Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (РН)

РН01. Знання і розуміння сучасних методів ведення науково-дослідних робіт, фізико-математичних методів, що застосовуються в інженерній і дослідницькій практиці, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми.

РН02. Володіння сучасними методами дослідження складних систем, що підпорядковуються законам нелінійної динаміки;

РН03. Знання сучасних методів і програмного забезпечення  побудови адекватних теоретичних моделей і способів їх обґрунтування.

РН04. Спроможність аналізувати складні інженерні задачі, процеси і системи відповідно до спеціалізації; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; уміння інтерпретувати результати таких досліджень.

РН05. Будувати моделі на основі теорії системної динаміки, мультиагентного підходу, мікро- та макро-  представлення предметної області.

РН06. Здійснювати формальне представлення даних, структуризацію поставлених задач.

РН07. Оцінювати якість математичних моделей на основі існуючих критеріїв.

РН08. Поєднувати  теорію і практику, а також прийняття рішень та вироблення стратегії діяльності для вирішення завдань зі спеціальності з урахуванням державних інтересів;

РН09. Будувати наукове дослідження відповідно логіки та мети дослідження;

РН10. Застосовувати пакети прикладних програм спеціального призначення для рішення задач математичного моделювання

РН11. Розробляти, представляти та досліджувати математичні моделі оптимальних систем;

РН12. Робити змістовну й математичну постановку спеціальних класів задач оптимізації систем та використовувати основні методи їхнього розв'язання;

РН13. Знання основних положень теорії, організації і планування вимірювального експерименту, вміти вибирати план відповідно моделі об’єкту, проводити експеримент,  в тому числі при використанні комп’ютеризованих систем.

РН14. Уміння представляти та обговорювати  наукові  результати іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формах, приймати участь у наукових дискусіях і конференціях.

РН15. Визначати основні цілі та вихідні передумови застосування статистичних методів в задачах аналізу даних.

РН16. Застосовувати непараметричні методи статистичного аналізу.

РН17. Використовувати методи статичної обробки номінальних вибірок.

РН18. Моделювати та прогнозувати значення часових рядів за допомогою згладжування, авторегресійних та інших методів.

РН19. Вибирати математичні методи та розрахункові схеми фізичних процесів.

РН20. Робити змістовну й математичну постановку спеціальних класів задач планування, транспортування, складування в логістичних системах

Предметні олімпіади у форматі НМТ