Управління та адміністрування регіональних економічних систем (ID 32078) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітньо-професійні програми і компоненти для магістрівУправління та адміністрування регіональних економічних систем (ID 32078)

Профіль освітньо-професійної програми
"Управління та адміністрування регіональних
економічних систем" (ID 32078)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра економіки та публічного управління 

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Кваліфікація в дипломі: магістр публічного управління та адміністрування

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний,90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: №2779 від 23 грудня 2021 року, виданий на підставі рішення НА від 21 грудня 2021 року, протокол № 20. Термін дії до 01 липня 2027 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь вищої освіти магістра за умови наявності ступеню вищої освіти бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї або декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Мета освітньо-професійної програми:

Магістри з публічного управління та адміністрування набувають поглиблених знань щодо новітніх особливостей реформування державної влади та територіальної організації влади, теоретичних засад і практичних аспектів прийняття публічно-управлінських рішень, навичок аналізу державної політики, обґрунтування напрямів реформування державної служби з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі кращих світових та європейських стандартів з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади:

1231 Керівники адміністративних підрозділів та інші керівники 

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування

14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

241 Професіонали в сфері державної служби

2419.1 Професіонали державної служби та місцевого самоврядування

Академічні права випускників: Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота, контрольні заходи. Студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення

Оцінювання: Поточний модульний контроль, залік, екзамен, звіти з практик, презентації, кваліфікаційна робота магістра, її захист та ЄДКІ.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/не зараховано); 100-бальна шкала; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Новини

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ