Управління проектами (ID 964) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Управління проектами" (ID 964)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Кваліфікація в дипломі: магістр менеджменту

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Управління проектами

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяця 

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: серія УД № 21008015 виданий 08 січня 2019 року на підставі наказу МОН України від 08 січня 2019 року №13. Термін дії до 01 липня 2025 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХІА».

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра; освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст; освітнього ступеня магістр

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох освітніх компонент англійською та/або  іншими іноземними мовами.  

Мета освітньо-професійної програми:

Мета ОПП полягає у формуванні нового покоління управлінців здатних здійснювати професійну діяльність на основі інформаційних систем i технологій та базових управлінських понять, які вміють системно та інноваційно мислити, виконувати нетипові завдання дослідницького характеру, керуватися принципами гуманності та вирішувати практичні проблеми i складні спеціалізовані задачі, які пов’язані з управлінням проєктами та програмами, зокрема у сферах авіації, космонавтики, машинобудування та в суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікацій магістр з менеджменту за освітньою програмою «Управління проектами». Відповідно  до державного класифікатора професій ДК 003:2010, магістр із спеціальності 073 Менеджмент здатний виконувати професійну роботу за такими основними угрупуваннями може обіймати на підприємствах різних галузей наступні первинні посади:

1238 - Керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

1239 - Керівники інших функціональних підрозділів.

1474 - Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок.

2419.2 - Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

2447.1 - Наукові співробітники (проєкти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва).

2447.2 - Професіонали з управління проєктами та програмами.

Академічні права випускників: Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи. Акцент робиться на особистому саморозвитку, командній роботі, вмінні вирішувати проблемні ситуації та презентувати результати роботи, формуванні лідерських навичок.

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми дозволяють сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувача.

Оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» «Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade): шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів), національною шкалою ЕСТS (A, B, C,D, E, FX, F).

Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота магістра та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ