навчання для отриманім ступеня бакалавр. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання:Використовується студентсько-центроване та проблемно-орієнто- ване навчання. Методи навчання базуються на принципах цілеспря- мованості та активної участі викладача і здобувача. Основні види занять: лекції, семінари, практичні заняття в групах, самостійні та індивідуальні роботи, консультації із викладачами, виконання курсових робіт, проходження практик. Використовуються інтерактивні методи навчання

Оцінювання: Письмові іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, письмові звіти з практичних робіт, есе, творчі роботи, поточний контроль, модульний контроль, тестування, усний комплексний державний іспит

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів 

ОПП Короткий опис

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО