Психологічне консультування та психотерапія (ID 18270) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Психологічне консультування та психотерапія" (ID 18270)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра психології 

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність: 053 "Психологія"

Кваліфікація: магістр психології

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Психологічне консультування та психотерапія

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра / Одиничний / 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: №4066 від 23 лютого 2023 року на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості освіти (протокол №24 від 27 грудня 2022 року). Термін дії до 01 липня 2033 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ»

Цикл/рівень: НРК України – 7 рівень. FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні наукові та практичні задачі в процесі навчання та професійної діяльності, зокрема, в сфері психологічного консультування та психотерапії, психологічного супроводу фахівців в аерокосмічній та інших суміжних галузях, що передбачає проведення наукових досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, суттєвими трансформаціями суспільства та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр» і може займати посади: професіонал в галузі психології, молодший науковий співробітник; практичний психолог, психолог

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через практику тощо. Лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи магістра

Оцінювання:Усні та письмові іспити, заліки, практика, індивідуальні завдання,  есе, модульні контрольні, атестаційний екзамен та захист кваліфікаційної роботи магістра

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-прфесійні програми Короткий опис  Відгуки

Соціологічне дослідження

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ