Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів (ID 59663) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітньо-професійні програми і компоненти для магістрівСистеми автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів (ID 59663)

Профіль освітньо-професійної програми
"Системи автономної навігації та адаптивного
управління літальних апаратів" (ID 59663)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  17  Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 

Спеціальність: 173 Авіоніка

Кваліфікація в дипломі: магістр з авіоніки

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра / Одиничний / 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №7259, виданий 27 березня 2024 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 26 грудня 2023 року, протокол №21. Період акредитації: до 01 липня 2029 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів», спеціальності 173 «Авіоніка».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі автоматизованих та автоматичних систем управління авіаційними та ракетно-космічними об’єктами та системами

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Первинні інженерні посади на підприємствах машинобудування (авіабудування, приладобудування, з розробки і виробництва ракетно-космічної техніки), в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора (електроніка, авіаційні прилади), інженера з керування й обслуговування систем, молодшого наукового співробітника

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії, а також набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо.

Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ