Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів 

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Обов’язкові компоненти ОП за стандартом

ОК1

Економіка та управління в аерокосмічної галузі

4

залік

ОК2

Композитні конструкції в РКТ

5

іспит

ОК3

Моделювання та розрахунок процесів в РКТ

6

іспит

ОК4

Проектування, випробування та сертифікація об'єктів РКТ

6

іспит

ОК5

Системи технічної підготовки виробництва РКТ

5

іспит

ОК6

Переддипломна практика

10

диф. залік

ОК7

Кваліфікаційна робота

20

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

56

Вибіркові компоненти ОП

Дисципліни індивідуального вибору*

ВМ1

Проблеми безпеки людини в умовах виробництва та побуті

4

залік

ВМ2

Іноземна мова за професійним спрямуванням

4

залік

ВМ3

 

Питання інтелектуальної власності та науково-інженерних розробок

4

залік

Дисципліни професійного спрямування Major **

ВБ1

Major. Дисципліна 1.1

5

icпит

ВБ2

Major. Дисципліна 1.2

4

icпит

ВБ3

Major. Дисципліна 1.3

3

icпит

ВБ4

Major. Дисципліна 2.1

4

залік

ВБ5

Major. Дисципліна 2.2

4

icпит

ВБ6

Major. Дисципліна 2.3

2

диф. залік

Загальний обсяг вибіркових компонент

34

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

*Загально університетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно зазначеному напряму .

** Здобувач може обрати будь-який з трьох блоків дисциплін професійного спрямування MAJOR (див. Додаток В): випробування та сертифікація літальних апаратів, літаки та вертольоти (конструювання) або технології виробництва літальних апаратів. Блоки дисциплін професійного спрямування MAJOR можуть змінюватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

Предметні олімпіади у форматі НМТ