Облік і оподаткування (ID 27752) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Облік і оподаткування"  (ID 27752)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань:  02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Кваліфікація в дипломі: магістр обліку і оподаткування

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Облік і оподаткування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Одиничний 90 кредитів ЄКТС / 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію №2492, від 17 грудня 2021 року, виданий на підставі рішення НА від 14 грудня 2021 року, протокол № 19. Термін дії до 01 липня 2027 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм в ХАІ».

Цикл/рівень:НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Передумови:Наявність ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами  

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі обліку і оподаткування, які володіють обліково-аналітичним та податковим інструментарієм управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання, зокрема й підприємств, організацій чи установ аерокосмічної галузі; здатні розробляти стратегічні та тактичні програми розвитку у сфері обліку і оподаткування на всіх рівнях господарювання за необхідності – з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі; приймати оперативні управлінські рішення на підставі обліково-аналітичних, податкових показників та на основі оволодіння системою компетентностей та програмних результатів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр» і може займати посади:

1231 – Головний економіст;

1231 – Директор фінансовий;

1231 – Начальник фінансового відділу;

1466 – Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування;

1483 – Менеджер (управитель) у соціальній сфері;

2411.2 – Бухгалтер-експерт,

2411.2 – Бухгалтер-ревізор;

2413.2 – Професіонал з управління активами;

2419.2 – Професіонал з інноваційної діяльності;

2419.3 – Спеціаліст-бухгалтер;

2419.3 – Інспектор фінансовий;

2419.3 – Казначей;

2419.3 – Державний аудитор;

2441.2 – Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

2441.2 – Економіст з податків і зборів;

2441.2 – Економіст з міжнародної торгівлі;

2441.2 – Економіст з планування;

2441.2 – Економіст з ціноутворення;

2446.2 – Соціальний аудитор.

Академічні права випускників:Можливість навчання за програмою третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через практику, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції,  семінари, практичні заняття в групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.

Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.

За домінуючими методами та способами навчання: активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморазвиваючі) тощо.

За організаційними формами: індивідуального, дистанційного, колективного та інтерактивного навчання.

Самостійна робота заснована на використанні монографічних видань, підручників, платформ дистанційного навчання, консультацій викладачів, підготовки звіту з переддипломної практики та кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Положення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» «Про рейтингове оцінювання досягнень студентів» та Положенням «Про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)» за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade): шкалою навчального закладу (від 0 до 100 балів), національною шкалою ЕСТS (A, B, C, D, E, FX, F).

Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.

Форми контролю:тестування, опитування, дискусії, презентації, письмові звіти з практичних робіт, пояснювальні записки з курсових робіт, письмові іспити, звіти з практик, поточний контроль, модульний контроль, звіт з проходження переддипломної практики, кваліфікаційна робота та її публічний захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ