Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Підтримання льотної придатності повітряних суден

5

іспит

ОК2

Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки

4

іспит

ОКЗ

Безпека польотів та авіаційна безпека

4

іспит

ОК4

Безпека польотів та авіаційна безпека(КР)

2

диф. залік

ОК5

Автоматизоване проектування об'єктів авіаційного транспорту

5

іспит

ОК6

Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів

4

іспит

ОК7

Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів (КР)

2

диф. залік

ОК8

Сучасні технології виробництва і ремонту повітряних суден

3

іспит

ОК9

Діагностика та системи контролю технічного стану повітряних суден та авіадвигунів

4

іспит

ОК10

Конструкція та обслуговування конкретного типу повітряного судна та авіадвигуна

4

залік

ОК11

Переддипломна практика

15

диф. залік

ОК12

Атестаційний іспит

атестація

ОК13

Кваліфікаційна робота

15

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

67кредитів

Вибіркові компоненти ОП

Блок дисциплін індивідуального вибору

ВК1

Дисципліна вільного вибору 1

5

іспит

ВК2

Дисципліна вільного вибору 2

5

іспит

ВК3

Дисципліна вільного вибору 3

5

іспит

ВК4

Дисципліна вільного вибору 4

5

іспит

ВК5

Технічна іноземна мова*

3

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент:

23 кредити

Загальний обсяг освітньої програми

90кредитів

* Для іноземних громадян до вибіркових компонентів додається  дисципліна Language training (Мовна підготовка), українська мова, як іноземна.

Предметні олімпіади у форматі НМТ