Ресурсне забезпечення реалізації програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення:

Кадрове забезпечення формується, в основному за рахунок науково-педагогічних працівників кафедр аерогідродинаміки, міцності літальних апаратів, проєктування літаків та вертольотів та кафедри технології виробництва літальних апаратів. Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та / або вчене звання та відповідають ліцензійним вимогам. До викладання дисциплін залучаються також інші кафедри факультету літакобудування та інших кафедр Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми, відповідають вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187).

Матеріально-технічне забезпечення:

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами) і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та практик, передбачених навчальним планом.

Навчання здійснюється:

- в навчальних класах, лабораторіях та в залі статичних випробувань кафедри міцності літальних апаратів;

- в навчальних класах та лабораторіях конструкцій літаків, конструкцій вертольотів, силових установок, навчальному центрі CAD/CAM/CAE та комп’ютерних класах лабораторних робіт, курсового та дипломного проєктування кафедри проєктування літаків та вертольотів;

- в навчальних класах та лабораторіях зварювання, заготівельно-штампівних робіт, оброблення металів тиском, механічного оброблення, клепання та складання авіаційних конструкцій; лабораторії адитивних технологій та реверс-інжинірингу деталей літальних апаратів; лабораторії курсового та дипломного проєктування кафедри технології виробництва літальних апаратів.

В процесі навчання використовуються комп’ютерні класи, проекційна техніка та наочні посібники, також сучасні системні, прикладні та комп’ютерні програми.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами) включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ресурси, сайт Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», інтернет-сайти та авторські розробки професорсько-викладацького складу кафедр аерогідродинаміки, міцності літальних апаратів, проєктування літаків та вертольотів та кафедри технології виробництва літальних апаратів, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності за ОПП.

Навчальну та методичну літературу в електронному вигляді можна знайти на сайті бібліотеки https://library.khai.edu/.

Віртуальне навчальне середовище Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» реалізується у вигляді автоматизованої системи дистанційного навчання «МЕНТОР» https://mentor.khai.edu/.

Предметні олімпіади у форматі НМТ