Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Обов’язкові компоненти ОП за стандартом

ОК1

Економіка та управління в аерокосмічної галузі

4 (1)

іспит

ОК2

Композитні конструкції в РКТ

5 (2)

іспит

ОК3

Моделювання та розрахунок процесів в РКТ

6 (2)

іспит

ОК4

Проєктування, випробування та сертифікація об'єктів РКТ

6 (1)

іспит

ОК5

Системи технічної підготовки виробництва РКТ

5 (2)

іспит

ОК6

Практична підготовка

10 (3)

залік

ОК7

Кваліфікаційна робота

20 (3)

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

56 

Вибіркові компоненти ОП

Окремі вибіркові дисципліни*

ВМ1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4 (1)

іспит

ВМ2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4 (1)

залік

ВМ3

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4 (2)

залік

Вибірковий блок дисциплін професійного спрямування Major*

ВП1

Major. Дисципліна 1.1

4 (1)

icпит

ВП2

Major. Дисципліна 1.2

4 (1)

залік

ВП3

Major. Дисципліна 1.3

4 (1)

іспит

ВП4

Major. Дисципліна 2.1

4 (2)

іспит

ВП5

Major. Дисципліна 2.2

2 (2)

диф. залік

ВП6

Major. Дисципліна 2.3

4 (2)

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент

34

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін професійного спрямування MAJOR. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ