Програмні компетентності | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку і оподаткування, аналізу, контролю, аудиту, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК. 1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

ЗК.2. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування економічних знань.

ЗК.З. Здатність вирішувати поставленні завдання та виявляти проблемні ситуації у сферах професійної діяльності.

ЗК.4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, дотримуватись дисципліни та керувати часом.

ЗК.5. Здатність до ефективних письмових та усних комунікацій рідною та іноземною мовами.

ЗК.6. Здатність представляти обґрунтовану кількісну та якісну економічну інформацію з різних джерел із використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК.7. Здатність спілкуватись із нефахівцями своєї галузі.

ЗК.8. Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових комунікацій з використанням інформаційних технологій задля вирішення поставлених завдань.

ЗК.9. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розуміти відповідальність за їх прийняття, та їх вплив на соціальну сферу.

ЗК.10. Здатність застосовувати загальнонаукові та фундаментальні знання та проводити дослідження на відповідному рівні.

Фахові компетентності (ФК):

ФК.1. Здатність організовувати облік і аудит на підприємстві, а саме: формувати облікову політику; розробляти форми документів за відсутності їх нормативного регулювання; розробляти форми внутрішньої звітності для забезпеченім керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень тощо.

ФК.2. Здатність оцінювати економічні події, приймати відповідні управлінські рішення та обґрунтовувати напрями їх реалізації.

ФК.З. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку та аудиті.

ФК.4. Здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання в практичних ситуаціях, приймати рішення, вдосконалювати облік і аудит, використовуючи набуті знання.

ФК.5. Здатність розв’язувати проблеми і завдання шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання теоретичних та практичних методів дослідження з економіки, аналізу, обліку і аудиту.

ФК.6. Здатність використовувати програмне забезпечення для ведення обліку, підготовки фінансової звітності та проведення аудиту.

ФК.7. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для задоволення інформаційних потреб користувачів для ефективного управління діяльністю підприємства.

ФК.8. Здатність здійснювати діяльність з консультування керівництва підприємства та інших користувачів інформації в сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування.

ФК.9. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, контролю та оподаткування.

ФК.10. Здатність використовувати набуті знання з теорії та практики обліку і аудиту, починаючи з моменту визнання до моменту розкриття інформації про економічні явища і процеси у звітності суб’єктів господарювання.

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь